Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

ADDENDUM BELEIDSREGEL GELUID – 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingADDENDUM BELEIDSREGEL GELUID – 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201831-12-2018Addendum beleidsregel geluid 2018

09-10-2017

gmb-2017-197925

Tekst van de regeling

Intitulé

ADDENDUM BELEIDSREGEL GELUID – 2018

Vastgesteld bij collegebesluit van 9 oktober 2017.

Behorende bij de "Beleidsregel geluid 2017, evenementen in de open lucht"

Huidige situatie "Beleidsregel geluid 2017, Evenementen in de open lucht"

De vigerende "Beleidsregel geluid 2017, Evenementen in de open lucht" is op 24 januari 2017 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college).

 

Over het aantal evenementen per locatie, waarvoor een geluidsontheffing nodig is, staat hierin het volgende:

"Om hinder te beperken stelt het college dat per locatie er maximaal 12 dagen per jaar een evenement mag plaatsvinden. De 12 dagen-regeling is van toepassing als:

• het evenement een geluidsniveau heeft van 75 dB(A) of meer en

• het evenement geheel of gedeeltelijk plaatsvindt na 19:00 uur of

• het evenement plaatsvindt op een zondag.

 

Uitzonderingen op de 12 dagen-regeling:

• in de Prinsentuin zijn van oudsher 20 evenementen per jaar met een tijdsduur van maximaal één dag per evenement toegestaan;

• kermissen vinden van oudsher plaats op het Cambuurplein (Lunatokermis) en op het Wilhelminaplein en worden niet meegeteld in de 12 dagen-regeling;

• het Fries Straatfestival telt als één ontheffingsdag;

• evenementen met sfeer-/achtergrondmuziek brengen geringe hinder met zich mee en er is daarom geen limiet gesteld aan het toegestane aantal."

 

De 12-dagen regeling is geen landelijk dwingend recht en is met name bedoeld voor het beschermen van de belangen van omwonenden in die zin dat er een beperking zit in de belasting op de omgeving. Naast het beperken in aantallen, kan dit ook zijn in de vorm van het stellen van geluidsnormen en begin- en eindtijden bij een evenement.

 

LF2018

 

Er is inmiddels een goed beeld van de evenementen die tijdens LF2018 in de gemeente Leeuwarden zullen plaatsvinden. Daarbij komt naar voren dat het aantal aangemelde evenementen, waarvoor een geluidsontheffing nodig is en die vallen onder de 12 dagen-regeling, voor een aantal locaties groter is dan momenteel beleidsmatig mogelijk is.

 

Met het voorliggende "Addendum Beleidsregel geluid – 2018" wordt een tijdelijke verruiming van de 12 dagen-regeling geboden om invulling te geven aan het aantal benodigde geluidsontheffingen specifiek voor het jaar LF2018.

 

Factoren bij de belangenafweging "Addendum Beleidsregel geluid – 2018"

 

Bestaande evenementen en locatie gebondenheid

Veel organisatoren zijn locatie gebonden door de evenementen die al jaren georganiseerd worden, bijvoorbeeld Hemels en Into the Grave op het Oldehoofsterkerkhof. Organisatoren hechten belang aan "hun" locatie. In de jaren dat een evenement plaatsvindt maakt de locatie een wezenlijk onderdeel uit van profilering van een evenement. Daarom zijn organisatoren niet enthousiast over het switchen van locaties. De kans op (imago-) schade bij verplaatsen, is daarbij een groot aandachtspunt/risicofactor.

 

Voor de toekomst is het belangrijk dat de bestaande evenementen ook in 2018 doorgang kunnen hebben en daarmee na LF2018 het aanbod kunnen blijven bieden (legacy), die het nu ook doet.

 

Omwonenden

De laatste evenementenseizoenen groeit het aantal meldingen over overlast van muziekgeluid door evenementen. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat het aantal evenementen stijgt, op meerdere locaties zijn en er meer sprake is van meerdaagse evenementen. De meldingen gaan hoofdzakelijk over lengte/eindtijden, aantallen en hoogte van de geluidsniveaus.

 

In het najaar 2018 zal er een fundamentele discussie gevoerd worden over het evenementenbeleid en de profilering van Leeuwarden als evenementenstad en wat dat betekent voor de verschillende locaties, zowel bestaande als nieuwe. Dit ook in het licht van hoe de verschillende locaties zich op geluidgebied met elkaar verhouden.

 

Verruiming 12 dagen-regeling "Beleidsregel geluid 2017, Evenementen in de open lucht"

Voor het jaar LF2018 is de keuze gemaakt om op bepaalde locaties meer evenementen mogelijk te maken dan met het huidige beleidskader, als het gaat om de 12 dagen-regeling, mogelijk is. Daarom wordt met dit addendum een tijdelijke verruiming geboden op het aantal dagen, welke alleen voor 2018 geldig is.

 

Hierbij gelden de volgende overwegingen.

• Met LF2018 is sprake van een unieke situatie welke van groot maatschappelijk en economisch belang voor de stad en de regio, eenmalig en bijzonder van karakter is.

• Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is en dat er in 2018 een groot aantal evenementen georganiseerd zal worden;

• Er, in aanloop naar LF2018 naast de bestaande, meerdere aanvragen voor het houden van een evenement voor dezelfde locatie worden ingediend;

• Dat het voor de toekomst belangrijk is dat bestaande evenementen ook in 2018 doorgang kunnen vinden en daarmee ook na LF2018 het aanbod kunnen blijven bieden die het nu ook doet (legacy).

• Dat organisaties veel belang hechten aan de locatie van hun evenement vanwege profilering.

• Dat wij onderkennen dat, naast het belang van de organisator en de bezoekers van het evenement en de profilering van Leeuwarden als evenementenstad, evenementen geluidhinder voor omwonenden met zich meebrengt;

• Dat wij onderkennen dat, bij uitbreiding van de 12 dagen-regeling de geluidsbelasting op de omgeving groter wordt. Bij het bepalen van de mate van verruiming spelen de belangen van de omwonenden dan ook een belangrijke rol. Hierbij geven wij nadrukkelijk aan dat het gaat om een verruiming en niet het onbeperkt toestaan van alle aangemelde evenementen.

• Dat bij uitbreiding van de 12 dagen-regeling het niet gaat om een toename van het genre "Dance"-events".

• Dat de uitbreiding bij De Groene Ster gaat om het mogelijk maken van het LF 2018 evenement "Conference of the Birds". Dat dit gaat om 3 repetitiedagen en 6 dagen met voorstellingen, om eindtijden tot maximaal 23:00 uur, waarbij voornamelijk sprake is van akoestische muziek van muziekkorpsen. De ‘Conference of the Birds" is een verhaal over vogels, natuur en biodiversiteit, wat past in een landelijke locatie als De Groene Ster.

• Dat wij onderkennen dat er in de Prinsentuin in het jaar LF2018 een toename is van het aantal evenementen. Dat dit hoofdzakelijk evenementen zijn met een sportieve, culturele inslag en/of zijn gericht op kinderen. Dat bij de evenementen het geluidsniveau van de muziek, indien aanwezig, zodanig laag (< 75 dB(A) op de gevel van woningen) is dat deze niet valt onder de 12 dagen-regeling van de "Beleidsregel geluid 2017, Evenementen in de open lucht". Het aantal dagen dat er in de Prinsentuin evenementen mogen plaatsvinden wordt geregeld in de "Beheersverordening Leeuwarden – Prinsentuin van de Gemeente Leeuwarden, Februari 2016".

• Dat de overige uitgangspunten uit de "Beleidsregel geluid 2017, Evenementen in de open lucht", onverkort van kracht blijven, , inclusief de daarin genoemde afwijkingsbevoegdheid

 

Na afweging van de bovenstaande belangen van de organisatoren, bezoekers, omwonenden, de stad Leeuwarden en de regio en het algemeen belang het redelijk is om deze verruiming van de

12 dagen-regeling uit de "Beleidsregel geluid 2017, Evenementen in de open lucht" voor het LF2018 jaar mogelijk te maken zoals onderstaand omschreven:

• Oldehoofsterkerkhof: De 12 dagen-regeling uitbreiden naar maximaal 20 dagen;

• Wilhelminaplein: De 12 dagen-regeling uitbreiden naar maximaal 20 dagen;

• De Groene Ster: De 12 dagen-regeling uitbreiden naar maximaal 21 dagen;

• voor het verdere blijft de "Beleidsregel geluid 2017, Evenementen in de open lucht" onverkort van kracht, inclusief de daarin genoemde afwijkingsbevoegdheid.

 

Met deze verruiming achten wij enerzijds de hinder die de evenementen op de omgeving met zich meebrengen aanvaardbaar. Anderzijds kunnen wij op deze wijze de continuïteit van de huidige evenementen en het mogelijk maken van LF2018 gerelateerde evenementen waarborgen.

Hierbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat het gaat om een verruiming en niet het onbeperkt toestaan van alle aangemelde evenementen.

De verruiming geldt alleen voor het jaar 2018, waarna in 2019 terug wordt gegaan naar de reguliere situatie.

 

Tot slot merken wij op dat er los van de geluidsaspecten, er ten aanzien van aantallen dagen op bepaalde locaties, zoals De Groene Ster en de Prinsentuin, een en ander geregeld moet worden in relatie tot het bestemmingsplan. Dit traject loopt separaat aan dit addendum.