Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling subsidie cultuurparticipatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie cultuurparticipatie
CiteertitelRegeling subsidie cultuurparticipatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt van rechtswege per 1 januari 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening 2011 , art. 2
 2. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-201101-01-2013nieuweregeling

25-01-2011

Huis aan Huis; 2 februari 2011

345431
03-02-201102-08-2012nieuweregeling

25-01-2011

Huis aan Huis; 2 februari 2011

345431
03-02-201101-01-2013nieuweregeling

25-01-2011

Huis aan Huis; 2 februari 2011

345431
01-01-200901-01-2010vervalt van rechtswege per 1 januari 2010

11-11-2008

Huis aan Huis; 26 november 2008

241013

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie cultuurparticipatie

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;

 

in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2011 (ASV),

 

gelet op  de ASV artikel 2;

 

gelet op de Gemeentewet artikel 156;

 

gelet op  het in het programma Cultuur van de programmabegroting omschreven effect:

 

Cultuur is een vanzelfsprekend onderdeel van het leven van alle Leeuwarders: cultuur leeft en wordt beleefd.

 

mede te realiseren door de in het programma Cultuur van de programmabegroting benoemde prestaties: het doen uitvoeren van het gemeentelijk beleid ten aanzien van Cultuurparticipatie;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

Aanvrager:               Natuurlijke of rechtspersoon;

Adviesgroep Cultuur: Een door het college ingesteld onafhankelijk orgaan;

Subsidiabele kosten:  Naar het oordeel van het college noodzakelijke kosten die direct verband houden met en uitsluitend gemaakt worden voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Tendersysteem:         Een verdelingswijze van een

subsidieplafond waarbij de aanvragen voor een bepaalde datum moeten zijn ingediend, waarna op grond van kwalitatieve criteria een rangorde kan worden bepaald.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op incidentele activiteiten die direct en concreet bijdragen aan de cultuurdeelname van burgers in de gemeente Leeuwarden.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Er wordt jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld.

 • 2.

  Slechts subsidiabele kosten komen in aanmerking voor subsidie.

 • 3.

  de aanvragen worden behandeld door middel van een tendersysteem.

Artikel 4 Subsidieaanvraag, wanneer indienen

1. Aanvragen voor subsidie worden bij het college ingediend. De aanvragen worden behandeld in 4 rondes met als uiterste indieningdata:

 • *

  1 oktober; waarbij de activiteit plaatsvindt tussen 1 november en 31 december 2012;

 • *

  1 januari; waarbij de activiteit plaatsvindt tussen 1 februari en 31 december van dat jaar;  

 • *

  1 april; waarbij de activiteit plaatsvindt tussen 1 mei en 31 december van dat jaar;

 • *

  1 augustus; waarbij de activiteit plaatsvindt tussen 1 september en 31 december van dat jaar; 

2.  Uiterlijk 3 maanden na de uiterste datum van indiening wordt op de aanvraag beschikt.

3.  Bij het indienen van een subsidieaanvraag worden de volgende gegevens overlegd:

 • a.

  Een activiteitenplan waaruit blijkt:

 • *

  Wat het aangevraagde subsidiebedrag is;

 • *

  Wat de aanleiding, doelstelling en motivering is van de activiteit, incl. een inhoudelijke omschrijving;

 • b.

  Een sluitende en naar het oordeel van het college voldoende gespecificeerde en toegelichte begroting van inkomsten en uitgaven.

Artikel 5 Subsidieaanvraag, eisen

 • 1.

  De aanvragen worden behandeld volgens een tendersysteem.

 • 2.

  De subsidieaanvragen worden gewogen door middel van een prioriteitenlijst die door het college wordt vastgesteld en gepubliceerd. Subsidieaanvragen die minder dan 15 punten scoren worden niet gehonoreerd.

 • 3.

  De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 10.000,- per aanvraag.

 • 4.

  Subsidie kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • a. De activiteit heeft vernieuwende of belangrijke aanvullende waarde.

 • b. De activiteit is professioneel van opzet en de kwaliteit is gewaarborgd.

 

Hiernaast gelden er aanvullende eisen per programmalijn.

 

2. Programmalijn cultuureducatie

Er wordt voldaan aan twee van de onderstaande eisen:

a. De activiteit richt zich op de aansluiting tussen binnenschoolse cultuureducatie en buitenschoolse cultuureducatie.

b. De activiteit bereikt tenminste 50% van de inwoners van de aandachtswijken.

c. De activiteit richt zich op het bereiken van nieuwe doelgroepen.

d. De activiteit richt zich op wijkgebonden doelgroepen (jeugd en ouderen).

e. De activiteit richt zich op het behoud van Fries en/of Leeuwarders erfgoed, waarbij het actief gebruik van de Friese taal één van de aspecten is.

 

3. Programmalijn amateurkunst

Er wordt voldaan aan twee van de onderstaande eisen:

a. De activiteit richt zich op volwassenen die nog niet actief deelnemen aan culturele activiteiten of onontdekte talenten.

b. De activiteit richt zich op het versterken van de amateurverenigingen.

c. De activiteit richt zich op amateurkunst in de wijken.

d. De activiteit richt zich op de actieve en passieve deelname van alle doelgroepen onder amateurs aan de verschillende disciplines.

 

4. Programmalijn volkscultuur

Er wordt voldaan aan twee van de onderstaande eisen:

a. De activiteit richt zich op het ontsluiten van immaterieel erfgoed in de breedste zin.

b. De activiteit richt zich op het behoud van Fries en/of Leeuwarders erfgoed, waarbij het actief gebruik van de Friese taal één van de aspecten is.

c. Binnen de activiteit is er samenwerking met de bewoners van de wijken.

d. Het project komt tot stand door samenwerking tussen meerdere partners (bijvoorbeeld culturele instellingen, sociale instellingen en/of onderwijsinstellingen).

 

 

Artikel 6 Stapeling

De regeling subsidie Cultuurparticipatie bevat zowel gemeentelijk als provinciaal geld. Indien voor dezelfde activiteit door de Provincie Fryslân afzonderlijk ook een bijdrage wordt verstrekt, dan wordt die bijdrage bij de vaststelling van de gemeentelijke subsidie in mindering gebracht.

Artikel 7 Advies door Adviesgroep Cultuur

 • 1.

  Voordat een besluit wordt genomen over een subsidieaanvraag wordt advies gevraagd aan de Adviesgroep Cultuur.

 • 2.

  De Adviesgroep Cultuur toetst de subsidieaanvraag aan de eisen genoemd in artikel 5 en aan de financiële onderbouwing en prioriteitenlijst.

 • 3.

  De inrichting en werkwijze van de Adviesgroep Cultuur wordt geregeld in een reglement.

Artikel 8 Citeertitel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling subsidie Cultuurparticipatie" en treedt in werking een dag na publicatie.

De bekendmaking van deze regeling heeft plaatsgevonden op 2 februari 2011.

Artikel 8 Horizonbepaling

Deze regeling vervalt van rechtswege per 1 januari 2013.

 

 

 

Prioriteitenlijst Regeling subsidie cultuurparticipatie

 

Score = 0 t/m 3

 

Toetsingscriteria      

Score

gewicht

Totaal punten

Inhoudelijke kwaliteit

 

 

 

Artistieke kwaliteit

 

2

 

Vernieuwend

 

2

 

Aanvullend

 

2

 

Publieksbereik

 

2

 

 

 

 

 

Organisatiekracht              

 

 

 

Organisatiekracht aanvrager

 

1

 

Zorg voor publiciteit en promotie

 

1

 

Verhouding kosten/kwaliteit

 

1

 

 

 

 

 

Lange termijneffect van de aanvraag

 

 

 

Gericht op de kunstdisciplines waarin water een rol speelt of disciplines gericht op dans en letteren

 

1

 

Gebruik Friese taal

 

1

 

 

 

 

 

Totaal punten

 

 

 

 

 

Aanvragen die minder dan 15 punten scoren worden niet gehonoreerd.