Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Protocol fietsverwijdering 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProtocol fietsverwijdering 2019
CiteertitelProtocol fietsverwijdering 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpProtocol fietsverwijdering 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2019nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-307325

Tekst van de regeling

Intitulé

Protocol fietsverwijdering 2019

 

MS (Z215522-2019)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN

Overwegende dat in het kader van doelmatigheid, efficiëntie en effectiviteit het gewenst om het protocol fietsverwijdering van 6 november 2014 te herzien;

Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

Besluiten:

 

I. het protocol fietsverwijdering 2019 vast te stellen;

II. in te trekken, het protocol fietsverwijdering van 6 november 2014;

III. Het besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking ervan;

 

Dit protocol is van toepassing op het verwijderen van fietsen uit als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening.

Verwijderen van verkeerd gestalde fietsen, weesfietsen en wrakken vindt plaats door toepassing van bestuursdwang. Het betreft bestuursdwang als bedoeld in artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 jo. 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht of, in spoedeisende gevallen artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 jo. 5:31 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Verwijdering vindt plaats wegens overtreding van:

 

 • 1.

  artikel 5:12 lid 1 APV (fietsen geplaatst buiten de daarvoor bestemde rekken of plaatsen in aangewezen gebieden);

 • 2.

  artikel 5:12 lid 2 APV (fietswrakken in de gehele gemeente);

 • 3.

  artikel 5:12 lid 3 ((wees) fietsen die langer dan 14 dagen in de rekken staan in aangewezen gebieden).

   

Algemeen

 • 1.

  De verwijdering van fietsen heeft geen betrekking op bromfietsen. Bromfietsen welke foutief staan geparkeerd kunnen worden bekeurd;

 • 2.

  De verwijdering wordt op de voor de eigenaar minst bezwarende manier uitgevoerd. Dit betekent dat zo weinig mogelijk schade aan een fiets wordt veroorzaakt. Is de fiets bijvoorbeeld voorzien van een kettingslot, dan moet dat voor verwijdering worden doorgeknipt. Het betekent ook dat goederen die bij de fiets zijn aangetroffen bewaard blijven en, als de rechtmatige eigenaar de fiets terugkrijgt, worden teruggegeven;

 • 3.

  De kosten van het verwijderen van fietsen (toepassen bestuursdwang) worden op de overtreder verhaald;

 • 4.

  Handhavers werkzaam bij Stadstoezicht, gemeente Leeuwarden, zijn toezichthouders als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 5.

  Medewerkers AFAC zijn aangewezen als onbezoldigd ambtenaar.

 • 6.

  Bekendmaking van genomen besluiten geschiedt middels aangebrachte labels (incl. barcode) waarop tekstueel is aangeven dat in strijd met het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening wordt gehandeld en welke handelingen de overtreder moet verrichten om de overtreding ongedaan te maken alsmede het begunstigingstermijn

   

Verwijdering verkeerd geplaatste fietsen in aangewezen gebied (art. 5:12 lid 1 APV)

 • 1.

  Verwijdering op grond van 5:24 Algemene wet bestuursrecht (bestuursdwang)

  Alvorens tot verwijdering over te gaan:

 • A.

  Een handhaver van de Eenheid Stadstoezicht stelt een beschikking last onder bestuursdwang op;

 • B.

  Brengt op elke te verwijderen fiets een bekendmaking op (label) waarop wordt meegedeeld dat bestuursdwang wordt toegepast wanneer de fiets niet binnen

 • C.

  verloopt in ieder geval 60 minuten

 • D.

  worden één of meerdere foto’s gemaakt waaruit blijkt dat de fiets foutief gestald stond.

 

 • 2.

  Verwijdering op grond van 5:31 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (spoedeisende bestuursdwang)

Van spoedeisende bestuursdwang wordt alleen gebruik gemaakt wanneer de fiets op een wijze is geplaatst die tot gevaarlijke situaties kan leiden en/of de doorgang hindert. Voorbeelden hiervan zijn (niet limitatief) fietsen die op een blindengeleidestrook, een fietspad of op de voetpaden tussen de rijen fietsenrekken zijn geplaatst of liggen. Alvorens tot verwijdering over te gaan:

 • A.

  stelt de handhaver een beschikking last onder bestuursdwang op;

 • B.

  worden één of meerdere foto’s gemaakt waaruit blijkt waarom de fiets is verwijderd.

 •  

De handhaver brengt een bekendmaking (label) aan op de fiets en neemt digitaal in ieder geval de volgende informatie op:

 • A.

  de datum en het tijdstip waarop het besluit is genomen;

 • B.

  het tijdstip van het verwijderen van de fiets;

 • C.

  de locatie waar de fiets is aangetroffen;

 • D.

  een beschrijving van de fiets (bijvoorbeeld merk, dames-, heren- of kinderfiets, type, kleur, of er een slot geflext moet worden), en;

 • E.

  eventuele bijzonderheden.

   

Verwijdering weesfietsen uit aangewezen gebied (art. 5:12 lid 3 APV)

 • 1.

  Verwijdering op grond van 5:24 Algemene wet bestuursrecht (bestuursdwang)

Alvorens tot verwijdering over te gaan:

 • A.

  stelt de handhaver een beschikking last onder bestuursdwang op;

 • B.

  plakt de handhaver op elke te verwijderen weesfiets een bekendmaking (label) waarop wordt meegedeeld dat bestuursdwang wordt toegepast wanneer de fiets niet binnen 14 dagen is verwijderd;

 • C.

  verloopt in ieder geval 14 dagen tussen het aanbrengen van het label en het verwijderen van de fiets waarop dit label is aangebracht.

   

Verwijdering fietswrakken (art. 5:12 lid 2 APV)

Verwijdering op grond van 5:24 Algemene wet bestuursrecht (bestuursdwang)

 • A.

  Alvorens tot verwijdering over te gaan:

 • B.

  stelt de handhaver een beschikking last onder bestuursdwang op;

 • C.

  plakt de handhaver op elk te verwijderen fietswrak een bekendmaking (label) waarop wordt meegedeeld dat bestuursdwang wordt toegepast wanneer de fiets niet binnen 24 uur is verwijderd;

 • D.

  verloopt in ieder geval 24 uur tussen het aanbrengen van het label en het verwijderen van de fiets waarop dit label is aangebracht.

   

Bewaarplaats

Het pand van de Stichting Omrin Estafette, waarin de Algemene Fietsen Afhandel Centrale (AFAC) is gevestigd, aan de Voltastraat 11 te Leeuwarden (hierna: de bewaarplaats), wordt als bewaarplaats aangewezen voor alle verwijderde fietsen. De medewerkers AFAC voeren deze fietsen rechtstreeks af naar de bewaarplaats.

 

Controle gestolen fietsen

De medewerker AFAC controleert of de ingebrachte fietsen al dan niet afkomstig zijn van diefstal. Indien dat het geval is wordt politie daarvan in kennis gesteld.

 

Verlorenofgevonden.nl

De medewerker AFAC voert de verwijderde fiets –voor zover deze niet van diefstal afkomstig is of als fietswrak is aangemerkt- in het geautomatiseerde systeem en publiceert deze gegevens vervolgens op de website www.verlorenofgevonden.nl. De fiets is daarmee ook via het internet terug te vinden voor de eigenaar.

 

Afhalen van verwijderde fietsen

Openingstijden van de AFAC zijn:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur;

 

Bewaartermijn fietsen

 • 1.

  Verwijderde fietsen worden bij de bewaarplaats maximaal 13 weken opgeslagen. Na afloop van deze termijn, of zoveel eerder wanneer de kosten van toepassing bestuursdwang in verhouding tot de waarde van de fiets onevenredig hoog worden, worden de verwijderde en niet opgehaalde fietsen aan Stichting Omrin Estafette in eigendom overgedragen. Verwijderde fietsen worden in ieder geval:

 • I.

  minimaal 8 weken bewaard waar het verkeerd gestalde fietsen betreft;

 • II.

  minimaal 4 weken bewaard waar het weesfietsen betreft;

 • III.

  minimaal 2 weken bewaard waar het fietswrakken betreft.

In een register wordt bijgehouden wanneer welke fietsen aan Stichting Omrin Estafette in eigendom zijn overgedragen.

 

 • 1.

  De medewerker AFAC laat bij de bewaarplaats de eigenaar of houder zijn of haar fiets zoeken. Als blijkt dat het meegebrachte fietssleuteltje op het slot past dan wordt er van uitgegaan dat deze eigenaar is. Als de eigenaar of houder niet het passende fietssleuteltje bij zich heeft, maar wel anderszins kan aantonen dat hij of zij de rechtmatige eigenaar is, dan kan de fiets, na betaling van de kosten gemaakt bij toepassing van de bestuursdwang, worden teruggegeven.

 • 2.

  Het door de handhaver genomen besluit wordt door de medewerker AFAC via de applicatie Perfectview uitgedraaid. In het besluit valt onder andere te lezen waar de fiets is aangetroffen, op welke datum en tijdstip het besluit is genomen en wanneer de fiets is verwijderd.

 • 3.

  De medewerker AFAC geeft een kopie mee van het besluit wanneer de fiets wordt opgehaald.

 • 4.

  Pas nadat de kosten van het verwijderen van de fiets (toepassen bestuursdwang) zijn voldaan wordt de fiets teruggegeven. De hoogte van het te betalen bedrag is bij collegebesluit vastgesteld.

 • 5.

  De eigenaar of houder tekent het voor ontvangst van de fiets.

 • 6.

  Desgevraagd geeft de medewerker AFAC de eigenaar of houder uitleg over de regeling rond de verwijdering van verkeerd gestalde fietsen, weesfietsen en fietswrakken en wat daar mee samenhangt.

 

Leeuwarden, 10 december 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden,

 

De burgemeester, mr. S. van Haersma Buma

 

De gemeentesecretaris, drs. Eelke de Jong