Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Regeling subsidie Zadelfonds gemeente Leeuwarden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie Zadelfonds gemeente Leeuwarden 2014
CiteertitelRegeling subsidie Zadelfonds gemeente Leeuwarden 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden van 9 januari 2018 is deze gemeentelijke regeling van toepassing verklaard op het hele grondgebied van de gemeente Leeuwarden, zoals dat per 1 januari 2018, op grond van de Wet van 8 maart 201 tot herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sudwest-Fryslan, is ontstaan. N.B. besluit is van kracht per 01-01-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. ASV 2011, art. 2
 2. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-201414-11-2019nieuwe regeling

07-01-2014

Huis aan Huis; 15 januari 2014

-
05-07-200716-01-2014nieuwe regeling

03-07-2007

Huis aan Huis; 4 juli 2007

180530
05-07-200701-03-2012nieuwe regeling

03-07-2007

Huis aan Huis; 4 juli 2007

180530

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie Zadelfonds gemeente Leeuwarden 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1.  ASV, art. 2 en art. 3, lid 3

2.  Gemeentewet, art. 156

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

aanvrager

:

natuurlijke of rechtspersoon;

 

Zadelfonds

 

:

 

bestedingen die de gemeente kan doen met behulp van de renteopbrengsten vanuit de nalatenschap van de familie Zadel en die ten goede moeten komen aan de gemeentelijke monumentenzorg in de meest ruime zin van het woord.

niet- subsidiabele

kosten

:

kosten die verband houden met exploitatie, huisvesting en algemene zaken van de aanvragers.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op het entameren en stimuleren van kleinschalige, eenmalige en naar hun aard uiteenlopende projecten op het terrein vande monumentenzorg in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen archeologische activiteiten, waarvoor reguliere subsidieregelingen niet of in onvoldoende mate soelaas bieden.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid vallen hier ook onder:

 • *

  de subsidiëring van het onderhoud van de molens van de Stichting De Fryske Môle ophet grondgebied van de gemeente Leeuwarden, tot een maximum van 25% van dedoor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op basis van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten(Brim) goed te keuren kosten;

 • *

  de subsidiëring van de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag Leeuwarden.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Er wordt een subsidieplafond vastgesteld.

 • 2.

  De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  De subsidie, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.

Artikel 4 Subsidieaanvraag, wanneer indienen

Een aanvraag kan het gehele jaar worden ingediend.

Een aanvraag moet zijn ingediend uiterlijk vier weken voordat de activiteit wordt uitgevoerd

Artikel 5 Subsidieaanvraag, eisen

Subsidie kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

De aanvraag wordt (indien van toepassing) vergezeld van foto- en ander documentatiemateriaal.

De aanvraag wordt vergezeld van een inhoudelijke toelichting en een gespecificeerde begroting van de kosten.

Artikel 6 Citeertitel, inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling subsidie Zadelfonds gemeente Leeuwarden 2014” en treedt in werking1 dag na publicatie. De Regeling subsidie Zadelfonds, vastgesteld op 3 juli 2007, vervalt met de inwerkingtreding van deze regeling.