Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening toeristenbelasting Leeuwarden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening toeristenbelasting Leeuwarden 2018
CiteertitelVerordening toeristenbelasting Leeuwarden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening toeristenbelasting Leeuwarden 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ingangsdatum van de heffing is 1 januari 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-201701-01-2019nieuwe regeling

17-07-2017

gmb-2017-126835

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening toeristenbelasting Leeuwarden 2018

De raad van de gemeente Leeuwarden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017, nr. 411690

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

arrangement: een reservering op een toeristische plaats voor een aantal samen reizende personen gedurende een vooraf vastgelegde periode van minimaal vier weken voor een vast huurbedrag;

kampeerterrein: een terrein dat bestemd is om te worden gebruikt voor verblijfsrecreatie;

maandarrangement: een arrangement met een looptijd van één maand gedurende de maand juni of september;

mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans, en soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn en gebezigd worden als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden;

naseizoenarrangement: een arrangement met een looptijd van ongeveer twee maanden, startend na het hoogseizoen en eindigend bij de afloop van het kampeerseizoen;

seizoenplaats: een gehuurd terrein of terreingedeelte, gelegen op een kampeerterrein, waar gedurende het seizoen een zelfde mobiel kampeeronderkomen is geplaatst, dat gedurende die periode gebruikt wordt door dezelfde persoon of personen en dat na afloop van het seizoen van de plaats wordt verwijderd;

toeristische plaats: een terrein of terreingedeelte, gelegen op een kampeerterrein, dat bestemd is voor het gedurende een jaar of seizoen plaatsen van steeds wisselende mobiele kampeeronderkomens;

vakantieonderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden;

vaste jaarplaats: een gehuurd terrein of terreingedeelte, gelegen op een kampeerterrein, dat bestemd is voor het gedurende een jaar hebben van een zelfde mobiel kampeeronderkomen, stacaravan of vakantieonderkomen, dat gedurende die periode gebruikt wordt door dezelfde persoon of personen en dat doorgaans na afloop van het jaar niet wordt verwijderd;

vaste seizoenplaats: een gehuurd terrein of terreingedeelte, gelegen op een kampeerterrein, dat bestemd is voor het gedurende een seizoen hebben van een zelfde mobiel kampeeronderkomen, stacaravan of vakantieonderkomen, dat gedurende die periode gebruikt wordt door dezelfde persoon of personen en dat doorgaans na afloop van het seizoen niet wordt verwijderd en waarin het gedurende de winterperiode niet toegestaan is om te overnachten;

verlengd voorseizoenarrangement: een arrangement lopend vanaf het begin van het kampeerseizoen en eindigend in de eerste helft van de maand juli;

voorseizoenarrangement: een arrangement lopend vanaf het begin van het kampeerseizoen en eindigend aan het eind van de maand juni.

 

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

 

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, terzake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

 

Artikel 4. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • 1.

  van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

 • 3.

  van degene die op de dag van de eerste overnachting, de leeftijd van 5 jaar nog niet heeft bereikt.

 

Artikel 5. Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

 

Artikel 6. Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

 • 1.

  Bij de forfaitaire vaststelling wordt het aantal overnachtingen gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten, overeenkomstig het bepaalde in het tweede en derde lid.

 • 2.

  Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot:

 • a. mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen en gebezigd voor recreatief gebruik, bepaald op 2,6;

 • b. mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste seizoenplaatsen en gebezigd voor recreatief gebruik, bepaald op 2,5;

 • c. mobiele kampeeronderkomens op seizoenplaatsen en gebezigd voor recreatief gebruik, bepaald op 2,5;

 • d. mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens op niet-vaste of seizoenplaatsen en gebezigd voor recreatief gebruik, bepaald op:

 • i. 2,3, indien sprake is van een voorseizoenarrangement;

 • ii. 2,3, indien sprake is van een verlengd voorseizoenarrangement;

 • iii. 2,3, indien sprake is van een naseizoenarrangement;

 • iv. 2,3, indien sprake is van een maandarrangement.

 • 3.

  Het aantal malen dat door de in het tweede lid bedoelde personen is overnacht, wordt:

 • a. in geval van het tweede lid, sub a, bepaald op: 52;

 • b. in geval van het tweede lid, sub b, bepaald op: 53;

 • c. in geval van het tweede lid, sub c, bepaald op: 47;

 • d. in geval van het tweede lid, sub d, bepaald op:

 • i. 30, indien sprake is van een voorseizoenarrangement;

 • ii. 39, indien sprake is van een verlengd voorseizoenarrangement;

 • iii. 18, indien sprake is van een naseizoenarrangement;

 • iv. 12, indien sprake is van een maandarrangement.

 

Artikel 7 (Opteren voor) niet-forfaitaire maatstaf van heffing

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt, op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag, de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen.

Artikel 8. Belastingtarief

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,00.

Artikel 9. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 10. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 11. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 12. Kwijtschelding

Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 13. Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste

maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft,

zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders

aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d van

de Gemeentewet.

 

Artikel 14. Registratieplicht

 

 • 1.

  De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden verblijfhoudenden te registreren in een daarvoor bestemd eigen register dat aan de gemeentelijke voorwaarden voldoet of een door de gemeente verstrekt nachtverblijfregister.

 • 2.

  Het college van burgemeesters en wethouders stelt genoemd nachtverblijfregister kosteloos beschikbaar.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de inrichting en gebruik van het nachtverblijfregister.

 • 4.

  De verplichting als bedoeld in de voorgaande leden geldt niet voor zover de belastingplichtige gebruik maakt van de forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 6.

 

Artikel 15. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

 

Artikel 16. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening toeristenbelasting Leeuwarden 2018.

 

Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 17 juli 2017.

De voorzitter,

De griffier,

Toelichting op de Verordening toeristenbelasting Leeuwarden 2018

Inleiding

Art. 224 Gemeentewet maakt het mogelijk om een toeristenbelasting te heffen voor het houden van verblijf door niet-ingezetenen.

Belastbaar feit

Met de toeristenbelasting wordt het houden van nachtverblijf tegen vergoeding door niet-ingezetenen van de gemeente belast, in welk soort woning, onderkomen of gebouw zij ook overnachten.

Belastingplicht

De belastingplichtige voor de toeristenbelasting is degene die aan niet-ingezetenen gelegenheid biedt tot het nachtverblijf tegen vergoeding, de verblijfbieder. Dit is bijvoorbeeld de campinghouder, de hotelexploitant, de B&B-exploitant of degene die arbeidsmigranten huisvest. De verblijfbieder mag de belasting verhalen op degene die als niet-ingezetene van de gemeente overnacht bij de verblijfbieder. Dit kan de verblijfbieder doen door de toeristenbelasting te verrekenen in de overnachtingsprijs, of het afzonderlijk in rekening te brengen. Indien er geen verblijfbieder als belastingplichtige is aan te wijzen, maar er wel wordt overnacht door een niet-ingezetene, wordt degene die als niet-ingezetene overnacht zelf aangeslagen voor de toeristenbelasting. Dit laatste komt vrijwel nooit voor.

Vrijstellingen

Om ongewenste effecten van de toeristenbelasting te voorkomen, is een aantal vrijstellingen opgenomen. De gemeente acht het niet wenselijk dat mensen die in een verzorg- of verpleeginstelling zijn opgenomen, terwijl zij niet in de gemeente staan ingeschreven, worden aangeslagen voor de toeristenbelasting. Daarom is een vrijstelling opgenomen voor verpleegden en verzorgden, die in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijven. Tevens acht de gemeente het niet wenselijk dat (legale) asielzoekers worden aangeslagen voor de toeristenbelasting. Daarnaast is een algemene vrijstelling voor kinderen tot de leeftijd van vijf jaar opgenomen. Voor deze leeftijd is aansluiting gezocht bij de leerplichtwet.

Forfaitaire regeling

De forfaitaire berekeningswijze beperkt tot situaties waarin doorgaans geen administratie wordt gevoerd, of waar een aanslagregeling naar het werkelijke aantal overnachtingen tot extra administratieve inspanningen leidt. Dit laatste doet zich bijvoorbeeld voor bij seizoens- of jaarplaatsen waarbij de ondernemer geen goed zicht heeft op de dagelijkse bezetting.

Om te benadrukken dat de afrekening naar het werkelijke aantal overnachtingen het uitgangspunt is, benoemt lid 2 de situaties waarin een forfaitaire berekeningswijze van toepassing kan zijn. In alle andere situaties geldt de hoofdregel. Gekozen is om het forfait alleen op verzoek toe te passen. Voor de uitvoerbaarheid moet dit verzoek bij de aangifte worden gedaan. De gekozen formulering heeft tot gevolg dat bij het niet doen van aangifte altijd naar het werkelijke aantal overnachtingen wordt geheven.

Bij kampeermiddelen op volgtijdige standplaatsen wordt de gemiddelde bezetting per kalenderdag gemeten. Vervolgens wordt het gemiddelde vermenigvuldigd met 365. Deze vermenigvuldiging geldt ook voor kampeerterreinen die niet het hele jaar geopend zijn. Bij deze terreinen zullen de tellingen tijdens de sluitingsperiode uitkomen op nul. Deze tellingen wegen zodoende mee in de gemiddelde bezetting per kalenderdag.

In de voorliggende verordening zijn voorlopige cijfers opgenomen. Op basis van een nog uit te voeren onderzoek wordt de definitieve forfaitaire tariefstelling in een later stadium gedeeld.

Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen door niet-inwoners van de gemeente in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.

Belastingtarief

De heffingsmaatstaf vermenigvuldigd met het tarief vormt het bedrag aan verschuldigde toeristenbelasting. Het tarief is vastgesteld op € 1

Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Dit betekent dat voor de toeristenbelasting het aantal overnachtingen tussen 1 januari van het kalenderjaar en 1 januari van het volgende kalenderjaar belast wordt.

Wijze van heffing

De toeristenbelasting wordt bij wege van aanslag geheven. De belastingplichtigen krijgen derhalve een aanslag toeristenbelasting opgelegd. Voor de toeristenbelasting geldt dat er voorafgaand aan de aanslagoplegging aangiftebiljetten verstuurd worden aan de belastingplichtigen. De belastingplichtigen moeten hierop aangeven hoeveel overnachtingen er zijn geweest. Het aantal werkelijk gerealiseerde overnachtingen blijkt uit het nachtverblijfregister. Aan de hand van de opgegeven gegevens worden de aanslagen opgelegd. De gemeente kan op elk moment gedurende het belastingjaar en na ontvangst van de aangiften besluiten een controle uit te voeren op naleving van het nachtverblijfregister en/of op de juistheid van de aangiften.

Betalingstermijn

De aanslagen moeten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Aanmeldingsplicht; aangifte

Belastingplichtigen zijn verplicht zich bij de heffingsambtenaar aan te melden vóórdat zij voor de eerste maal na inwerkingtreding van de verordening gelegenheid bieden tot nachtverblijf. De verblijfbieder moet een nachtverblijfregister bijhouden. Het register dient ertoe het aantal overnachtingen vast te leggen. Het aantal geregistreerde overnachtingen vormt de heffingsmaatstaf voor de heffing van de toeristenbelasting.