Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Reglement op de verlening van een vierjaarlijkse culturele prijs de beeldende kunst en (architectonische) vormgeving betreffende, door de gemeente Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement op de verlening van een vierjaarlijkse culturele prijs de beeldende kunst en (architectonische) vormgeving betreffende, door de gemeente Leeuwarden
CiteertitelReglement Margareta de Heerprijs
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-200206-01-2014art. 1

17-12-2001

Huis aan Huis; 16-01-2002

23754
01-01-1995nieuwe regeling

16-01-1995

-

16-01-1995

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement op de verlening van een vierjaarlijkse culturele prijs de beeldende kunst en (architectonische) vormgeving betreffende, door de gemeente Leeuwarden

(Rb. 16-01-1995)

Artikel 1
 • 1.

  Er is ingesteld een culturele prijs, de beeldende kunst en (architectonische) vormgeving betreffende, bestaande uit een bedrag van € 2.270,- en een oorkonde waarin de reden van toekenning vermeld is. Deze prijs wordt een keer in de vier jaar toegekend.

 • 2.

  De in het vorig lid bedoelde prijs draagt de naam "Margareta de Heerprijs".

Artikel 2

De prijs kan beschikbaar worden gesteld voor alle facetten en genres van de beeldende kunst en (architectonische) vormgeving die van betekenis zijn voor de gemeente Leeuwarden.

Artikel 3

De prijs kan worden toegekend aan een persoon, groep of instelling die naar het oordeel van de jury een met name te noemen bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de beeldende kunst of (architectonische) vormgeving in de gemeente Leeuwarden.

Voor onderscheiding komen slechts in aanmerking die activiteiten die in de vier kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking tot stand zijn gekomen.

In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de jury, kan van de in dit artikel gestelde voorwaarden worden afgeweken.

Artikel 4
 • 1.

  De toekenning van de prijs geschiedt door een jury.

 • 2.

  De uitreiking van de prijs geschiedt door of namens het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5
 • 1.

  De jury bestaat uit drie leden.

 • 2.

  De leden van de jury worden iedere vier jaar benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  De jury kan zich met toestemming van burgemeester en wethouders laten bijstaan door een of meer deskundigen ad hoc.

 • 4.

  De jury wijst uit haar midden een voorzitter aan.

  Aan de jury wordt door het college van burgemeester en wethouders een secretaris - niet lid - toegevoegd.

Artikel 6
 • 1.
  • a.

   De jury kan slechts tot toekenning van de prijs besluiten bij meerderheid van stemmen.

  • b.

   De onder lid a. genoemde toekenning dient schriftelijk te worden gemotiveerd in een juryrapport dat binnen 1 maand na toekenning aan burgemeester en wethouders dient te worden gezonden.

 • 2.

  Wanneer binnen de jury geen meerderheid van stemmen bereikt wordt, kan op verzoek van de voorzitter van de jury door het college van burgemeester en wethouders een suppletoir lid aan de jury worden toegevoegd.

Artikel 7

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de wijze waarop de prijs wordt uitgereikt.

Artikel 8

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9

Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Margareta de Heer- prijs".

Artikel 10

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 1995.

De prijs wordt voor het eerst in 1998 uitgereikt en vervolgens elke vier jaar.

 

 

 

 

1) Rb. 17-12-2001, nr. 23754