Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling wachtlijst voor schepen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling wachtlijst voor schepen
CiteertitelRegeling wachtlijst voor schepen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegeling wachtlijst voor schepen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2019Wijziging

15-10-2019

gmb-2019-287351

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling wachtlijst voor schepen

Burgemeester en wethouders van gemeente Leeuwarden;

gelet op het bepaalde in artikel 5.31.8. van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden;

besluiten de volgende nadere regeling vast te stellen:

Aanleiding

Op grond van artikel 5:31.8 Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden houden burgemeester en wethouders voor de verschillende categorieën vaartuigen een wachtlijst aan en stellen voor de uitvoering daarvan regels.

Inleiding

In de gemeente Leeuwarden wordt op het water gewoond in woonarken, museale- en historische woonschepen. Deze wachtlijst regeling is alleen van toepassing op museale en historische (woon)schepen. Voor deze schepen geldt dat bij verkoop, het schip Leeuwarden moet verlaten. Om een ligplaats te verkrijgen in de gemeente Leeuwarden moet er een ligplaatsvergunning aangevraagd worden. Hierbij is er mogelijk sprake van een wachtlijst. Ook voor schepen die nog niet eerder in Leeuwarden hebben gelegen en hier een plek willen innemen, geldt dat er mogelijk sprake is van een wachtlijst.

Artikel 1 Toelating op de wachtlijst

1. Op de wachtlijst voor een ligplaats in de gemeente Leeuwarden worden door burgemeester en wethouders uitsluitend geplaatst:

- Een ieder die in aanmerking wenst te komen voor een ligplaats met een museaal- of historisch (woon)schip in de gemeente Leeuwarden in een daarvoor aangewezen gedeelte van het openbaar vaarwater. Als het gaat om een natuurlijk persoon, dan moet deze tenminste 18 jaar of ouder zijn.

- Een ieder die al in het bezit is van een geldige ligplaatsvergunning voor een museale- of historische (woon)schip in de gemeente Leeuwarden en graag een andere ligplaats wil innemen met hetzelfde schip in een daarvoor aangewezen gedeelte van het openbaar vaarwater in de gemeente Leeuwarden.

- Voor wat vermeld is onder a en b geldt dat de aanvrager slechts op de wachtlijst kan worden geplaatst als het schip door de welstandscommissie is beoordeeld met een voldoet of een voldoet mits, zoals nader toegelicht in de Welstandsnota ligplaatsen.

Artikel 2 Inschrijving op de wachtlijst

1. Een inschrijving op de wachtlijst vindt plaats op volgorde van datum van ontvangst. Bij meerdere inschrijvingen op één datum geldt de regel: inschrijving op volgorde van tijdstip van aanmelding.

2. In afwijking van hetgeen vermeld in artikel 2 lid 1 onder a geldt dat een ieder die al in het bezit is van een geldige ligplaats zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b, en voorkeur heeft voor een andere ligplaats binnen de gemeente Leeuwarden, voorrang heeft bij het vrijkomen van een ligplaats. Waarbij aanvragen met een zeeschip voor een ligplaats aan de Harlinger- of Snekertrekweg daar weer voorrang op hebben.

3. Als blijkt dat het vasthouden aan de wachtlijst of de volgorde op de wachtlijst onevenredige gevolgen met zich meebrengt, zodat in redelijkheid daar niet aan vastgehouden kan worden, kan het college hiervan afwijken.

4. Voor een ieder die al een geldige ligplaatsvergunning heeft in de gemeente Leeuwarden, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b, geldt dat bij de inschrijving op de wachtlijst een specifieke ligplaats of locatie aan moet worden gegeven.

Artikel 3 Doorhalen plaatsing op de wachtlijst

1. Door of namens het college kan de plaatsing op de wachtlijst doorgehaald worden als:

a. een ingeschrevene als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder a, driemaal een door of namens het college aangeboden ligplaats weigert;

b. ingeschrevene als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b het aanbod van de opgegeven specifieke ligplaats weigert;

c. niet binnen de gestelde termijn de voldoet mits, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder c, opgeheven is;

d. een door of namens college aangeboden ligplaats wordt geaccepteerd;

e. als de geldige ligplaatsvergunning is ingetrokken;

f. als er om een andere reden geen belang meer is bij plaatsing op de lijst;

2. Als zich een situatie genoemd onder lid 1 onder a en b van dit artikel voor doet, en de inschrijving komt hierdoor te vervallen, geldt dat er pas na 6 maanden een nieuwe aanvraag gedaan kan worden voor de wachtlijst.

3. Als een ligplaats wordt geweigerd om nautische overwegingen telt deze niet mee voor het aantal weigeringen.

Artikel 4 Aanbod ligplaats

1. Een aanbod voor een ligplaats wordt schriftelijk gedaan.

2. De ingeschrevene heeft twee weken de tijd om de aangeboden ligplaats te accepteren en een aanvraag in te dienen om de ligplaats in te kunnen nemen.

3. Wordt niet voldaan aan het gestelde uit lid 2 dan wordt de ligplaats aan de eerst volgende op de wachtlijst aangeboden.

4. Het niet tijdig reageren op een aanbod wordt gezien als een weigering en telt mee voor het aantal weigeringen als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a en b.

Artikel 5 Overgangsrecht

1. De aanvragers die met schip op de voorheen geldende intern en externe wachtlijsten stonden, worden ‘overgeheveld’ naar de nieuwe wachtlijsten, waarbij de hierboven beschreven werkwijze wordt gehanteerd.

2. Op een aanvraag die is ingediend vóór het tijdstip waarop dit besluit van kracht wordt en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van dit besluit van toepassing, zoals deze luidden vóór het onderhavige beleid, tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast.

Artikel 6 Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2019.

2. Bij inwerkingtreding van dit besluit vervalt de regeling Regels wachtlijst voor woonschepen, vastgesteld op 5 september 2017 en in werking getreden op 21 september 2017;

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling wachtlijst voor schepen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouder van 15 oktober 2019.

De burgemeester,

De secretaris,