Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Beleidsregel afwijzing subsidieaanvragen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel afwijzing subsidieaanvragen
CiteertitelBeleidsregel afwijzing subsidieaanvragen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Wet Bestuursrecht
  2. Subsidieverordening Leeuwarden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-200703-07-2007vervallen van rechtswege

21-05-2007

Huis aan Huis; 20 juni 2007

171822
21-04-2005nieuwe regeling

29-03-2005

Huis aan Huis; 06-04-2005

29-03-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel afwijzing subsidieaanvragen

Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd te besluiten op subsidieaanvragen. Niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Behandeling van een subsidieaanvraag waarvoor geen deelsubsidiever-ordening van toepassing is, of niet valt onder vastgesteld beleid en/of waarvoor geen middelen op de gemeentebegroting beschikbaar zijn gesteld, is bijzonder tijdrovend. Als afwijzingsgrond wordt artikel 14, lid 2, sub a, punt 1 Subsidieverordening Leeuwarden (SVL) gebruikt. De formulering daarvan is als volgt: "De subsidieverlening kan in ieder geval worden geweigerd, indien de subsidieontvanger naar het oordeel van het bestuursorgaan niet aannemelijk heeft gemaakt, dat de activiteiten in het belang zijn van de plaatselijke gemeenschap".

Bij afwijzing van een aanvraag ontstaat het recht voor de aanvrager om daartegen bezwaar in te stellen. Indien bezwaar wordt ingesteld, is de kwaliteit van de afwijzende beschikking van belang. Die kwaliteit kan worden gewaarborgd door het vaststellen van een beleidsregel. De verwachting is dat een beleidsregel de mogelijkheid om na bezwaar (en beroep) de afwijzing te moeten herroepen uitsluit. Het effect zou daarnaast kunnen zijn dat het ingestelde bezwaar door de commissie bezwaar en beroep als kennelijk ongegrond wordt aangemerkt en er geen hoorzitting wordt gehouden.

 

De formulering van artikel 14, lid 2, sub a, punt 1 is een "kan"-bepaling. Dat betekent dat het bestuursorgaan beleidsvrijheid heeft. De aanvraag kan wel, maar hoeft niet geweigerd te worden. Daarvoor moet dan wel "aannemelijk worden gemaakt", dat de "activiteit niet in het belang is van de plaatselijke gemeenschap". De vraag is dan welke omstandigheid aannemelijk kan maken dat het belang van de gemeenschap wordt gediend. Daartoe moet eerst worden bepaald wat in de context van genoemd artikel, "het belang van de gemeenschap" inhoudt. "Het belang van de gemeenschap" is in de context van het artikel niet een specifiek en concreet (materieel) te wegen belang maar is algemeen en abstract (formeel) van aard. In het belang van de gemeenschap worden activiteiten ontwikkeld waarvoor op de gemeentebegroting middelen worden vrijgemaakt of waarvoor budgetten worden vrijgemaakt op de gemeentebegroting om beleidsdoelen te halen die in deelsubsidieverordeningen of vastgesteld beleid worden nagestreefd. Iedere activiteit waarvoor geen deelsubsidieverordening van toepassing is, of waarvoor geen vastgesteld beleid van toepassing is en/of geen middelen op de gemeentebegroting beschikbaar zijn gesteld, is daarmee, op formele gronden, niet in het belang van de plaatselijke gemeenschap.

 

Wanneer de beleidsregel is vastgesteld kan de afwijzing van een subsidieaanvraag waarvoor geen deelsubsidieverordening van toepassing is, of waarvoor geen vastgesteld beleid van toepassing is en/of geen middelen op de gemeentebegroting beschikbaar zijn gesteld, onder verwijzing naar de beleidsregel worden gemotiveerd. Het besluit voldoet dan in juridische zin aan het vereiste van voldoende motivering en zal ook na ingesteld bezwaar in stand kunnen blijven.