Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Mandaatoverzicht van de commissie als bestuursorgaan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatoverzicht van de commissie als bestuursorgaan
CiteertitelMandaatoverzicht van de commissie als bestuursorgaan
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-200522-10-2009nieuwe regeling

14-10-2005

Huis aan Huis; 14 december 2005

22748

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatoverzicht van de commissie als bestuursorgaan

 

 

ADVIESADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN (BESTUURSORGAAN)

MACHTIGING

Nr.

Bevoegdheid

(Wettelijke) grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Gemachtigde

Onder-gemachtigde

1

Vertegenwoordiging van de Adviescommissie bezwaarschriften bij administratieve, beroeps- en gerechtelijke procedures, bij (hoger) beroep, bij de behandeling van (aanvragen voor) voorlopige voorzieningen en bij schorsingsverzoeken

8:23 Awb

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

secretaris

2

Correspondentie van informatieve aard, niet zijnde beschikkingen (uitvoering van reeds genomen, toegezonden besluiten, voortgang van zaken) voor zover niet vallend onder de WOB

Art 1:1, eerste lid onder a, Awb

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

3

Mededeling als bedoeld in artikel 33 en 34 WBP

Art 33 en 34 WBP

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

4

Mededeling aan verzoeker als bedoeld in artikel 36 WBP van degenen aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt voordat ze zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd

Art 38, eerste en tweede lid, WBP

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

MANDAAT

Nr.

Bevoegdheid

(Wettelijke) grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Gemandateerde

Ondergemandateerde

5

Beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Art 5 WOB

Art 2 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

6

Verdaging beslissing op verzoek op grond van de WOB met ten hoogste twee weken

Art 6 WOB

Art 2 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

7

De verplichting tot het schriftelijk bevestigen van de ontvangst van een klaagschrift

Art 9:6 Awb

Art 8 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

8

Het schriftelijk in kennis stellen van het niet in behandeling nemen van de klacht

Art 9:8 derde lid Awb

Art 8 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

 

9

Het toezenden van een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft

Art 9:9 Awb

Art 8 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

10

Kennisgeving van het horen aan de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft

Art 9:10 eerste lid Awb

Art 8 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

11

Afzien van het horen van de klager in het kader van de klachtenprocedure

Art 9:10 tweede lid Awb

Art 8 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

 

12

Het horen van de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft

Hoofdstuk 9 Awb en Interne Klachtenregeling Leeuwarden

Art 8 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Lid

 

13

Het verdagen van de wettelijke behandelingstermijn van klachten met een termijn van ten hoogste vier weken

Art. 9:11 lid 2 Awb

Art 8 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

14

Het versturen van de afdoeningsbrief in het kader van een klachtenprocedure

Art 9:12 eerste lid Awb

Art 8 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

 

15

De bevoegdheid tot het verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde

Art 2:1 lid 2 Awb

Art 2 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

16

De verplichting tot het doorzenden van geschriften of bezwaar- en beroepschriften naar een tot de behandeling bevoegd bestuursorgaan of rechterlijke instantie, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender

Art 2:3 lid 1 Awb

Art 6:15 lid 1 en 2 Awb

Art 7:1a Awb

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

17

De verplichting geschriften die niet voor hem bestemd zijn en ook niet kunnen worden doorgezonden, terug te zenden aan de afzender

Art 2.3 lid 2 Awb

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

18

De bevoegdheid tot het verdagen van de beschikking met een redelijke termijn, indien de beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven

Art 4:14 Awb

Art 2 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

19

De verplichting tot het schriftelijk bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift

Art 6:14 Awb

Art 3 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

20

De bevoegdheid tot het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift

Art 7:10 lid 3 Awb

Art 3 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

21

Verzoek tot intrekking van een bezwaarschrift

Art 6:21 Awb

Art 3 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

22

Beslissen op een bezwaarschrift

Art. 7:10 lid 1 Awb

Art 3 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter + twee leden

 

23

Beslissen op een bezwaarschrift waarbij op grond van 7:3 Awb is afgezien van het horen van belanghebbenden

Art 7:10 lid 1 Awb

Art 7:3 Awb

Art 3 en 7 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

 

24

Horen van belanghebbenden voordat op het bezwaarschrift wordt beslist

Art. 7:2 lid 1 Awb

Art 6 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Lid

 

25

Schriftelijke kennisgeving van de hoorzitting in het kader van de bezwaarschriftprocedure

Art. 7:2 lid 2 Awb

Art 3 en 6 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

26

Afzien van horen van belanghebbenden in het kader van de bezwaarschriftprocedure

Art 7:3 Awb

Art 7 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

 

27

Het op verzoek verstrekken van inlichtingen als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder a tot en met e WBP, die zijn opgenomen in het openbaar register omtrent de van de aanmelding vrijgestelde gegevensverwerkingen

Art 30 lid 3 WBP

Art 2 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

28

Schriftelijke mededeling aan of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt

Art 35 eerste lid WBP

Art 2 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

29

Beslissen op een verzoek als bedoeld in artikel 36 WBP (verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens).

Art 36 WBP

Art 2 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

30

Beslissen n.a.v. verzet als bedoeld in artikel 40 WBP

Art 40 tweede lid WBP

Art 2 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

31

Beslissen op verzoeken om rechtstreeks beroep

Art 7:1a Awb

Art 2 en 3 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris die niet was betrokken bij de voorbereiding van het primaire besluit

32

Beslissen op verzoeken tot vergoeding van kosten van bestuurlijke voorprocedure

Art 7:15 lid 2 Awb

Art 2 en 3 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

33

Verweerschriften t.b.v. bezwaar- en beroepsprocedures

(opstellen en ondertekenen)

Art 10:11 Awb

Art 2 en 3 Reglement

Adviescommissie bezwaarschriften

Voorzitter

Secretaris

Gebruikte afkortingen

Reglement: Reglement Adviescommissie bezwaarschriften

Awb: Algemene wet bestuursrecht

WOB: Wet openbaarheid van bestuur

WBP: Wet bescherming persoonsgegevens

Aldus vastgesteld op 14 oktober 2005 bij schriftelijke stemming.

De heer mr. S.H. Spoormans, voorzitter van de algemene kamer,

De heer mr. W. Roerdink, voorzitter van de algemene kamer,

De heer mr. H.D.S.S. Roescher, voorzitter van de algemene kamer,

De heer mr. J.J. Beswerda, voorzitter van de sociale zekerheidskamer,

De heer mr. B.H. Abbing, voorzitter van de personeelskamer.