Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling subsidie inzameling oud papier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie inzameling oud papier
CiteertitelRegeling subsidie inzameling oud papier
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. ASV 2011, art. 2
 2. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-200701-03-2012nieuwe regeling

03-07-2007

Huis aan Huis; 4 juli 2007

180529
05-07-200701-03-2012nieuwe regeling

03-07-2007

Huis aan Huis; 4 juli 2007

180529

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie inzameling oud papier

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;

 • -

  in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2011 (ASV);

 • -

  gelet op de ASV artikel 2;

 • -

  gelet op de Gemeentewet artikel 156;

 • -

  gelet op het in het programma Milieu, Energie en Water van de programmabegroting omschreven effect:

  ominder afval;

BESLUITEN:

de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

aanvrager

:

een vereniging, school, kerk of andere niet-commerciële organisatie;

erkende handelaar

:

een handelaar in oud papier, die als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 2 Toepassingsbereik

De regeling is van toepassing op het stimuleren van de inzameling van oud papier in Leeuwarden.

Artikel 3 Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt het verschil tussen het door de raad laatstelijk vastgestelde bedrag per ton oud papier als garantieprijs en de marktprijs die men ontvangt bij een erkende handelaar, indien laatstbedoeld bedrag per ton lager is.

Artikel 4 Subsidieaanvraag, wanneer indienen

De aanvraag wordt ingediend in de maanden januari, april, juli of oktober.

Artikel 5 Subsidieaanvraag, eisen

Subsidie kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende eis:

De aanvraag moet zijn voorzien van originele weegbriefjes, ondertekend door een erkende handelaar, waarop naast de hoeveelheid oud papier tevens staan vermeld de naam van de aanvrager, de verkoopdatum, de opbrengstprijs per ton en het totaalbedrag.

Artikel 6 Citeertitel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “ Regeling subsidie inzameling oud papier” en treedt in werking 1 dag na publicatie.