Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling subsidie dorps-, buurt- en wijkwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie dorps-, buurt- en wijkwerk
CiteertitelRegeling subsidie dorps-, buurt- en wijkwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. ASV, art. 2 en art. 3, lid 4
 2. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-200701-03-2012nieuwe regeling

03-07-2007

Huis aan Huis; 4 juli 2007

180507

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie dorps-, buurt- en wijkwerk

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;

 • -

  in aanvulling op en ter nadere uitwerking van Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2007 (ASV);

 • -

  gelet op de ASV artikel 2 en artikel 3 lid 3;

 • -

  gelet op de Gemeentewet artikel 156;

 • -

  gelet op het in het programma Zorg en Opvang van de programmabegroting omschreven effect:

  ohet minimaal behouden van (waardering van burgers voor) de kwaliteit van de sociale relaties in buurten en dorpen;

mede te realiseren door de in het programma Zorg en Opvang van de programmabegroting benoemde prestatie: het in stand houden van buurt- en wijkaccommodaties;

BESLUITEN:

de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

aanvrager

:

rechtspersoon op dorps-, buurt- of wijkniveau die binnen een bepaald verzorgingsgebied bepaalde activiteiten organiseert of uitvoert en daartoe een accommodatie in gebruik heeft, met de beperking dat slechts één organisatie binnen het verzorgingsgebied voor subsidie in aanmerking komt;

verzorgingsgebied

:

een gedeelte van de gemeente dat sociaal of geografisch kan worden onderscheiden van de overige delen van de gemeente.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van participatie, het versterken van sociale cohesie en het voorkomen van achterstanden in Leeuwarden.

Artikel 3 Subsidieaanvraag, wanneer indienen

De aanvraag wordt ingediend voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 4 Subsidieaanvraag, eisen

Subsidie kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • 1.
  • a.

   De aanvrager maakt aannemelijk dat het aanbod van activiteiten gericht is op het bevorderen van participatie, het versterken van sociale cohesie en het voorkomen van achterstanden;

  • b.

   De aanvrager richt zijn aanbod van activiteiten primair op de bewoners uit het eigen verzorgingsgebied;

  • c.

   De aanvrager maakt aannemelijk dat de in de accommodatie aangeboden activiteiten gericht zijn op diverse in het verzorgingsgebied wonende groeperingen en dat de deelnemers aan de activiteiten een afspiegeling vormen van de bewoners van het verzorgingsgebied;

  • d.

   De aanvrager maakt aannemelijk dat het activiteitenaanbod aansluit bij de wensen en behoeften van bewoners uit het verzorgingsgebied.

 • 2.

  Daarnaast dient de aanvrager te voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   De accommodatie wordt beschikbaar gesteld voor op de buurt gerichte activiteiten;

  • b.

   De aanvrager verleent medewerking aan het huisvesten van een peuterspeelzaal in de accommodatie;

  • c.

   De accommodatie wordt goed beheerd en onderhouden;

  • d.

   De aanvrager draagt zorg voor alle benodigde vergunningen en houdt zich aan alle wetten en regels die van toepassing zijn op de (exploitatie van de) accommodatie;

  • e.

   De aanvrager overlegt minimaal één keer per jaar met de direct omwonenden over maatregelen om overlast te voorkomen.

Artikel 5 De vorming van de subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt gevormd door een bedrag voor activiteiten en een bedrag voor huisvestingskosten samen te voegen.

 • 2.

  Het bedrag voor activiteiten wordt bepaald volgens bijlage A.

 • 3.

  Het bedrag voor huisvestingskosten wordt bepaald volgens bijlage B.

 • 4.

  Bijlage A en bijlage B kunnen jaarlijks worden gewijzigd.

Artikel 6 Stimuleringspremie samenvoeging

Indien twee of meer aanvragers overgaan tot een fusie en de nieuw te vormen organisatie slechts één accommodatie in gebruik heeft, wordt aan de nieuw gevormde organisatie een samenvoegpremie toegekend. De hoogte van deze premie wordt vastgesteld volgens bijlage C.

Artikel 7 Citeertitel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling subsidie dorps, buurt- en wijkwerk” en treedt in werking 1 dag na publicatie.

De bekendmaking van deze regeling heeft plaatsgevonden op 4 juli 2007.

Bijlage A behorend bij artikel 5, lid 2 van de Regeling subsidie dorps-, buurt- en wijkwerk.

Activiteitenkosten

Opbouw budget:

 • *

  Een basisbedrag per organisatie van € 455,-

 • *

  Een bedrag gebaseerd op het inwoneraantal, waarbij de inwoners in 4 categorieën worden verdeeld, te weten:

  - eerste 1000 inwoners

  € 0,68 per "kop"

  - tweede 1000 inwoners

  € 0,56 per "kop"

  - derde 1000 inwoners

  € 0,45 per "kop"

  - vierde 1000 inwoners en meer

  € 0,34 per "kop"

 • *

  Daarnaast een bedrag ten behoeve van de zogenoemde achterstandswijken van € 0,68 per inwoner. Dit betreft de verzorgingsgebieden:

  • Schepenbuurt

  • Wielenpôlle

  • Schieringen

  • Insulinde

  • Valeriuskwartier

  • Lekkumerend

  • Achter de Hoven

  • Hollanderwijk

  • Huizum-Oost

  • Molenpad

  • Oldegalileën

  • Sinneljocht

  • Tjerk Hiddes

  • Vluchtheuvel

  • Welgelegen

 • *

  Peildatum inwoneraantal: 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

De inwoners van verzorgingsgebied De Meenthe zijn bij wijkvereniging Bilgaard ondergebracht.

Bijlage B behorende bij artikel 5, lid 3 van de Regeling subsidie dorps-, buurt- en wijkwerk.

Huisvestingskosten

Kapitaallasten

De volgende organisatie ontvangt een bedrag als vergoeding voor kapitaallasten:

Organisatie

bedrag

laatste termijn

De Wielenpôlle

€ 2.042

2010

Afkoopsom huisvesting

De afkoopsom omvat vergoeding kosten van: energie, water, schoonmaak, klein onderhoud, verzekeringen, heffingen, belasting e.d.

De afkoopsom huisvesting bedraagt € 20,42 per vierkante meter. De accommodaties worden ingedeeld in 6 categorieën; dit resulteert in de volgende bedragen per categorie:

Categorie 1

0 - 100 m2

€ 2.042

Categorie 2

100 - 200 m2

€ 4.084

Categorie 3

200 - 300 m2

€ 6.126

Categorie 4

300 - 400 m2

€ 8.168

Categorie 5

400 - 500 m2

€ 10.210

Categorie 6

500 en meer m2

€ 12.252

Bijlage C behorend bij artikel 6 van de Regeling subsidie dorps-, buurt- en wijkwerk.

Opbouw premie voor vrijwillige samenvoeging

Subsidie huisvestingskosten

De nieuwe organisatie ontvangt bij samenvoeging een premie van 100% die in 5 jaar tijd wordt afgebouwd naar 0.

In schema:

Afbouwtijd

fusiejaar

2e jr.

3e jr.

4e jr.

5e jr.

 

 

 

 

 

100%

75%

50%

25%

0