Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

REGELING MIENSKIPSFONDS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingREGELING MIENSKIPSFONDS
CiteertitelRegeling Mienskipsfonds
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpRegeling Mienskipsfonds

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

ASV artikel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2018nieuwe regeling

13-02-2018

gmb-2018-36642

01-01-2018wijziging

03-04-2018

gmb-2018-75279

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING MIENSKIPSFONDS

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

In aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2 (ASV);

 

Gelet op artikel 2 van de ASV;

 

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n

 

vast te stellen de navolgende regeling:

 

Regeling Mienskipsfonds

Artikel 1 Begrippen

De begripsbepalingen van de Algemene subsidieverordening Leeuwarden 2014-2 zijn overeenkomstig van toepassing op onderhavige regeling.

 • 1.

  In aanvulling op lid 1 gelden de onderstaande begripsbepalingen:

  • a.

   ASVL: Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2

  • b.

   Initiatief: een voorgenomen activiteit of verzameling van activiteiten van de indiener van een plan

 

Artikel 2 Doel van de regeling

 • 1.

  De regeling heeft als doel om middelen ter beschikking te stellen aan initiatieven van bewonersgroepen op het vlak van leefbaarheid en participatie.

 

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Er is in het jaar 2018 €400.000,- beschikbaar.

   

Artikel 4 Aanvraag

 

 • 1.

  Een aanvraag voor een bijdrage uit het Mienskipsfonds geschiedt door het indienen van een aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen.

 • 2.

  In de gevraagde bijlagen wordt in ieder geval een plan ingediend dat aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • a.

  een plan waarin concreet wordt uiteengezet voor welke activiteiten de subsidie wordt aangevraagd, een opgave van de medestanders, zijnde bewoners van het werkgebied van het initiatief, welke concrete bijdrage door initiatiefnemers wordt geleverd en welke concrete bijdrage door bewoners binnen het werkgebied van het initiatief wordt geleverd;

 • b.

  Indien aanwezig moet ook moet ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel overlegd worden

 • 3.

  Het aanvraagformulier wordt uiterlijk 6 weken voor de start van het project ingediend bij de Gemeente Leeuwarden.

   

Artikel 5 Beoordeling van de subsidie

 • 1.

  Alle aanvragen worden beoordeeld door de Tafel van 8.

  • a.

   de Tafel van 8 is de jury van het Mienskipsfonds en adviseert het college van Burgemeester en Wethouders;

  • b.

   de leden van de Tafel van 8 zijn benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders;

  • c.

   de Tafel van 8 is benoemd met ingangsdatum 1 januari 2018.

Artikel 6 Afwegingsfactoren

1. Een bijdrage kan enkel worden verleend indien wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

 • a.

  de aangevraagde subsidie is voor initiatieven van bewoners(-groepen);

 • b.

  het gaat om activiteiten en voorzieningen op het terrein van leefbaarheid en participatie;

 • c.

  een initiatief moet aansluiten bij wat er leeft in de eigen omgeving en moet draagvlak hebben1;

 • d.

  de initiatiefnemers / bewoners(-groepen) moeten zelf actief bijdragen aan de planvorming en de uitvoering van het initiatief;

Artikel 7 Afwijzingsgronden

1. Er gelden de volgende afwijzingsgronden. Een aanvraag wordt afgewezen als;

 • a.

  niet voldaan wordt aan de in artikel 6 genoemde afwegingsfactoren;

 • b.

  het initiatief een reguliere taak is van de gemeente of gelijk is aan initiatieven die al worden gesubsidieerd door de gemeente;

 • c.

  er geen sprake is van zelfwerkzaamheid;

 • d.

  er sprake is van een financieel belang van de indieners, zoals particuliere of ondernemerswinst;

 • e.

  het initiatief leunt op 100% overheidsfinanciering;

 • f.

  de aanvraag gericht is op een bijdrage voor exploitatie;

 • g.

  er sprake is van ongedekte toekomstige lasten voor onderhoud of instandhouding;

 • h.

  als sprake is van een tijdvak langer dan één jaar;

 • i.

  het initiatief in strijd is met gemeentelijk beleid;

 • j.

  de activiteit is niet subsidiabel volgens de ASV 2014-2, artikel 13;

  • de activiteit het karakter heeft van een feest, een receptie of jubileum;

  • het gaat om activiteiten die tot doel hebben de godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke identiteit van de instelling in stand te houden of te versterken;

  • er zijn voldoende eigen middelen om de activiteiten mogelijk te maken;

   het subsidieplafond van de regeling is bereikt;

Artikel 8 Maximale bijdrage per aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag kan nooit een toekenning krijgen hoger dan € 40.000,-.

 

Artikel 9 Overgangsrecht

 

 • 1.

  Deze regeling is vanaf 2018 van toepassing op alle aanvragen voor activiteiten van alle organisaties in de gemeente Leeuwarden waaronder activiteiten op de grondgebieden van de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel.

Artikel 10 Vaststelling en beoordeling

 • 1.

  De vaststelling van de subsidie vindt binnen drie maanden na afloop van de in de subsidiebeschikking genoemde looptijd van de subsidie plaats.

 • 2.

  Bij de aanvraag tot vaststelling worden de volgende bescheiden aangeleverd:

  • a.

   een overzicht van de gemaakte kosten;

  • b.

   een inhoudelijk verslag over de resultaten van het initiatief;

  • c.

   er kunnen in de verleningsbeschikking aanvullende eisen over de wijze van verantwoording worden gesteld.

Artikel 11 Citeertitel, inwerkingtreding en duur

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Mienskipsfonds”;

 • 2.

  Deze regeling treedt op 1 januari 2018 in werking.

 


1

Bij de term draagvlak wordt de betrokkenheid van het project / de activiteit in relatie tot de mensen in het betrokken gebied bedoeld. Dit wil zeggen dat een deel van de gemeenschap het project draagt en dat er, buiten de aanvragende partijen, een vraag bestaat voor de in subsidieaanvraag ofwel onderzoek gedaan is naar de behoefte van het voorgenomen initiatief. Dit blijkt uit financieringsbronnen, onderzoek en deelnemende partners en betrokkenheid van vrijwilligers.