Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen
CiteertitelAanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden 2003, art. 5.3.3.2
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-04-2018nieuwe regeling

15-12-2015

GVOP: 18 december 2015 en Huis aan Huis: 23 december 2015

-
22-05-200801-01-2016nieuwe regeling

20-05-2008

Huis aan Huis; 21 mei 2008

218667

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen

 

 

Artikel 1 begripsomschrijvingen

 • a.

  vaartuig:

  hetgeen daarover is bepaald in artikel 5:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden

   

 • b.

  pleziervaartuig:

  hetgeen daarover is bepaald in artikel 5:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden

   

 • c.

  woonark:

  drijvend object, in het algemeen niet bestemd of ingericht om te varen, doorgaans voorzien van een betonnen casco, met vierkante of rechthoekige opbouw, en te oordelen naar zijn constructie of inrichting bestemd tot permanent woonverblijf van een of meerder personen.

   

 • d.

  recreatieark:

  drijvend object, in het algemeen niet bestemd of ingericht om te varen, doorgaans voorzien van een betonnen casco, met vierkante of rechthoekige opbouw, en te oordelen naar zijn constructie of inrichting bestemd tot recreatief woonverblijf van een of meerder personen die hun hoofdverblijf elders hebben.

 

 • e.

  historisch woonschip:

  historische vaartuigen, die: (1) oorspronkelijk ten behoeve van de beroepsvrachtvaart zijn gebouwd of (2) behoren tot de voormalige vissersvloot of (3) gefunctioneerd hebben als beroepssleepboot, maar die thans uitsluitend voor permanente bewoning wordt gebruikt en ten aanzien waarvan – blijkens de aard van het vaartuig, de daarop aanwezige voorzieningen, de wijze van voortstuwing, en zo mogelijk de wijze van gebruik of andere omstandigheden – vast staat, dat deze schepen zelfstandig kunnen varen.

   

 • f.

  historisch schip:

  historische vaartuigen, die: (1) oorspronkelijk ten behoeve van de beroepsvrachtvaart zijn gebouwd of (2) behoren tot de voormalige vissersvloot of (3) gefunctioneerd hebben als beroepssleepboot, maar die thans voor andere doeleinden (detailhandel, horeca, etc.) dan wonen wordt gebruikt en ten aanzien waarvan – blijkens de aard van het vaartuig, de daarop aanwezige voorzieningen, de wijze van voortstuwing, en zo mogelijk de wijze van gebruik of andere omstandigheden – vast staat, dat deze schepen zelfstandig kunnen varen.

   

 • g.

  museaal (woon-)schip:

  een voormalig bedrijfsvaartuig waarvan het huidige beeld in belangrijke mate overeenkomt met het beeld van het schip tijdens haar actieve beroepsperiode, dat ruwweg het eerste kwart van de 20e eeuw beslaat.

   

 • h.

  replica:

  een qua uiterlijke verschijningsvorm nauwkeurige kopie van een historisch (woon-)schip.

 

 • i.

  ligplaats:

  hetgeen daarover bepaald is in artikel 5:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden

   

 • j.

  aanlegplaats

  hetgeen daarover bepaald is in artikel 5:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden

   

 • k.

  zeilend bedrijfsvaartuig:

  een in hoofdzaak met behulp van zeilen voortgestuwd voormalig vrachtschip, mits:

 • a.

  verkerend in zeilklare staat, alsmede in goede staat van onderhoud, volledig ingericht en gebruiksgereed;

 • b.

  bestemd voor het bedrijfsmatige vervoer van passagiers tegen betaling en gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vier maanden per jaar feitelijk ten behoeve van zodanig vervoer in gebruik is.

   

 • l.

  rondvaartschip:

 • vaartuig dat bestemd is voor het bedrijfsmatig vervoer van passagiers tegen betaling en gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vier maanden per jaar feitelijk ten behoeve van zodanig vervoer in gebruik is.

   

 • m.

  zakelijke vergunning:

 • vergunning die gebonden is aan het vaartuig.

   

 • n.

  persoonlijke vergunning:

 • vergunning die zowel gebonden is aan het vaartuig als aan de persoon aan wie de vergunning in eerste instantie is verstrekt.

Artikel 2 uitzonderingen op het algemene verbod

Het algemene verbod als genoemd in artikel 5:31.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden geldt niet voor:

 

 • 1.

  Het aanleggen met een pleziervaartuig in de periode van 1 april tot 1 november:

  • a.

   aan de Noorderstadsgracht langs beide oevers, vanaf 75 meter vanaf de Vrouwenpoortsbrug tot 50 meter vanaf de Noorderbrug;

  • b.

   aan de Westerstadsgracht, langs de oostelijke oever, van 50 meter vanaf de Vrouwenpoortsbrug tot 50 meter vanaf de Schaverneksbrug.

  • c.

   aan de Harlingertrekweg, Snekertrekweg en Dokkumertrekweg bij gesloten bruggen.

 • 2.

  Het aanleggen of aanlegplaats innemen met een pleziervaartuig buiten de in het eerste lid genoemde locaties aan de daartoe door of vanwege, dan wel met toestemming van de gemeente aangelegde voorzieningen.

 • 3.

  Het tijdelijk innemen van een ligplaats met een zeilend bedrijfsvaartuig:

  • a.

   in de periode van 1 november tot 1 april aan de Westerkade;

  • b.

   in de periode van 1 april tot november op de plaatsen genoemd onder het eerste lid van dit artikel.

 • 4.

  Het tijdelijk innemen van een ligplaats als passant met een beroepsvaartuig:

  • a.

   aan de Kanaalweg;

  • b.

   aan de laad- en loswallen genoemd in artikel 5 van dit besluit.

 • 5.

  Het afmeren met een rondvaartschip of een zeilend bedrijfsvaartuig ten behoeve van op- en afstappen van passagiers is toegestaan aan alle openbare kaden binnen de gemeente Leeuwarden.

 • 6.

  Het ligplaats innemen met een pleziervaartuig bij een recreatieark die in eigendom is bij de gebruiker van die recreatieark.

 • 7.

  Het ligplaats innemen met een pleziervaartuig bij een historisch woonschip of woonark in de periode van 1 april tot en met 1 november en die in eigendom is bij de eigenaar van het historische woonschip of de woonark, met uitzondering van de eerste zes ligplaatsen ten westen van de Verlaatsbrug aan de Harlingertrekweg.

 • 8.

  Het ligplaats innemen met een onbewoond zeilend bedrijfsvaartuig bij een historisch woonschip, met uitzondering van de eerste zes ligplaatsen ten westen van de Verlaatsbrug aan de Harlingertrekweg.

 • 9.

  Het innemen van een ligplaats met een onbewoond vaartuig, in afwachting van een ligplaatsvergunning, aan de Snekertrekweg, vanaf 75 meter ten oosten van de Hermesbrug tot 325 meter ten oosten van de Hermesbrug.

Artikel 3 aanwijzing ligplaatsen buiten de bebouwde kom

De hierna genoemde kaden en wallen buiten de bebouwde kom van de gemeente Leeuwarden, zijn aangewezen als kaden en wallen waaraan met een vergunning zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 5:31.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening of met een daartoe afgegeven omgevingsvergunning ligplaats met een vaartuig mag worden ingenomen:

 

 • 1.

  Het innemen van een ligplaats met een recreatieark die voldoet aan de redelijke eisen van welstand is toegestaan op de locaties die daartoe zijn aangewezen in de vigerende bestemmingsplannen.

 • 2.

  Het innemen van een ligplaats met een woonark die voldoet aan de redelijke eisen van welstand is toegestaan op de locaties die daartoe zijn aangewezen in de vigerende bestemmingsplannen.

 • 3.

  Het innemen van een ligplaats met een historisch woonschip dat voldoet aan de redelijke eisen van welstand is toegestaan op de locaties die daartoe zijn aangewezen in de vigerende bestemmingsplannen.

Artikel 4 aanwijzing ligplaatsen binnen de bebouwde kom

De hierna genoemde kaden en wallen binnen de bebouwde kom van de gemeente Leeuwarden zijn aangewezen als kaden en wallen waaraan slechts met een zakelijke of persoonlijke vergunning zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 5:31.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening ligplaats met een vaartuig mag worden ingenomen:

 

 • 1.

  Het innemen van een ligplaats met een woonark die voldoet aan redelijke eisen van welstand en waarvoor een zakelijke vergunning is verstrekt is toegestaan:

  • a.

   aan de Oostersingel, tussen de Vlietsterbrug en het Cambuursterpad;

  • b.

   aan de woonschepenlocaties de Leijte te Hempens, It Anker te Lekkum en de Boeg (op de hoek van de Jelsumervaart (ZZ) en de Dokkumer EE te Leeuwarden);

  • c.

   aan de Oude Lune vanaf direct ten westen van de brug over de Potmarge in de Langdeelstraat t/m 275 meter ten zuidwesten van de brug over de Potmarge in de Langdeelstraat;

  • d.

   op de locaties die daartoe in een geldend bestemmingsplan zijn aangewezen.

 • 2.

  Het innemen van een ligplaats met een historisch (woon-)schip of replica dat voldoet aan redelijke eisen van welstand en waarvoor een persoonlijke vergunning is vertrekt is toegestaan:

  • a.

   aan de Westersingel, 50 meter vanaf de Verlaatsbrug tot de Molenstraat;

  • b.

   aan de Oosterkade, tussen de Vlietsterbrug en de Oosterbrug;

  • c.

   aan de Oostergrachtswal, tussen de Vlietsterbrug en de Oosterbrug.

  • d.

   aan de Emmakade, 50 meter vanaf de Eerste Kanaalsbrug tot de Tweede Kanaalsbrug;

  • e.

   aan de Nieuwe Kade, tussen de Vlietsterbrug en de Amelandsdwinger;

  • f.

   aan de Snekertrekweg, vanaf 400 meter ten oosten van de Hermesbrug tot 650 meter ten oosten van de Hermesbrug;

  • g.

   aan de Harlingertrekweg, 200 meter vanaf de Verlaatsbrug tot 50 meter vanaf de Hermesbrug;

  • h.

   op de locaties die daartoe in een geldend bestemmingsplan zijn aangewezen.

 • 3.

  Het innemen van een ligplaats met een museaal (woon-)schip dat voldoet aan redelijke eisen van welstand en waarvoor een persoonlijke vergunning is verstrekt is toegestaan:

  • a.

   aan de Nieuweweg vanaf direct ten westen van de Huizumerbrug tot direct ten oosten van de Wirdumerspoortbrug;

  • b.

   aan de Willemskade (NZ) vanaf direct ten westen van de Wirdumerpoortsbrug tot en met de bocht voor de Westerkade;

  • c.

   aan de Willemskade (ZZ), vanaf de bocht met de Snekerkade tot en met de Wirdumerpoortsbrug;

  • d.

   op de locaties die daartoe in een geldend bestemmingsplan zijn aangewezen.

 • 4.

  Het innemen van een ligplaats met een zeilend bedrijfsvaartuig dat voldoet aan redelijke eisen van welstand en waarvoor een persoonlijke vergunning is verstrekt is toegestaan aan de Westerkade van 1 november tot 1 april met uitzondering van de opstapplaats tegenover ‘De Harmonie’ en op de locaties die daartoe in een geldend bestemmingsplan zijn aangewezen.

 • 5.

  Het innemen van een vaste ligplaats met een rondvaartschip is toegestaan:

  • a.

   aan de Harlingertrekweg, vanaf 145 meter ten westen van de Hermesbrug tot en met 170 meter van die brug;

  • b.

   aan de Hoeksterpoortbrug;

  • c.

   aan de Snekerkade direct te noord/westen van de Verlaatsbrug;

  • d.

   aan de zuidelijke kade van de Nieuwe Stad aan de steiger tegenover C&A;

  • e.

   op de locaties die daartoe in een geldend bestemmingsplan zijn aangewezen.

Artikel 5 laden en lossen

De hierna genoemde kaden en wallen aan te wijzen waaraan zonder vergunning tijdelijk ligplaats mag worden ingenomen met een vaartuig voor het laden en of lossen van dat vaartuig:

 

 • 1.

  de Lorentzkade;

 • 2.

  de Junokade;

 • 3.

  de Harlingertrekweg, tussen de Hermesbrug en de voormalige spoorbrug;

 • 4.

  de Snekertrekweg, tussen de Hermesbrug en de voormalige spoorbrug;

 • 5.

  in de Zwettehaven en de Kalkhaven;

 • 6.

  aan de Kanaalweg direct ten oosten van de 2e Kanaalsbrug tot en met de afslag in de Kanaalweg naar de Schilkampen;

 • 7.

  op de locaties die daartoe in een geldend bestemmingsplan zijn aangewezen.

  

Artikel 6 ontheffing

In geval van bijzondere feiten of omstandigheden mag van de in dit besluit genoemde lengtematen en afstanden worden afgeweken, mits met ontheffing van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als het ‘Aanwijzingsbesluit ligplaatsen, kaden en wallen’.

Artikel 8 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden, gehouden op 15 december 2015.

secretaris,

burgemeester.