Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Reglement gemeentelijk Muziekinstituut

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gemeentelijk Muziekinstituut
CiteertitelReglement gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-200020-09-2012nieuwe regeling

23-11-1999

Huis aan Huis; 26-01-2000

18199

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gemeentelijk Muziekinstituut

(B. en w. 23-11-1999, nr. 9)

Artikel 1 Algemeen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a.

instituut:

het gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden;

b.

directeur:

de directeur van het instituut of zijn plaatsvervanger;

c.

verordening:

de Verordening op het gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden;

d.

commissie:

de Commissie voor het bestuur en beheer van het gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden.

Artikel 2 Cursusjaar, lessen

Het cursusjaar loopt van 1 september tot 1 september.

Artikel 3
 • 1.

  De vakanties vallen samen met de vakanties van de gemeentelijke scholen voor het voortgezet onderwijs.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan hiervan in bijzondere gevallen afwijken.

Artikel 4
 • 1.

  De lessen kunnen klassikaal, in groepsverband of individueel worden gegeven.

 • 2.

  De lesduur is minimaal 30 minuten per wekelijkse les, tenzij in overleg met de leerling en/of ouders/verzorgers van de leerling anders wordt overeengekomen.

Artikel 5 Leerlingen

 • 1.

  De inschrijving van leerlingen bij het instituut heeft in de regel plaats voor de aanvang van het cursusjaar.

 • 2.

  Omtrent de toelating beslist het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Inschrijving en toelating van een leerling in de loop van een cursusjaar zijn mogelijk, voor zover daarvoor binnen het lesurenschema ruimte aanwezig is.

Artikel 6
 • 1.

  De opleiding voor harmonie en fanfare, diploma A, en voor accordeon, diploma A, is slechts toegankelijk voor de leerling die lid is van een orkest of ensemble en mede door het bestuur van dat orkest of ensemble als leerling voor die opleiding is aangemeld.

 • 2.

  Bij beëindiging van het lidmaatschap van de leerling van het orkest of ensemble kan hij de lessen tijdens het lopende cursusjaar blijven volgen.

Artikel 7
 • 1.

  De leerling die aan het volgend cursusjaar niet meer wenst deel te nemen dient hiervan twee kalendermaanden voor het einde van het lopende cursusjaar schriftelijk kennis te geven aan de directeur.

 • 2.

  Opzegging binnen een cursusjaar c.q. opleiding of cursus korter dan een cursusjaar is pas mogelijk per 1 februari. De opzegging dient schriftelijk voor 1 januari te gebeuren.

Artikel 8

Bij kennelijk gemis aan ijver en/of aanleg van een leerling kan het college van burgemeester en wethouders het onderwijs aan die leerling stopzetten, na voorafgaand overleg met de leerling of met de ouder(s)/verzorger(s) ingeval van een minderjarige leerling.

Artikel 9
 • 1.

  Leerlingen die zich aan wangedrag schuldig maken, kunnen, na eerst schriftelijk te zijn gewaarschuwd, voor bepaalde of onbepaalde tijd van het instituut worden verwijderd.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de ouder(s)/verzorger(s) van de minderjarige leerling c.q. de meerderjarige leerling zelf hiervan schriftelijk in kennis.

 • 3.

  Aan het instituut toegebrachte schade wordt op de leerling of degene die wettelijk aansprakelijk is, verhaald.

Artikel 10 Lesgeld

 • 1.

  Voor het volgen van een opleiding of cursus aan het instituut is op grond van de verordening, lesgeld verschuldigd.

 • 2.

  Het lesgeld wordt in rekening gebracht door middel van een nota.

 • 3.

  Betaling kan gespreid over het cursusjaar plaatsvinden, indien machtiging tot automatische incasso wordt gegeven. In alle andere gevallen moet binnen 30 dagen worden betaald, tenzij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in maximaal 2 gelijke termijnen te betalen, waarbij de 1e termijn binnen 30 dagen en de 2e termijn binnen 60 dagen moet zijn voldaan.

Artikel 11 Rapporten en getuigschriften

De leerling ontvangt tenminste één maal per jaar een rapportage over zijn vorderingen.

Artikel 12

De leerling ontvangt aan het eind van de opleidingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, a t/m d, van de Verordening op het gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden een getuigschrift.

Artikel 13 Slotbepalingen

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 14

Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement gemeentelijk Muziekinstituut Leeuwarden”.