Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

BESLUIT VASTSTELLING LOCATIEPROFIEL DE GROENE STER

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT VASTSTELLING LOCATIEPROFIEL DE GROENE STER
CiteertitelBesluit vaststelling locatieprofiel De Groene Ster
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBesluit vaststelling locatieprofiel De Groene Ster
Externe bijlageLocatieprofiel De Groene Ster

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. artikel 174 van de Gemeentewet
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leeuwarden/14436/CVDR14436_20.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2020nieuwe regeling

04-02-2020

gmb-2020-32832

Z218688-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT VASTSTELLING LOCATIEPROFIEL DE GROENE STER

 

Z218688-2020

 

DE BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN;

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;

gelet op;

  • de artikelen 160 en 174 Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en Afdeling 3 (Evenementen) van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden,

overwegende dat;

  • het college en de burgemeester op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft, bevoegd zijn om beleidsregels vast te stellen ten aanzien van evenementen;

  • een locatieprofiel een beschrijving bevat van een evenementenlocatie waarin naast praktische informatie ook mogelijkheden en randvoorwaarden worden benoemd;

  • een locatieprofiel daarmee een belangrijk sturingsmiddel is op de kwaliteit en kwantiteit van evenementen en het beperken en binnen de perken houden van (negatieve) impact op de omgeving;

  • het locatieprofiel De Groene Ster, in afwachting van de partiële herziening van het bestemmingsplan, naast de Beleidsregel evenementen in de open lucht en de Beleidsregel geluid het toetsingskader vormt voor de vergunningverlening;

BESLUIT:

BESLUITEN:

 

  • Het locatieprofiel De Groene Ster zoals opgenomen in de bijlage vast te stellen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020

Burgemeester van Leeuwarden,

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester,

secretaris.