Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening veergelden Leeuwarden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening veergelden Leeuwarden 2018
CiteertitelVerordening veergelden Leeuwarden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening veergelden Leeuwarden 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-201801-01-201810-01-2020

02-01-2018

gmb-2018-49665

01-01-201810-03-2018nieuwe regeling

06-11-2017

gmb-2017-230090

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening veergelden Leeuwarden 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 december 2017;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT :

Vast te stellen de:

Verordening veergelden Leeuwarden 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  veerpont of veer: het vaartuig dat een veerdienst onderhoudt via een reguliere dienstregeling bestemd voor het vervoer van personen en/of (motor)voertuigen met of zonder aanhanger over het Prinses Margrietkanaal tussen de Garde Jagerswei, ter hoogte van Haan’s Krite, en het eiland De Burd.

 • b.

  abonnement: de houder van een abonnement heeft recht op overzetting gedurende het kalenderjaar vanaf het moment van afgifte van het abonnement.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “veergelden” wordt een recht geheven voor het gebruik van de bij de gemeente in eigendom en beheer zijnde veerpont, die via het Prinses Margrietkanaal de verbinding onderhoudt tussen de Garde Jagerswei, ter hoogte van “Haan’s Krite”, en het eiland De Burd.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, die gebruik maakt van de in artikel 2 genoemde dienst.

Artikel 4 Belastingtarieven

 • 1.

  Genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en moeten worden verhoogd met het van toepassing zijnde percentage omzetbelasting.

 • 2.

  Het recht bedraagt voor één overzetting van een: voetganger, wielrijder, bromfietser of inzittende van een voertuig € 1,51

 • 3.

  Het recht bedraagt voor een retouroverzetting van een:

  a. een personenauto of motorfiets, op grond van de wegenverkeerswet zoals vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur en vastgelegd in het voertuigreglement d.d. 16 juni 1994, inclusief de bestuurder € 4,79

  b. een (motor)voertuig, niet zijnde een personenauto of motorfiets zoals hiervoor genoemd in lid a, eventueel met aanhanger en een lengte van meer dan 5,5 meter, inclusief de bestuurder € 5,70

  c. op afroep buiten de reguliere vaartijden zoals vastgesteld bij beheerverordening veerpont de Burd geldend voor de aanvrager € 87,36

 • 4.

  Het recht voor de afgifte van een abonnement voor het overzetten van een persoon en/of (motor)voertuig inclusief bestuurder, geldend vanaf het moment van afgifte tot en met 31 december van het kalenderjaar, bedraagt voor:

  • a.

   Eigenaren van een onroerende zaak op het eiland “De Burd”, met inbegrip van de eerste lijn verwanten (kinderen) en echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner. Deze hebben recht op gratis overvaart voor zover de eigenaar als abonnementhouder en de eerste lijn verwanten op het woonadres van de eigenaar staan ingeschreven (op grond van de registers van burgerzaken). Een uitzondering geldt voor hun kinderen, die voor hun studie uitwonend zijn om een voltijdopleiding te volgen. Zij kunnen door overlegging van bewijsstuk(en) ook gebruik maken van het abonnement. € 436,78

  • b.

   Personen die ingeschreven staan als huurder op een woonadres van het eiland “De Burd”, met inbegrip van de eerste lijn verwanten (kinderen) en echtgeno(o)t(e)/geregistreerde partner. Deze hebben recht op gratis overvaart voor zover de huurder als abonnementhouder en de eerste lijn verwanten op het woonadres van de huurder staan ingeschreven (op grond van de registers van burgerzaken). Een uitzondering geldt voor hun kinderen, die voor hun studie uitwonend zijn om een voltijdopleiding te volgen elders studeren op een dagopleiding, en daardoor uitwonend zijn. Zij kunnen door overlegging van bewijsstuk(en) ook gebruik maken van het abonnement. € 436,78

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De veergelden worden geheven bij wege van een schriftelijke kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag staat vermeld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de veergelden worden betaald:

 • a.

  op het moment van uitreiking van de schriftelijke, dan wel

 • b.

  binnen dertig dagen na dagtekening van de aanslag.

Artikel 8 Vrijstellingen

Van de betaling van veergelden zijn vrijgesteld:

 • a.

  de medewerkers van openbare lichamen zover zij in de uitoefening van hun functie van de pont gebruik maken, evenals de door hen gebezigde vervoermiddelen;

 • b.

  degene die ten tijde van de overzetting de leeftijd van vier jaar nog niet heeft bereikt.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de veergelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening veergelden Leeuwarden 2018”.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  De “Verordening veergelden Leeuwarden 2016”, vastgesteld bij raadsbesluit op 6 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten tot de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 januari 2018.

De voorzitter,

De griffier,