Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING ACTIVITEITEN BUURT-, WIJK- EN DORPSHUIZEN 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGEL SUBSIDIËRING ACTIVITEITEN BUURT-, WIJK- EN DORPSHUIZEN 2020
CiteertitelBELEIDSREGEL SUBSIDIËRING ACTIVITEITEN BUURT-, WIJK- EN DORPSHUIZEN 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBELEIDSREGEL SUBSIDIËRING ACTIVITEITEN BUURT-, WIJK- EN DORPSHUIZEN 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 van de Aanpassingswet derde tranche Awb I

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 4.81 lid 1 van AWB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-201907-10-2019nieuw

27-08-2019

gmb-2019-218196

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING ACTIVITEITEN BUURT-, WIJK- EN DORPSHUIZEN 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

In aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2018 (ASV)

Gelet op titel 4.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 2, lid 1 ‘’Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018’’

b e s l u i t e n

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

Beleidsregel Subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2020

 

Artikel 1 wijze van aanvragen

De begripsbepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018 zijn overeenkomstig van toepassing op onderhavige regeling.

 

 • 1.

  De subsidie aanvraag wordt jaarlijks voor 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag geldt, ingediend bij het college middels een hiervoor vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Voor specifieke eisen die gesteld worden aan de aanvraag van de subsidie wordt verwezen naar artikel 3 van deze regeling.  

Artikel 2 Algemeen

 • 1.

  De bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leeuwarden 2018 zijn van toepassing op aanvragen als bedoeld in artikel 1 van deze beleidsregel voor zover van deze bepalingen in deze beleidsregel niet wordt afgeweken.

 • 2.

  Onder een dorpshuis, wijkgebouw of buurthuis wordt verstaan een accommodatie waar activiteiten en ontmoeting plaats vinden voor de bewoners in het verzorgingsgebied ter bevordering van de leefbaarheid en de toename van participatie. De voorziening wordt beheerd en geëxploiteerd door een vereniging of stichting met bestuursleden uit het verzorgingsgebied.

 • 3.

  De beleidsregel is van toepassing op de volgende dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra:

 • a.

  It Iepen Stee, Warten; Stichting Beheer Warten

 • b.

  Us Doarpshûs, Wergea; Vereniging Us Doarpshûs

 • c.

  It Lokaeltsje, Friens; Plaatselijk Belang Friens

 • d.

  It Lokaal, Idaerd; Plaatselijk Belang Idaerd-Eagum-Hoflân

 • e.

  MFC it Kattehûs, Jirnsum; Stichting multi-functioneel centrum Jirnsum

 • f.

  De Weeme, Stichting Dorpshuis Lekkum

 • g.

  De Golle; Stichting Dorpshuis de Golle, Wirdum

 • h.

  De Twirre; Stichting Dorpscentrum de Twirre, Wytgaard

 • i.

  Ien & Mien; Stichting Cultureel Centrum, Goutum

 • j.

  De Bining; Stichting Dorpsaccommodatie Hempens Teerns

 • k.

  MFC Camminghastins;; Stichting Wijk Camminghaburen

 • l.

  MFC Eeltjeshiem, Vereniging Wijkbelang Westeinde

 • m.

  MFC Markant, Wijkvereniging Zuiderburen

 • n.

  MFC Westenkwartier, Wijkvereniging Valerius

 • o.

  De Blokkendoos, Wijkvereniging de Blokkendoos, Vrijheidswijk

 • p.

  Nijlân, Stichting wijkcentrum Nijlân

 • q.

  Froskenburch; stichting wijkorganisatie Aldlân

 • r.

  Gerard Dou; Wijk en speeltuinvereniging Gerard Dou, Huizum West

 • s.

  Vluchtheuvel; Buurt- en speeltuinvereniging Vluchtheuvel, Huizum West

 • t.

  Hollander Hûske; buurtvereniging Hollanderwijk, Huizum West

 • u.

  Husma Herne; Stichting wijkorganisatie Huizum Oost

 • v.

  Het Knooppunt; Stichting wijkcentrum het Knooppunt, Achter de Hoven

 • w.

  Tjerk Hiddes; wijkvereniging Tjerk Hiddes,

 • x.

  Cambuursterhoek; Stichting Wijkwerk Cambuursterhoek

 • y.

  Insulinde; Buurt- en speeltuinvereniging Insulinde

 • z.

  Heechterp Schieringen; Stichting wijkcentrum Heechterp Schieringen

 • aa.

  Bilgaard; Wijkvereniging Bilgaard

 • bb.

  De Toekomst; Wijkvereniging de Toekomst, Vosseparkwijk

 • cc.

  Rengerspark; Stichting Transvaalwijk, MTV-wijk

 • dd.

  Kio; Wijk en speeltuinvereniging Kio, MTV-wijk

 • ee.

  Skiphûs; Stichting Wijkcomité Schepenbuurt

 • ff.

  Kobbekooi; Stichting Wielenpolle, Wielenpôlle

 • gg.

  Oranjewijk; Wijk en speeltuinvereniging Oranjewijk

 • hh.

  Buurthuis Welgelegen; Buurt- en speeltuinvereniging Welgelegen/Indische buurt

 • ii.

  Dorpshuis De Kampioen; Stichting Dorpshuis de Kampioen, Hijum / Fijnsum

 • jj.

  Dorpshuis Us Gebou, Stichting Dorpshuis Oude Leye

 • kk.

  Dorpshuis De Bining; Stichting Dorpshuis de Bining, Jelsum / Koarnjum

 • ll.

  Dorpshuis Britsenburgh, Britsum; Stichting Sportaccomodatie annex vrijetijds- en ontmoetingscentrum

 • mm.

  Dorpshuis de Twatine Hilaard; Stichting Dorpshuis Hilaard/Hoptille

 • nn.

  Dorpshuis Weidum; Stichting Dorpscentrum Weidum e.o.

 • oo.

  Dorpshuis Jorwert; Stichting Doarpskafé It Wapen fan Baarderadeel

 • pp.

  Dorpshuis Ald Skoalle, Bears; Stichting Doarpshûs Jellum-Bears

 • qq.

  Dorpshuis de Murdhoun, Huns – Leons; Foriening foar Doarpsbilang Húns/Leons en omkriten

 • rr.

  Dorpshuis Baard, Stichting Dorpshuis Baard

 • ss.

  Dorpshuis Oosterlittens; Stichting Beheer MFC De Jister

 • tt.

  MFC Wjukken; Stichting Wjukken

 • uu.

  Stichting De Roekeflecht , Warten    

Artikel 3 Specifieke eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvrager is de vereniging of stichting die het buurt-, wijk- of dorpshuis beheert en exploiteert.

 • 2.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

  • a.

   zijn gericht op het bevorderen van participatie, het versterken van sociale cohesie en het voorkomen van achterstanden;

  • b.

   zijn primair gericht op bewoners uit het eigen verzorgingsgebied en sluiten aan bij de wensen en behoeften van deze bewoners;

 • 3.

  Daarnaast dient de aanvrager te voldoen aan de volgende uitvoeringseisen:

 • a.

  De accommodatie wordt beschikbaar gesteld voor op het verzorgingsgebied gerichte activiteiten;

 • b.

  Alle instellingen en organisaties uit het desbetreffende verzorgingsgebied dienen in beginsel gebruik te kunnen maken van de onder 2 lid 2 van deze beleidsregel genoemde accommodatie;

 • c.

  De aanvrager draagt zorg voor alle benodigde vergunningen en houdt zich aan alle wetten en regels die van toepassing zijn op de (exploitatie van de) accommodatie.  

Artikel 4 Subsidienormen

Het maximaal te verlenen bedrag per aanvraag staat vermeld in de bijlage ‘Overzicht subsidies instellingen’ van de Begroting zoals die jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2020.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking 1 dag na publicatie;

 • 2.

  Deze beleidsregel is voor het eerste van toepassing op subsidieaanvragen voor het subsidiejaar 2020;

 • 3.

  Met inwerkingtreding van deze beleidsregel vervalt de beleidsregel ‘subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2019’.