Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKeuzemodel Arbeidsvoorwaarden
CiteertitelKeuzemodel Arbeidsvoorwaarden 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-201701-01-2017Onbekend

29-09-2017

Onbekend

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

 

 

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Artikel 2 Uitruil reiskosten woon-werkverkeer

 • Artikel 3 Uitruil vakbondscontributie

 • Artikel 4 Uitruil onkostenvergoeding

 • Artikel 5 Gevolgen deelname Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

 • Artikel 6 Onrechtmatig gebruik

 • Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Keuzemodel arbeidsvoorwaarden: de regeling volgens welke medewerkers bepaalde belaste beloningsbestanddelen (bronnen) kunnen uitruilen voor andere belastingvrije of beperkt belaste beloningsbestanddelen (doelen).

 • -

  Medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling Leeuwarden , voor zover deze een vaste aanstelling heeft dan wel tijdelijk is aangesteld voor de duur van ten minste één jaar.

 • -

  Bronnen:

  • 1

   Het Individueel Keuzebudget zoals aangegeven in paragraaf 5 hoofdstuk 3 CAR

  • 2

   het salaris

 • -

  Doelen:

  • a

   uitruil reiskosten woon-werkverkeer;

  • b

   vakbondscontributie

  • c

   onkostenvergoeding WKR

 • -

  Onkostenvergoeding:algemene bijdrage voor onkosten verband houdend met het werknemerschap

 • -

  Aanwijsbesluit: door het college vastgesteld besluit waarin alle vergoedingen en verstrekkingen worden genoemd die ten laste komen van de forfaitaire ruimte

 • -

  Vangnetbepaling: in bijzondere situaties kan het college afwijken

Artikel 2 Uitruil reiskosten woon-werkverkeer

Lid 1

Het bedrag van de uitruil reiskosten woon-werkverkeer wordt automatisch vastgesteld, tenzij de medewerker aangeeft dat hij niet van deze automatische uitruil gebruik wenst te maken.

Lid 2

De te reizen afstand wordt door de werkgever berekend op basis van de in het personeelsinformatiesysteem bekende gegevens.

Lid 3

Voor het bepalen van het gemiddelde arbeidspatroon en de reisafstand is de situatie per 1 januari van het betreffende kalenderjaar leidend. Wijziging van arbeidspatroon en/of reisafstand in de loop van het kalenderjaar beïnvloedt de maximale fiscale ruimte om uit te ruilen. Alleen bij vermindering van de reisafstand en/of vermindering van de reisdagen vindt correctie van de fiscale ruimte plaats.

Vrije vergoeding zonder nacalculatie

Voor de bepaling van een vrije vergoeding per maand wordt uitgegaan van de volgende factoren:

Lid 4

Aantal werkdagen per jaar: 214 (hierbij is al rekening gehouden met een gemiddeld aantal dagen in verband met kortstondige afwezigheid (vakantie, verlof en ziekte). Bij een lager aantal reisdagen dan 5 dagen per week wordt dit naar rato aangepast.

Lid 5

De totale reisafstand, dat wil zeggen heen en terug, bedraagt maximaal 150 kilometer per dag.

Lid 6

Rekening wordt gehouden met de belastingvrije vergoeding per kilometer.

Lid 7

De toegestane vrije vergoeding per maand is het bedrag op jaarbasis gedeeld door 12.

Uitbetaalde reiskosten (OV) woon werk worden in mindering gebracht op het uit te ruilen bedrag. Per dag kan één keer heen en terug gerekend worden (indien een medewerker tussen de middag naar huis gaat, wordt dat als een vrije keuze gezien en komt niet in aanmerking voor een vergoeding).

Voor het bepalen van het aantal km’s woon-werk wordt de routeplanner van de ANWB (www.anwb.nl) gebruikt, met de optie kortste route, van postcode naar postcode.

Nacalculatie

Nacalculatie vindt plaats bij:

 • -

  langdurige afwezigheid langer dan 6 weken;

 • -

  bij een totale reisafstand van meer dan 150 km per dag, dat wil zeggen heen en terug.

Een vaste reiskostenvergoeding woon-werk wordt na 6 weken afwezigheid stopgezet.

Artikel 3 Uitruil vakbondscontributie

Lid 1

De aanvraag voor de uitruil vakbondscontributie dient uiterlijk 31 oktober van het jaar waarin de uitruil plaats vindt te worden ingediend.

Lid 2

De aanvraag dient vergezeld te gaan van bewijsstukken. Het gaat uitsluitend om de brief die elk vakbondslid jaarlijks ontvangt van de vakbond.

Lid 3

Als een medewerker na het indienen van de uitruil uit dienst gaat, vindt geen verrekening plaats van de uitruil met de resterende maanden.

Artikel 4 Uitruil onkostenvergoeding

Lid 1

De onkostenvergoeding is een vast bedrag per medewerker dat jaarlijks in de maand oktober wordt vastgesteld afhankelijk van de resterende forfaitaire ruimte voor dat jaar.

Lid 2

De forfaitaire ruimte is een percentage van de fiscale loonsom. De hoogte van dit percentage is wettelijk bepaald evenals welke kosten aangemerkt kunnen worden als vallende onder de noemer forfaitair. Het college bepaald in het aanwijsbesluit welke kosten , rekening houdende met de WKR , aangewezen worden als vallende onder de forfaitaire ruimte.

Lid 3

De hoogte van de resterende forfaitaire ruimte wordt bepaald nadat alle in het aanwijsbesluit genoemde kosten van de forfaitaire ruimte zijn afgetrokken.

Lid 4

Het Georganiseerd Overleg wordt in oktober geïnformeerd over de hoogte van de resterende forfaitaire ruimte.

Lid 5

Bij de vaststelling van het bedrag per medewerker wordt geen rekening gehouden met de omvang van het dienstverband of de datum van indiensttreding.

Lid 6

De hoogte van het bedrag van de onkostenvergoeding voor elke medewerker wordt bepaald door de hoogte van de resterende forfaitaire ruimte te delen door het aantal medewerkers.

Lid 7

De onkostenvergoeding kan uitsluitend in de maand december als doel ingezet worden in het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Aan elke medewerker als bedoeld in artikel 1 wordt de vergoeding automatisch in december toegekend tenzij de medewerker heeft aangegeven hier geen gebruik van te willen maken.

Lid 8

De uitruil onkostenvergoeding kan alleen plaatsvinden als de medewerker in december in dienst is.

Artikel 5 Gevolgen deelname Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Lid 1

Indien aan de (belastingvrije) uitbetaling van een doel door de belastingdienst bijzondere voorwaarden worden verbonden, is de medewerker gehouden aan deze voorwaarden te voldoen en dit desgewenst aan te tonen. Een eventuele naheffing als gevolg van het niet voldoen aan deze voorwaarden, komt voor rekening van de medewerker.

Lid 2

Het uitruilen van arbeidsvoorwaarden kan gevolgen hebben voor het inkomen van medewerker, dat als grondslag dient voor de bepaling van WIA- en WW-rechten, alsmede de grondslag voor de berekening van de diensttijdvrijstelling, de grondslag voor de berekening van het vakantiegeld, het loon tijdens ziekte- of zwangerschap, het sociale verzekeringsloon en de grondslag voor inkomensafhankelijke voorzieningen.

Lid 3

Het verschil tussen het oorspronkelijke pensioengevend loon en het verlaagde pensioengevend loon mag niet meer bedragen dan 30%.

Het recht op deelname aan het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden eindigt op de datum van beëindiging van de dienstbetrekking van de medewerker.

Artikel 6 Onrechtmatig gebruik

Wanneer de medewerker niet tijdig of onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, worden de totale kosten – met inbegrip van rente, verhaalskosten en dergelijke – die de werkgever maakt op de medewerker verhaald.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden gemeente Leeuwarden 2017’.

Lid 2

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 en vervangt de ‘Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden Gemeente Leeuwarden 2013’.