Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Nadere regels seksinrichtingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels seksinrichtingen
CiteertitelNadere regels seksinrichtingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNadere regels seksinrichtingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. amvb Bouwbesluit 2012
 2. amvb Arbeidsomstandighedenbesluit
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2018Nieuwe regeling

22-05-2018

gmb-2018-122393

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels seksinrichtingen

 

22 mei 2018

 

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

 

gelet op artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden;

 

gelet op het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Bouwbesluit en de Bouwverordening Leeuwarden;

 

dat in verband met de herindeling met de voormalige gemeente Leeuwarderadeel en een gedeelte van de voormalige gemeente Littenseradiel deze regels opnieuw vastgesteld moeten worden;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Artikel 1 Afmeting en inrichting werkruimte en kleedruimte

 • 1.

  In de werkruimte moet een in goede staat verkerend bed of rustbank aanwezig zijn.

 • 2.

  In een prostitutiebedrijf moet, een voor iedere prostituée afsluitbare hang-/legkast in de werkruimte, aanwezig zijn.

 

Artikel 2 Afmeting en gevelbeslag vitrine

De vitrine moet een nuttige oppervlakte van ten minste 2 m² en een gevelbeslag van ten minste 1,50 meter per prostituée hebben.

 

Artikel 3 Dagverblijf en keuken

 • 1.

  In een prostitutiebedrijf waar vijf of meer werkruimten zijn, moet een dagverblijf voor de prostitué(es) aanwezig zijn. Het dagverblijf moet een oppervlakte hebben van ten minste 16 m² en een breedte van ten minste 3,35 meter.

 • 2.

  In een prostitutiebedrijf waar vijf of meer werkruimten zijn, moet een keuken ten behoeve van het bereiden van maaltijden aanwezig zijn. De keuken moet een oppervlakte hebben van ten minste 5 m² en een breedte van ten minste 1,80 meter.

 • 3.

  Het dagverblijf en de keuken mogen niet voor prostitutiearbeid worden gebruikt.

 

Artikel 4 Wasbakken badruimte

 • 1.

  In de werkruimte dient een wasbak met warm en koud stromend water aanwezig te zijn. De wasbakken moeten zindelijk worden gehouden, functioneel zijn geplaatst en van het benodigde zijn voorzien.

 • 2.

  In een prostitutiebedrijf dient per vijf werkruimten tenminste één badruimte, waaronder mede wordt verstaan een doucheruimte en één toilet of een combinatie van badruimte met toilet, aanwezig te zijn.

 • 3.

  Indien in het prostitutiebedrijf meer dan vijf werkruimten aanwezig zijn, moet het aantal badruimten per vijf werkruimten worden vermeerderd met één. Voor de berekening van het aantal badruimten dient het aantal werkruimten naar boven te worden afgerond op een veelvoud van vijf.

 • 4.

  De badruimten moeten zindelijk worden gehouden, doelmatig zijn ingericht, beschikken over warm en koud stromend water en van het benodigde zijn voorzien.

 

Artikel 5 Toiletten

 • 1.

  In een prostitutiebedrijf moet ten minste één toilet zijn.

 • 2.

  In een prostitutiebedrijf met vijf of meer werkruimten moeten ten minste twee toiletten naar sekse gescheiden aanwezig zijn en van een duidelijk opschrift, aanduidende de sekse, waarvoor zij bestemd zijn, voorzien zijn.

 • 3.

  Indien in het prostitutiebedrijf meer dan vijf werkruimten aanwezig zijn, moet het aantal toiletten per vijf werkruimten worden vermeerderd met één. Voor de berekening van het aantal toiletten dient het aantal werkruimten naar boven te worden afgerond op een veelvoud van vijf.

 • 4.

  De toiletten moeten zindelijk worden gehouden, doelmatig zijn ingericht, voldoende zijn geventileerd en van het benodigde zijn voorzien. Een toilet moet overdekt zijn en zodanig zijn afgesloten dat het bij gebruik behoorlijke afzondering waarborgt. Een toilet moet zijn voorzien van een goed werkende doorspoelinrichting met een stankafsluiting.

 

Artikel 6 Bed- en handlinnen

 • 1.

  Het bedlinnen in de werkruimten moet dagelijks worden verschoond.

 • 2.

  Het handlinnen moet na gebruik door schoon handlinnen worden vervangen.

 

Artikel 7 Zindelijkheid ruimten

De ruimten in een prostitutiebedrijf die door de prostitué(e) worden gebruikt moeten zindelijk en zoveel mogelijk vrij van stof worden gehouden .

 

Artikel 8 Ontvluchtings- en alarmeringsgelegenheid

 • 1.

  De toegangsdeur(en) van een werkruimte dienen van binnenuit ten alle tijde te openen te zijn.

 • 2.

  Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing indien een toegangsdeur van een werkruimte is gelegen aan de weg.

 • 3.

  Een werkruimte waarvan de toegangsdeur is gelegen aan de weg moet in open verbinding staan met andere ruimten.

 • 4.

  Indien het bepaalde in het derde lid niet mogelijk is of niet kan worden gevergd, dienen maatregelen te worden getroffen waardoor de veiligheid van de prostitué(es) anderszins wordt gewaarborgd.

 

Artikel 9 Hulp bij ongevallen

 • 1.

  Voor het verlenen van eerstehulp bij ongevallen moeten voldoende en doelmatige middelen beschikbaar en direct voor gebruik bereikbaar zijn.

 • 2.

  Op de trommels, kisten of kasten waarin de middelen verpakt zijn, moet duidelijk door een opschrift of door een gebruikelijk kenteken aangegeven zijn dat zij middelen voor eerste hulp bij ongevallen bevatten.

 

Artikel 10 Gezondheid

 • 1.

  De exploitant van een prostitutiebedrijf verleent medewerking aan voorlichtingsactiviteiten van de gemeentelijke gezondheidsdienst en andere hulpverleningsinstellingen gericht op verbetering van de gezondheidssituatie van de bij hem werkzame prostitué(es).

 • 2.

  De exploitant draagt zorg voor de verspreiding onder de bij hem werkzame prostitué(es) van voor hen toegankelijk voorlichtings- en informatiemateriaal, over de gezondheidsrisico's van hun werk en over de aanwezigheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg- en hulpverleningsinstellingen.

 • 3.

  De exploitant van een prostitutiebedrijf draagt er zorg voor dat in de werkruimten te allen tijde wettelijk goedgekeurde condooms voor gebruik beschikbaar zijn.

 • 4.

  Het is de exploitant van een prostitutiebedrijf verboden door middel van handelsreclame kenbaar te maken dat de in het prostitutiebedrijf werkzame prostitué(es) niet geïnfecteerd zijn met een seksueel overdraagbare aandoening.

 • 5.

  In geval van besmetting van het bedrijf met ongedierte moet de exploitant van het prostitutiebedrijf terstond alle noodzakelijke maatregelen treffen ter beëindiging van die besmetting.

 

Artikel 11 Geneeskundig onderzoek

 • 1.

  De exploitant van een prostitutiebedrijf stelt de bij hem werkzame prostitué(e) in de gelegenheid zich geregeld geneeskundig op seksueel overdraagbare aandoeningen en overige aan het beroep gerelateerde klachten door een arts te laten ontdekken.

 • 2.

  De exploitant van een prostitutiebedrijf betaalt de kosten van het door een arts verrichte geneeskundig onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen van de bij hem werkzame prostitué(e).

 • 3.

  Indien een arts vast verbonden is aan een prostitutiebedrijf, meldt de exploitant de gemeentelijke gezondheidsdienst schriftelijk naam en adres van die arts.

 • 4.

  De prostitué(e) is vrij in haar keuze welke arts zij bezoekt.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor de wijze waarop de arts bedoeld in het derde lid het geneeskundig onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen bij een prostitué(e) moet verrichten.

 

Artikel 12 Vrijheid van de prostitué(e)

 • 1.

  De exploitant van een prostitutiebedrijf is verplicht een bedrijfsbeleid te voeren waarin de toepassing van veilige sekstechnieken en het zelfbeschikkingsrecht van de prostitué(e) centraal staan.

 • 2.

  Het bedrijfsbeleid wordt in ieder geval geacht niet aan deze uitgangspunten te voldoen indien de prostitué(e) geen klanten en (seksuele) handelingen mag weigeren, verplicht is met klanten mee te drinken en verplicht is om, indien daarom wordt verzocht, zonder condoom te werken.

 

Artikel 13 Verplichting tot medewerking

De exploitant van een prostitutiebedrijf is verplicht medewerking te verlenen aan toezichthouders van GGD Fryslân voor het uitvoeren van jaarlijkse inspecties voor de hygiëne van prostitutiebedrijven volgens een door het college aangewezen richtlijn.

 

Artikel 14 Slotbepaling

De nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking. Op die datum vervallen de eerder vastgestelde nadere regels.

 

Leeuwarden, 22 mei 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester,

secretaris.