Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Delegatiebesluit Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit Leeuwarden
CiteertitelDelegatiebesluit Leeuwarden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-200201-01-2016nieuwe regeling

17-12-2001

Huis aan Huis; 16 januari 2002

23754

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit Leeuwarden

(Rb. 13-12-1999, nr. 18986)

Aan burgemeester en wethouders wordt gedelegeerd de bevoegdheid tot:

Artikel 1 1)

 • 1.

  Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen tot een maximum tegenwaarde van € 45.500,-;

 • 2.

  Het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen tot een hogere tegenwaarde dan € 45.500,- indien de raad het college van burgemeester en wethouders dit opdraagt.

Artikel 2

Het beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur, met dien verstande dat de beslissingen tot het weigeren van informatie ter kennisneming aan de raad gezonden worden.

Artikel 3
 • 1.

  Het nemen van verkeersbesluiten met betrekking tot wegen die niet onder het beheer van het Rijk, de provincie of een waterschap vallen als bedoeld in artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • 2.

  Het verlenen van ontheffingen met betrekking tot wegen die niet onder het beheer van het Rijk, de provincie of een waterschap vallen als bedoeld in artikel 149 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 3.

  Het verlenen van ontheffing van bepalingen in het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Voertuigreglement.

 • 4.

  Het verstrekken aan een invalide, die zich niet of nauwelijks kan voortbewegen, van een invalidenkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer;

Artikel 4

Het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot het inzamelen van afval, het ledigen van putten, de bestrijding van ongedierte, het verwerken van groenafval, slootvuil, hekkelmateriaal en stamhout en het afnemen van compost van een verwerkingsbedrijf.

Artikel 5

Het jaarlijks vaststellen van de financiële vergoeding voor vervoer op grond van de Wet Voorziening Gehandicapten.

Artikel 6

Het voeren van rechtsgedingen, hierbij inbegrepen het indienen van bezwaarschriften en het aanwenden van enig rechtsmiddel tegen gewezen uitspraken of besluiten alsmede het verrichten van alle andere processuele handelingen.

Artikel 7
 • 1.

  Het wijzigen c.q. vaststellen van de Arbeidsvoorwaardenregeling met inbegrip van de daarop gebaseerde of daarmee samenhangende regelingen.

Artikel 8

Tot het dagelijks bestuur van de gemeente, aan burgemeester en wethouders opgedragen, behoort in ieder geval:

 • a.

  het beheren van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, voor zover dit niet bij of krachtens de wet aan anderen is opgedragen;

 • b.

  de zorg, voor zover van hen afhangt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de ambtenaren van de gemeente die met geldelijk beheer en boekhouding belast zijn;

 • c.

  het toezien op het beheer en onderhoud van alle plaatselijke werken en goederen

 • d.

  de zorg, voor zover van hen afhangt, voor de instandhouding, bruikbaarheid, vrijheid en veiligheid van openbare wegen, bruggen, veren, wateren, vaarten, straten, plantsoenen, pleinen en andere plaatsen;

 • e.

  het vaststellen van plannen en voorwaarden van aanbesteding van werken en leveranties in opdracht van de gemeente, die niet door de raad aan zichzelf voorbehouden zijn;

 • f.

  het benoemen en ontslaan van ambtenaren in dienst van de gemeente;

 • g.

  het schorsen van ambtenaren;

 • h.

  het aanstellen, en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden, van extern personeel;

 • i.

  het houden van een gedurig toezicht op al wat de gemeente aangaat.

Artikel 9
 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Delegatiebesluit Leeuwarden’.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

  II In te trekken de volgende besluiten:

  • -

   raadsbesluit d.d. 29 juni 1992, nr. 12093

   (betreft het mandateren door de raad aan het college van de bevoegdheid om op aan de raad gerichte verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet Openbaarheid Bestuur te beslissen);

  • -

   raadsbesluit d.d. 8 mei 1995, nr. 5831

   (betreft het delegeren door de raad aan het college van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet en de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen op grond van het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens);

  • -

   raadsbesluit d.d. 9 oktober 1995, nr. 13379

   (betreft het delegeren door de raad aan het college van de bevoegdheid tot het afsluiten van overeenkomsten met betrekking tot het inzamelen van bedrijfsafval e.d.);

  • -

   raadsbesluit d.d. 18 december 1995, nr. 17747

   (betreft het delegeren door de raad aan het college van de bevoegdheid tot het jaarlijks vaststellen van de financiële vergoeding inzake vervoer op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten);

  • -

   raadsbesluit d.d. 29 juni 1998, nr. 7966

   (betreft het delegeren door de raad aan het college van de bevoegdheid tot het instellen van rechtsgedingen).


1)

Rb. 17-12-2001, nr. 23754