Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2020
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2019Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2020

13-11-2019

gmb-2019-319933

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2020

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 1 oktober 2019 (Kenmerk Z214833-2019)

 

gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Leeuwarden 2016;

 

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2020

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van

een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt

wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het

onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het

openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of

laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met

inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990.

parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van

verzamelparkeermeters, een centrale computer voor het verlenen van diensten

op het gebied van telefonische betaling bestemd voor de registratie van

parkeerbewegingen, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens

onder parkeerapparatuur wordt verstaan.

centrale computer: computer van de gemeente of computer van een bedrijf of

organisatie waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten, bestemd

voor de registratie van parkeerbewegingen voor het verlenen van diensten op het

gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of een ander

communicatiemiddel.

zonekaart 1: de zonekaart “Tariefzones” die volgens de beleidsnota Parkeerbeleidsplan 2016 is vastgesteld, met de zones A t/m E, zoals vastgesteld in het aanwijsbesluit 2016.

zonekaart 2: de zonekaart die volgens het Parkeerbeleidsplan 2016 is

vastgesteld, met de zones 1 t/m 10, zoals vastgesteld in het aanwijsbesluit 2016.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

a. een belasting voor het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

b. een belasting voor een van gemeentewege verleende vergunning of ontheffing voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning of ontheffing aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van deze verordening, wordt geheven van degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

2. Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, van deze verordening, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat:

1. indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

2. indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning of ontheffing heeft aangevraagd en aan wie deze vergunning of ontheffing is verleend.

Artikel 4 Maatstaf van de heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel en de bijlage met de zones 1 t/m 10.

 

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het moment van het verlenen of verlengen van de vergunning of ontheffing.

  • 1.

     

  • 2.

     

Als de vergunning of ontheffing bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van deze

verordening, en overeenkomstig artikel 10 of artikel 13 van de

"Parkeerverordening Leeuwarden 2018" wordt ingetrokken of gewijzigd, wordt de belasting verminderd met zoveel volle dagen, als er na het tijdstip van intrekking of wijziging volle dagen resteren in het belastingjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing en termijnen van betaling

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van deze verordening, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren en bij het in werking stellen van parkeeractie via de mobiele telefoon of een ander communicatiemiddel. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met in achtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen dertig dagen na het einde van het parkeren, als het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet worden betaald:

op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel

binnen dertig dagen na dagtekening van de aanslag.

4. Een naheffingsaanslag moet binnen dertig dagen worden betaald.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de parkeerbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van deze verordening, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 9 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag voor de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a van deze verordening, bedragen € 64,50.

Als het tarief in artikel 3, eerste lid, van het Besluit parkeerbelastingen wijzigt, wijzigt het tarief genoemd in het eerste lid in hetzelfde bedrag.

Artikel 10 Overdracht bevoegdheden door de raad

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het redactioneel aanpassen van deze verordening en de bijbehorende tarieventabel alsmede het wijzigen van de tarieven die voortvloeien uit hogere regelgeving.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Parkeerbelastingen Leeuwarden 2020”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

De " Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2018", vastgesteld bij raadsbesluit Leeuwarden van 6 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten tot de inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking .

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2019.

voorzitter,

griffier,

Bijlage tarieventabel parkeerbelastingen 2020  

ALGEMEEN

2020

Parkeren bij parkeerapparatuur

1.

Het tarief terzake van het parkeren bij zonekaart 1, met

gebruikmaking van parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2,

onderdeel a, van deze verordening, bedraagt 

1.1.1

tariefzone A, op een niet-gehandicaptenparkeerplaats, ma t/m zo

per 60 minuten

 € 2,90

- tot en met 44 minuten (€ 0,10 per 2 minuten), opbouw aanpassen

- Vanaf 45 minuten (€ 0,10 per 4 minuten) opbouw aanpassen

1.1.2

tariefzone A, op een gehandicaptenparkeerplaats, ma t/m zo

per 60 minuten (€ 0,10 per 5 minuten)

 € 1,30

1.2

zone B, per 60 minuten ma t/m zo

 € 1,70

- tot en met 40 minuten (€ 0,10 per 4 minuten)

- Vanaf 41 minuten (€ 0,10 per 5 minuten)

1.3

zone C, per 63 minuten (€ 0,10 per 7 minuten) ma t/m za

 € 1,10

1.4

zone D, per 60 minuten (€ 0,10 per 12 minuten) ma t/m za

 € 0,70

1.5

Zone D, per dag ma t/m za

 € 3,50

1.6

Zone D*, per 60 minuten (€ 0,10 per 12 minuten) ma t/m za

 € 0,70

1.7.1

Zone E, spitsmijden parkeren ma t/m vr

 € 0,10

1.7.2

Spitstoeslag per uur tussen 08:00 - 09:00 uur bij inrijden 

 € 1,00

1.7.3

Spitstoeslag per uur tussen 16:00 – 18:00 uur bij uitrijden

 € 1,00

1.8

terrein WTC Expo, per dag ma t/m zo

 € 3,50

VERGUNNING / ONTHEFFING BEDRIJVEN 

Eén zone

2.

Het tarief terzake van een parkeervergunning, als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel b, van deze verordening, en artikel 3, vierde lid, 

onderdeel b van de Parkeerverordening Leeuwarden 2016, en 

zonekaart 2 in de zones 1, 2, 3, 4 of 5, voor parkeren binnen de 

vakken op vergunninghoudersplaatsen óf parkeerapparatuurplaatsen, 

bedraagt per kalenderjaar

 € 472,00

3.

Het tarief terzake van een parkeervergunning, als bedoeld in

artikel 2, onderdeel b, van deze verordening, en artikel 3, vierde lid,

onderdeel b van de Parkeerverordening Leeuwarden 2016, en 

zonekaart 2 in de zones 6,7,8,9 of 10, voor parkeren binnen de vakken 

op vergunninghoudersplaatsen óf parkeerapparatuurplaatsen, 

bedraagt per kalenderjaar

 € 236,00

4.

Parkeerterreinen als parkeergarage, in zones zonder parkeergarage, 

uitsluitend voor bedrijven gevestigd in genoemde zone.

het tarief voor van het parkeren op de parkeerterrein Jacob Catsplein/ 

Fonteinland (voor zone 6) op het Sixmaterrein (voor zone 7),

Oosterbuurt (voor zone 8) en parkeerterrein Dirk Zeperweg (voor zone 9)

bedraagt, voor zover het een parkeervergunning of ontheffing betreft,

vanaf de derde parkeervergunning of ontheffing

4.1

een jaarkaart, geldig maandag t/m zaterdag, bedraagt per jaar

 € 472,00

5.

Het tarief terzake van een parkeerontheffing, als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel b, van deze verordening, en artikel 3, vierde lid,

onderdeel b van de Parkeerverordening Leeuwarden 2016, 

geldig voor parkeren binnen de vakken in één parkeerschijfzone,

bedraagt per kalenderjaar

 € 22,00

Meerdere zones

6.

Het tarief terzake van een parkeervergunning, als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel b, van deze verordening, en artikel 3, vierde lid, 

onderdeel c van de Parkeerverordening Leeuwarden 2016, en 

zonekaart 2 in de zones 1, 2, 3, 4 of 5, voor parkeren binnen de 

vakken op parkeerapparatuurplaatsen, 

bedraagt per kalenderjaar

6.1

per kalenderjaar

 € 682,00

6.2

vanaf de derde vergunning, per kalenderjaar

 € 1.365,00

7.

Het tarief terzake van een parkeervergunning, als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel b, van deze verordening, en artikel 3, vierde lid, 

onderdeel c van de Parkeerverordening Leeuwarden 2016, geldig 

voor parkeren binnen de vakken op parkeerapparatuurplaatsen in 

de zones 1 tot en met 10 en alle parkeerschijfzones, bedraagt

7.1

per kalenderjaar

 € 813,00

7.2

vanaf de derde vergunning, per kalenderjaar

 € 1.627,00

Parkeerontheffing

8.

Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor het verstrekken van een parkeerontheffing, inclusief 

parkeervergunning zoals bedoeld in artikel 5, als bedoeld in artikel 

87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 

(Stb. 459) te verlenen aan bedrijven, instellingen en diensten, die in 

de gemeente Leeuwarden als beroepsbeoefenaar spoedeisende 

werkzaamheden hebben, verleend krachtens artikel 4, derde lid, 

van de Parkeerverordening Leeuwarden 2016, 

8.1

per kalenderjaar

 € 813,00

8.2

vanaf de derde vergunning of ontheffing, per kalenderjaar

 € 1.627,00

8.3

Vrijgesteld zijn: voertuigen voorzien van kleur en logo’s van de gemeente in beheer bij de gemeente of haar werknemers, die gebruikt worden ten behoeve van de publieke dienst van de gemeente.

8.4

Het gestelde in 7.2 geldt niet voor vergunningen verleend aan 

WMO thuiszorginstellingen

VERGUNNING / ONTHEFFING PER DAG BEWONERS EN BEDRIJVEN

Dagparkeervergunning

9.

Het tarief terzake van een parkeervergunning, als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel b, van deze verordening, en artikel 3 en artikel 7

van de Parkeerverordening Leeuwarden 2016, bedraagt 

9.1

voor een parkeerapparatuur- of vergunninghoudersplaats 

in zones 1 tot en met 5, per dag

 € 13,70

9.2

voor een parkeerapparatuur- of vergunninghoudersplaats 

in zones 6,7,8,9 of 10, per dag

 € 3,90

9.3

Voor bedrijven die werkzaamheden verrichten in een vergunningen

gebied / blauwe zone per dag in Grou

 € 1,10

Dagparkeerontheffing

Het tarief terzake van een parkeervergunning, als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel b, van deze verodening, en artikel 13

van de Parkeerverodening Leeuwarden 2016, bedraagt 

9.4

voor een parkeerverbod in straten waar een inrijverbod of 

beperking geldt (Nieuwestad, Peperstraat, Wirdumerdijk, 

Sint Jacobstraat), per dag

 € 24,00

9.5

voor een parkeerverbod in zones 1,2,3,4 of 5, per dag

 € 20,50

9.5.1

voor een parkeerverbod in zones 6,7, 8,9 of 10, per dag

 € 7,80

9.6

voor een parkeerverbod in een parkeerschijfzone, per dag

 € 3,90

9.7

voor een parkeerplaats in een parkeerschijfzone, per dag

 € 2,00

VERGUNNING BEWONERS 

Eén zone

10.

Het tarief terzake van een parkeervergunning, als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel b van deze verordening en artikel 3, vierde lid, 

onderdeel a, van de Parkeerverordening Leeuwarden 2016, en 

zonekaart 2 in de zones 1, 2, 3, 4 of 5, bedraagt per kalenderjaar

 € 236,00

10.A

Het tarief voor van een parkeervergunning, als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel b van deze verordening en artikel 3, vierde lid, 

onderdeel a, van de Parkeerverordening Leeuwarden 2016, en 

zonekaart 2 in de zones 6, 7, 8, 9 of 10 bedraagt per kalenderjaar

 € 118,00

10.B

Het tarief voor van een parkeervergunning, als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel b van deze verordening en artikel 3, vierde lid, 

onderdeel a, van de parkeerverordening Leeuwarden 2016 bedraagt 

voor de kernen Grou en Irnsum, per kalenderjaar

 € 30,20

11.

Het tarief terzake van een parkeerontheffing, als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel b, van deze verordening en artikel 3, vierde lid, 

onderdeel a, van de Parkeerverordening Leeuwarden 2016, 

geldend in de parkeerschijfzones (blauwe zones), bedraagt

11.1

per 10 kraskaarten

 € 5,80

11.2

per kalenderjaar

 € 22,00

11.3

Grou en Irnsum per kalenderjaar

 € 30,20

12.

Het tarief voor van een parkeervergunning, als bedoeld in 

artikel 2, onderdeel b van deze verordening en artikel 3, vierde lid, 

onderdeel a, van de Parkeerverordening Leeuwarden 2016,

bedraagt voor woonbootbewoners

aan de Harlingertrekweg (het gedeelte betaald parkeren) en

aan de Oostersingel (het gedeelte vergunninghoudersparkeren)

per kalenderjaar

 € 22,00

Behorende bij het raadsbesluit van 13 november 2019

De griffier van Leeuwarden

 

Bijlage tarievenbesluit parkeergarages  

Alleen de tarieven exclusief BTW worden door de raad vastgesteld

PARKEERGARAGES

2020

exclusief BTW

Parkeergarage Klanderij 

1.

Het tarief voor het parkeren in de parkeergarage Klanderij 

bedraagt

1.1

op maandag tot en met zondag

1.1.2

per 60 minuten

€ 1,65

1.1.3

per 120 minuten

€ 3,05

1.1.4

per 180 minuten

€ 4,21

1.1.5

per 240 minuten

€ 4,79

1.1.6

per meer dan 240 minuten

€ 5,20

1.1.7

van (’s avonds) 19.00 uur tot (’s morgens) 6.00 uur

€ 3,05

Abonnementen 

1.2

een maandkaart, geldig maandag t/m vrijdag, 

€ 88,02

1.3

een maandkaart, geldig maandag t/m zondag, 

€ 98,35

1.4

een jaarkaart, geldig maandag t/m vrijdag, 

€ 968,18

1.5

een jaarkaart, geldig maandag t/m zondag, 

€ 1.081,82

1.6

een jaarkaart bewoners binnenstad, geldig gehele week

€ 540,91

Parkeergarage Tesselschadestraat

2.

Het tarief voor het parkeren in de parkeergarage 

Tesselschadestraat bedraagt

2.1

op maandag tot en met zondag

2.1.2

per 60 minuten

€ 1,65

2.1.3

per 120 minuten

€ 3,05

2.1.4

per 180 minuten

€ 4,21

2.1.5

per 240 minuten

€ 4,79

2.1.6

per meer dan 240 minuten

€ 5,20

2.1.7

van (’s avonds) 19.00 uur tot (’s morgens) 6.00 uur

€ 3,05

Abonnementen 

2.2

een maandkaart, geldig maandag t/m vrijdag, 

€ 88,02

2.3

een maandkaart, geldig maandag t/m zondag, 

€ 98,35

2.4

een jaarkaart, geldig maandag t/m vrijdag, 

€ 968,18

2.5

een jaarkaart, geldig maandag t/m zondag, 

€ 1.081,82

Parkeergarage Hoeksterend

3

Het tarief voor het parkeren in de parkeergarage Hoeksterend bedraagt

3.1

op maandag tot en met vrijdag,

3.1.1

per 60 minuten

€ 1,65

3.1.2

per 120 minuten

€ 3,05

3.1.3

per meer dan 120 minuten en max per dag

€ 3,05

3.2

op zaterdag tot en met zondag, 

3.2.1

per 60 minuten

€ 1,65

3.2.2

per 120 minuten

€ 3,05

3.2.3

per 180 minuten

€ 4,21

3.2.4

per 240 minuten

€ 4,79

3.2.5

per meer dan 240 minuten en max per dag

€ 5,20

3.3

op maandag tot en met zondag

van (’s avonds) 19.00 uur tot (’s morgens) 6.00 uur

€ 3,05

3.4

Abonnementen 

3.4.1

een maandkaart, geldig maandag t/m vrijdag,

€ 50,83

3.4.2

een maandkaart, geldig maandag t/m zondag, 

€ 75,62

3.4.3

een jaarkaart, geldig maandag t/m vrijdag, 

€ 559,09

3.4.4

een jaarkaart, geldig maandag t/m zondag,

€ 831,82

3.4.5

een jaarkaart bewoners binnenstad, geldig gehele week

€ 415,91

Parkeergarage Zaailand

4

Het tarief voor het parkeren in de parkeergarage Zaailand bedraagt

4.1

op maandag tot en met zondag, 

4.1.1

per 60 minuten

€ 2,15

4.1.2

per 120 minuten

€ 3,63

4.1.3

per 180 minuten

€ 4,87

4.1.4

per 240 minuten

€ 5,62

4.1.5

per 300 minuten

€ 6,11

4.1.6

per 360 minuten

€ 6,44

4.1.7

per 420 minuten

€ 6,77

4.1.8

per 480 minuten

€ 7,11

4.1.9

per meer dan 480 minuten max per dag

€ 7,60

4.2

van (’s avonds) 19.00 uur tot (’s morgens) 6.00 uur

€ 3,05

4.3

Abonnementen

4.3.1

een maandkaart, geldig maandag t/m vrijdag

€ 98,35

4.3.2

een maandkaart, geldig maandag t/m zondag

€ 109,92

4.3.3

een jaarkaart, geldig maandag t/m vrijdag

€ 1.081,82

4.3.4

een jaarkaart, geldig maandag t/m zondag

€ 1.209,09

4.3.5

een jaarkaart bewoners binnenstad, geldig gehele week

€ 604,55

Parkeergarage Oldehoofsterkerkhof

5.

Het tarief voor het parkeren in de parkeergarage Oldehoofsterkerkhof bedraagt

5.1

op maandag tot en met zondag,

5.1.1

per 60 minuten

€ 2,15

5.1.2

per 120 minuten

€ 3,63

5.1.3

per 180 minuten

€ 4,87

5.1.4

per 240 minuten

€ 5,62

5.1.5

per 300 minuten

€ 6,11

5.1.6

per 360 minuten

€ 6,44

5.1.7

per 420 minuten

€ 6,77

5.1.8

per 480 minuten

€ 7,11

5.1.9

per meer dan 480 minuten max per dag

€ 7,60

5.2

van (’s avonds) 19.00 uur tot (’s morgens) 6.00 uur

€ 3,05

5.3

Abonnementen 

5.3.1

een maandkaart, geldig maandag t/m vrijdag

€ 98,35

5.3.2

een maandkaart, geldig maandag t/m zondag

€ 109,92

5.3.3

een jaarkaart, geldig maandag t/m vrijdag

€ 1.081,82

5.3.4

een jaarkaart, geldig maandag t/m zondag

€ 1.209,09

5.3.5

een jaarkaart bewoners binnenstad, geldig gehele week

€ 604,55

Parkeergarage Oosterstraat

6.

Het tarief voor het parkeren in de parkeergarage Oosterstraat

6.1

op donderdagavond tot en met zondag

6.1.2

per 60 minuten

€ 1,65

6.1.3

per 120 minuten

€ 3,05

6.1.4

per 180 minuten

€ 4,21

6.1.5

per 240 minuten

€ 4,79

6.1.6

per meer dan 240 minuten

€ 5,20

6.1.7

van (’s avonds) 19.00 uur tot (’s morgens) 6.00 uur

€ 3,05

7.

bij afname van meer dan 20 abonnementen krijgen bedrijven een 

korting op het geldende abonnementstarief van 

33%

Citeertitel

8.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Tarievenbesluit parkeergarages Leeuwarden 2020".

Inwerkingtreding

8.1

Het “tarievenbesluit parkeergarages Leeuwarden 2017", vastgesteld bij raadsbesluit van 28 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten tot de inwerkingtreding van dit besluit.

8.2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

8.3

De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2019