Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verkeersbesluit vaarwegen voor de historische binnenstadsgrachten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerkeersbesluit vaarwegen voor de historische binnenstadsgrachten
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-201905-07-2020Nieuw besluit

25-06-2019

gmb-2019-164940

Tekst van de regeling

Intitulé

Verkeersbesluit vaarwegen voor de historische binnenstadsgrachten

 

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

Gelet op de bepalingen in de Scheepvaartverkeerswet, de bepalingen in het Binnenvaartpolitiereglement, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartkeer (BABS) en de APV van de gemeente Leeuwarden

Overwegende

 • dat sinds enkele jaren de binnenstadsgrachten van Leeuwarden weer bevaarbaar zijn gemaakt voor kleine pleziervaartuigen en rondvaartschepen (pramen);

 • dat door de bevaarbaarheid van de grachten het aantal vaarbewegingen per jaar sterk toeneemt;

 • dat met name de gracht door het Naauw een beperkte doorvaartbreedte heeft dat schepen elkaar hier niet (altijd) kan passeren;

 • dat het wenselijk is dat er een invaart verbod wordt ingesteld om vanuit oostelijke richting via de Brol de stadsgracht het Naauw in te varen. Door dit besluit ontstaat er een éénrichting vaarverkeerssituatie in het Naauw voor in eerste instantie een proef periode van één jaar;

 • dat hiermee wordt beoogd omstandigheden te scheppen die bevorderlijk zijn voor een ongestoord, vlotte en gelijkmatige doorstroming van het verkeer op het water op en rond het Naauw;

 • dat in dit kader overleg is gevoerd met belangen groeperingen o.a. Stichting Praamvaren en Greenjoy;

 • dat zowel de Stichting Praamvaren als Greenjoy positief op dit voornemen hebben gereageerd;

 • dat de hier genoemde vaarwegen (stadsgrachten) zijn gelegen binnen de bebouwde kom van en/of in beheer zijn bij de gemeente Leeuwarden;

 

BESLUITEN:

 

 • 1.

  Voor de binnenstadsgrachten een verbod in te stellen om de stadsgracht het Naauw vanuit oostelijke richting in te varen voor een proefperiode van één jaar;

 • 2.

  Het verbod onder 1. aan te geven door middel van het plaatsen van het verkeersteken A.1 aan de oostelijke zijde van de pijp in de Brol en aan de westelijke zijde het verkeersteken D1b van de bijlage VII van het Binnenvaartpolitiereglement;

 • 3.

  Een aanbevolen vaarrichting kenbaar te maken voor alle schepen vanuit oostelijke richting via de Brol naar de Zuiderstadgracht dan wel vanuit zuidelijke richting via de Voorstreek naar de noordelijke stadsgracht;

 • 4.

  Deze aanbevelingen kenbaar te maken met verkeersteken model D.3a uit bijlage 7 van het Binnen-vaartpolitiereglement;

 • 5.

  Te bepalen dat dit verkeersbesluit in werking treedt één dag na bekendmaking van dit besluit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u tegen dit besluit binnen zes weken, vanaf de dag na die waarop dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet in ieder geval bevatten:

a. uw naam, adres en ondertekening;

b. de datum;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden (motivering) van het bezwaar.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift.

Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor de precieze voorwaarden op de genoemde site.

Besluit tijdelijk opschorten

Wilt u dat de gemeente een besluit waartegen u bezwaar heeft ingediend, niet uitvoert? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor de precieze voorwaarden op genoemde site.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders op 25 juni 2019

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester,

secretaris.