Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening begraafrechten Leeuwarden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening begraafrechten Leeuwarden 2020
CiteertitelVerordening begraafrechten Leeuwarden 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening begraafrechten Leeuwarden 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. Wet op de lijkbezorging
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2019nieuwe regeling

13-11-2019

gmb-2019-311551

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening begraafrechten Leeuwarden 2020

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2019 (kenmerk Z214833-2019)

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet, Wet op de lijkbezorging en de actuele Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden;

 

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening begraafrechten Leeuwarden 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de begripsomschrijvingen wordt verwezen naar de actuele Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Leeuwarden en naar de Wet op de lijkbezorging.

 

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam “begraafrechten” worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de gemeentelijke begraafplaatsen.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het opgraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag, het opgraven van een lijk of asbus op verzoek van de Oorlogsgravenstichting.

 

Artikel 5 Grondslag en maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

   

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan twaalf maanden, gerekend vanaf het moment van het ontstaan van de belastingschuld.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten, worden geheven bij wege van aanslag, met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 • 2.

  De in onderdelen 1, 4.1. en 4.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde begraafrechten moeten in één keer worden voldaan voor de totale duur van de grafrechten/overeenkomst.

   

Artikel 9 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 Overdracht bevoegdheden door de raad

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het redactioneel aanpassen van deze verordening en de bijbehorende tarieventabel alsmede het wijzigen van de tarieven die voortvloeien uit hogere regelgeving.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening begraafrechten Leeuwarden 2020”.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  De " Verordening begraafrechten Leeuwarden 2019’", vastgesteld bij raadsbesluit Leeuwarden van 12 november 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten tot de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking .

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

(Kenmerk ..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieventabel behorende bij de

 

 

 

2019

2020

 

Verordening begraafrechten Leeuwarden 2020

 

Inflatie-correctie 4,1%

stijging in %

(*)

In één keer te voldoen voor de overeengekomen periode.

 

 

 

 

1,041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafrechten per jaar

 

 

 

1.1

1e afdeling Noorderbegraafplaats

 

 

(*)

€ 234,59

€ 244,20

4,097%

1.2

Overige begraafplaatsen en 2e afdeling Noorderbegraafplaats

50,0%

van 1.1

(*)

€ 117,29

€ 122,09

4,092%

1.3

Kindergraf

25,0%

van 1.1

(*)

€ 58,63

€ 61,03

4,093%

1.4

Urnengraf

50,0%

van 1.1

(*)

€ 117,29

€ 122,09

4,092%

1.5

Urnennis

25,0%

van 1.1

(*)

€ 58,63

€ 61,03

4,093%

1.6

Overgangsregeling: verlenging 1e afdeling gevestigd voor 1-1-2010

 

 

(*)

€ 149,38

€ 155,50

4,097%

 

 

 

 

 

 

 

 

Begraven / asbezorging

 

 

 

 

2.1

Op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Volwassene

 

 

 

€ 881,21

€ 917,33

4,099%

2.1.2

Kind van 1 tot 12 jaar

50,0%

van 2.1.1

 

€ 440,59

€ 458,65

4,099%

2.1.3

kind tot 1 jaar alsmede doodgeborene

25,0%

van 2.1.1

 

€ 220,28

€ 229,31

4,099%

2.1.4

Foetus (van minder dan 24 weken)

12,5%

van 2.1.1

 

€ 110,12

€ 114,63

4,096%

2.1.5

Asbusbijzetting in een graf

50,0%

van 2.1.1

 

€ 440,59

€ 458,65

4,099%

2.1.6

Asbusbijzetting in een urnennis

25,0%

van 2.1.1

 

€ 220,28

€ 229,31

4,099%

2.1.7

Asbusbijzetting op een graf

12,5%

van 2.1.1

 

€ 110,12

€ 114,63

4,096%

2.1.8

Verstrooien van as

12,5%

van 2.1.1

 

€ 110,12

€ 114,63

4,096%

2.2

Op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 10.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur bedraagt het tarief 150% van het tarief zoals vermeld onder 2.1

 

 

 

 

 

 

2.3

Op zon- en feestdagen, op maandag t/m vrijdag buiten 08.00 en 18.00 uur of op zaterdag buiten 10.00 en 12.00 uur bedraagt het tarief 225% van het tarief zoals vermeld onder 2.1

 

 

 

 

 

 

2.4

Voor elke gelijktijdige begraving/bijzetting in hetzelfde graf bedraagt het tarief 50% van het tarief onder 2.1, 2.2 of 2.3)

 

 

 

 

 

 

2.5

Begraven in de derde laag (eenmalige extra kosten per graf)

 

 

 

€ 440,59

€ 458,65

4,099%

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgraven, ruimen en schudden

 

 

 

 

3.1

Ruimen en schudden van een graf of opgraven van een individueel lijk

 

 

 

€ 786,57

€ 818,81

4,099%

3.2

Ruimen en schudden van een kindergraf of opgraven van een individueel kinderlijk

50,0%

van 3.1

 

€ 393,28

€ 409,40

4,099%

3.3

is vervallen

 

 

 

 

 

 

3.4

Opgraven van een lijk binnen de termijn van grafrust

200,0%

van 3.1

 

€ 1.573,17

€ 1.637,66

4,099%

3.5

Opgraven van een kinderlijk binnen de termijn van grafrust

200,0%

van 3.2

 

€ 786,57

€ 818,81

4,099%

3.6

Opgraven van asbussen uit een graf

 

 

 

€ 225,56

€ 234,80

4,096%

3.7

Verwijderen van asbussen uit een urnennis

 

 

 

€ 112,77

€ 117,39

4,097%

3.8

Op- en herbegraving van asbussen uit een graf in geval van een begraving

 

 

 

€ 225,56

€ 234,80

4,096%

3.9.1

Verstrekking van een beenderkistje

 

 

 

€ 123,47

€ 128,53

4,098%

3.9.2

Verstrekking van een lijkkist

 

 

 

€ 432,18

€ 449,89

4,098%

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud grafbedekkingen / onderhoudsbijdrage per jaar

 

 

 

 

4.1.1

Onderhoud grafbedekking graven voor onbepaalde tijd

 

 

(*)

€ 50,97

€ 53,05

4,081%

4.1.2

Onderhoud als bedoeld in 4.1.1 voor een dubbelgraf indien duidelijk sprake is van één grafbedekking

150,0%

van 4.1.1

(*)

€ 76,47

€ 79,60

4,093%

4.2

vervallen

 

 

 

 

 

 

4.3

Overgangsregeling jaarbetalers voor 1989: Noorderbegraafplaats

 

 

 

€ 61,44

€ 63,95

4,085%

4.4

Overgangsregeling jaarbetalers voor 1989: Huizumerbegraafplaats

 

 

 

€ 49,01

€ 51,01

4,081%

4.5

Overgangsregeling jaarbetalers voor 2014: Onderhoudsbijdrage begraafplaatsen voormalig Boarnsterhim per graf per jaar

 

 

 

€ 49,01

€ 51,01

4,081%

4.6

Overgangsregeling jaarbetalers voor 2014: Onderhoudsbijdrage begraafplaatsen voormalig Boarnsterhim per urnennis per jaar

 

 

 

€ 32,66

€ 33,99

4,072%

4.7

Overgangsbepaling jaarbetalers voor 2014: het van gemeentewege onderhouden van gedenktekenen in voormalig Boarnsterhim per m2 per jaar

 

 

 

€ 49,01

€ 51,01

4,081%

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

 

5.1

Verrichten van werkzaamheden op de begraafplaats,

 

 

 

 

 

 

 

per medewerker

 

 

 

 

 

 

5.1.1

op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur, per uur

 

 

 

€ 67,62

€ 70,39

4,096%

5.1.2

buiten de tijden genoemd in 5.1.1, per uur

 

 

 

€ 101,45

€ 105,60

4,091%

5.2.1

Gedenkplaatje op zuil strooiveld Noorderbegraafplaats (voor 20 jaar)

 

 

 

€ 257,80

€ 268,36

4,096%

5.2.2

Naambordje op graf (voor maximaal de termijn van het grafrecht)

 

 

 

€ 128,88

€ 134,16

4,097%

5.2.3

Natuurstenen afdekplaat op nis in urnenmuur (voor maximaal de termijn van het grafrecht)

 

 

 

€ 257,80

€ 268,36

4,096%

5.3

Vergunning grafkelder

 

 

 

€ 769,61

€ 801,16

4,099%

5.4.1

Overschrijven van particuliere graven in een daartoe bestemd register per graf

 

 

 

€ 26,79

€ 27,88

4,069%

5.4.2

Verstrekken van een duplicaatbewijs van het recht tot begraven per graf

 

 

 

€ 26,79

€ 27,88

4,069%

5.5

Gebruik mobiele geluidsinstallatie, per keer

 

 

 

€ 34,14

€ 35,53

4,071%

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula's Noorder- en Huizumerbegraafplaats

 

 

 

 

6.1

Gebruik aula

 

 

 

 

 

 

6.1.1

eerste half uur

 

 

 

€ 136,53

€ 142,12

4,094%

6.1.2

tweede en elk volgend half uur, per half uur

 

 

 

€ 68,25

€ 71,04

4,088%

6.2

CD-opname van de uitvaartdienst

 

 

 

€ 34,14

€ 35,53

4,071%

6.3

Luiden van de klok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2019.

De voorzitter,

De griffier,