Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Subsidieregeling gebruik gymnastieklokalen door sportverenigingen 1972

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling gebruik gymnastieklokalen door sportverenigingen 1972
CiteertitelSubsidieregeling gebruik gymnastieklokalen door sportverenigingen 1972
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-08-198603-07-2007intrekking

18-08-1986

Huis aan Huis;

171822
18-08-1986Wijzigingen: art. 1

18-08-1986

-

-
01-09-1972nieuwe regeling

18-09-1972

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling gebruik gymnastieklokalen door sportverenigingen 1972

(Rb. 18-9-1972)

1

Aan de in de gemeente Leeuwarden gevestigde sport-verenigingen, die zijn aangesloten bij een landelijke en/of regionale sportorganisatie en in dit verband geregeld aan sportwedstrijden deelnemen en andere naar het oordeel van burgemeester en wethouders daarmee gelijk te stellen verenigingen en groepen wordt in de kosten van het gebruik van gemeentelijke en van niet-gemeentelijke gymnastieklokalen, indien dit gebruik geschiedt met en zonder bevoegde leiding, een subsidie verleend met dien verstande, dat het subsidie voor het gebruik met bevoegde leiding f 15,-- per uur meer bedraagt dan het gebruik zonder bevoegde leiding. 1)2)

2

Het subsidie wordt bepaald op het bedrag gelijk aan het verschil tussen het voor de gemeentelijke gymnastiek-lokalen te heffen tarief en de door burgemeester en wethouders telkenjare voor de gemeentelijke gymnastiek-lokalen vast te stellen kosten van water-, en energie-verbruik, vermeerderd met eventuele andere kosten welke rechtstreeks uit het gebruik voortvloeien, met dien verstande dat het subsidie nimmer meer bedraagt dan het verschil tussen de werkelijk door de gebruikers betaalde vergoeding en de eerdergenoemde kosten.

3

Het op grond van deze regeling uit te keren subsidie vindt plaats op de wijze door burgemeester en wethouders te bepalen.

4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1972.


1)

Rb. 16-02-1976

2)

Rb. 18-08-1986