Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling subsidie Leeuwarder geschiedenis/Fryske taal en kultuer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie Leeuwarder geschiedenis/Fryske taal en kultuer
CiteertitelRegeling subsidie Leeuwarder geschiedenis/Fryske taal en kultuer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. ASV, art. 2 en art. 3, lid 3
 2. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-200726-08-2010nieuwe regeling

03-07-2007

Huis aan Huis; 4 juli 2007

180506

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie Leeuwarder geschiedenis/Fryske taal en kultuer

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN;

 • -

  in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2007 (ASV);

 • -

  gelet op de ASV artikel 2 en artikel 3 lid 3;

 • -

  gelet op de Gemeentewet artikel 156;

 • -

  gelet op het in het programma Cultuur van de programmabegroting omschreven effect:

  omeer burgers zijn actief en passief met cultuur bezig;

mede te realiseren door de in het programma Cultuur van de programmabegroting benoemde prestatie: het afhandelen van subsidieaanvragen voor activiteiten die de Leeuwarder geschiedenis en/of de Fryske taal en kultuer betreffen;

BESLUITEN:

de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

aanvrager

:

natuurlijke of rechtspersoon;

product

:

tastbaar object;

Adviesgroep Cultuur

:

een door het college ingesteld onafhankelijk orgaan.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op de presentatie of de totstandbrenging van activiteiten of producten die direct en concreet bijdragen aan het cultuuraanbod in de gemeente Leeuwarden op het terrein van Leeuwarder geschiedenis of Fryske taal en kultuer.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Er wordt een subsidieplafond vastgesteld.

 • 2.

  De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  In de eerste helft van een kalenderjaar wordt maximaal 75% verleend van het subsidieplafond.

Artikel 4 Subsidieaanvraag, wanneer indienen

De aanvraag wordt uiterlijk 8 weken voor de (aanvangs)datum van de presentatie of totstandkoming van de activiteit of het product ingediend.

Artikel 5 Subsidieaanvraag, eisen

Subsidie kan worden verleend indien wordt voldaan de volgende eisen:

 • 1.

  De activiteit of het product heeft vernieuwende of belangrijke aanvullende waarde.

 • 2.

  Daarnaast wordt voldaan aan twee van de onderstaande eisen:

  • a.

   De activiteit of het product belicht thematisch de geschiedenis van de stad Leeuwarden of de omliggende dorpen;

  • b.

   De activiteit of het product wordt bij voorkeur tot stand gebracht door een samenwerkingsverband;

  • c.

   De activiteit of het product is toegankelijk voor een breed publiek;

  • d.

   De activiteit of het product versterkt de positie van Leeuwarden als hoofdstad van een tweetalige provincie;

  • e.

   De activiteit of het product stimuleert het gebruik van het (stads)Fries in de hoofdstad.

Artikel 6 Advies door Adviesgroep Cultuur

 • 1.

  Voordat een besluit wordt genomen over een subsidieaanvraag wordt advies gevraagd aan de Adviesgroep Cultuur.

 • 2.

  De Adviesgroep Cultuur toetst de subsidieaanvraag aan de eisen genoemd in artikel 5 en aan de financiële onderbouwing.

 • 3.

  De inrichting en werkwijze van de Adviesgroep Cultuur wordt geregeld in een reglement.

Artikel 7 Citeertitel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Leeuwarder geschiedenis/Fryske taal en kultuer" en treedt in werking 1 dag na publicatie.