Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling subsidie cultuureducatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie cultuureducatie
CiteertitelRegeling subsidie cultuureducatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. ASV, art. 2 en art. 3, lid 3
 2. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-200722-09-2011nieuwe regeling

03-07-2007

Huis aan Huis; 4 juli 2007

182604

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie cultuureducatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;

 • -

  in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2007 (ASV),

 • -

  gelet op de ASV artikel 2 en artikel 3 lid 3;

 • -

  gelet op de Gemeentewet artikel 156;

 • -

  gelet op het in het programma Cultuur van de programmabegroting omschreven effect:

  omeer burgers zijn actief en passief met cultuur bezig;

mede te realiseren door de in het programma Cultuur van de programmabegroting benoemde prestaties: het doen uitvoeren van het gemeentelijk beleid van culturele vorming; het doen uitvoeren van het gemeentelijk beleid van cultuureducatie;

BESLUITEN:

de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

aanvrager

:

natuurlijke of rechtspersoon;

product

:

culturele activiteit met een educatief karakter;

Adviesgroep Cultuur

:

een door het college ingesteld onafhankelijk orgaan;

niet-subsidiabel

:

kosten voor reguliere schooltaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op de presentatie of de totstandbrenging van producten die direct en concreet bijdragen aan het aanbod van cultuureducatie in de gemeente Leeuwarden.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Er wordt een subsidieplafond vastgesteld.

 • 2.

  De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  In de eerste helft van een kalenderjaar wordt maximaal 75% verleend van het subsidieplafond.

 • 4.

  Slechts subsidiabele kosten komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 4 Subsidieaanvraag, wanneer indienen

De aanvraag wordt uiterlijk 8 weken voor de (aanvangs)datum van de presentatie of totstandkoming van het product ingediend.

Artikel 5 Subsidieaanvraag, eisen

Subsidie kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • 1.

  Het product heeft vernieuwende of belangrijke aanvullende waarde.

 • 3.

  Daarnaast wordt voldaan aan één van de onderstaande eisen:

  • a.

   het product is professioneel van opzet en de kwaliteit is gewaarborgd;

  • b.

   het product komt mede tot stand door betrokkenheid van een lokale school.

Artikel 6 Advies door Adviesgroep Cultuur

 • 1.

  Voordat een besluit wordt genomen over een subsidieaanvraag wordt advies gevraagd aan de Adviesgroep Cultuur.

 • 2.

  De Adviesgroep Cultuur toetst de subsidieaanvraag aan de eisen genoemd in artikel 5 en aan de financiële onderbouwing.

 • 3.

  De inrichting en werkwijze van de Adviesgroep Cultuur wordt geregeld in een reglement.

Artikel 7 Citeertitel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling subsidie cultuureducatie" en treedt in werking 1 dag na publicatie.