Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling subsidie financiële educatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie financiële educatie
CiteertitelRegeling subsidie financiële educatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpFinanciiële educatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201712-01-2018nieuwe regeling

20-06-2017

gmb-2017-110800

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie financiële educatie

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2 (ASV); - gelet op de ASV artikel 2; - gelet op de Gemeentewet artikel 156; - gelet op het programma Werk en Inkomen van de programmabegroting; gelet op de ’Armoedeaanpak gemeente Leeuwarden: De Kunst van het rondkomen’;

 

BESLUITEN:

 

de volgende regeling vast te stellen:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Aanvrager : rechtspersoon zonder winstoogmerk;

Financiële educatie : activiteiten gericht op het bevorderen van de educatie of opvoeding in de financiële weerbaarheid van jongeren in de leeftijd van 12 tot 27 jaar..

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op aanvragers die voortgezet onderwijs of onderwijs op MBO-niveau bieden in de gemeente Leeuwarden.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

Artikel 4 Subsidieaanvraag, wanneer indienen

De aanvraag wordt voor aanvang van de activiteit ingediend middels een door ons op grond van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor deze regeling vastgesteld aanvraagformulier. De aanvraag wordt voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar ingediend.

Volledige aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 5 Subsidieaanvraag, eisen

Voor de subsidieverlening moet de activiteit zijn opgenomen in de bij deze subsidieregeling behorende bijlage ‘Menukaart financiële educatie’.

Artikel 6 Citeertitel, geldigheid

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling subsidie financiële educatie” en treedt in werking 1 dag na publicatie.