Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Deel-subsidieverordening erkende koepelorganisatie woonconsumenten(-instellingen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeel-subsidieverordening erkende koepelorganisatie woonconsumenten(-instellingen)
CiteertitelDeel-subsidieverordening erkende koepelorganisatie woonconsumenten(-instellingen)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze deel-subsidieverordening is een onderdeel van de Subsidieverordening Leeuwarden

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-200203-07-2007intrekking

17-12-2001

Huis aan Huis; 16 januari 2002

23754
24-01-2002nieuwe regeling

17-12-2001

Huis aan Huis; 16-01-2002

23754

Tekst van de regeling

Intitulé

Deel-subsidieverordening erkende koepelorganisatie woonconsumenten(-instellingen)

(Rb. 17-12-2001, nr. 23754)

Titel 2 Subsidie erkende koepelorganisatie lokale woonconsumenten(-instellingen)

Artikel 1 Reikwijdte van de deel-subsidieverordening

Deze deel-subsidieverordening is van toepassing op werkzaamheden van de door het college van burgemeester en wethouders erkende koepelorganisatie(s) van lokale instellingen welke gericht zijn op het versterken van de positie van woonconsumenten in de volkshuisvesting of die gericht zijn op de concrete realisering van een activiteit of project ten behoeve van direct belanghebbende woonconsumenten.

Artikel 2 Advies inzake erkenning koepelorganisatie

Het college van burgemeester en wethouders erkent een koepelorganisatie niet alvorens advies te hebben ingewonnen bij de Commissie Stadsontwikkeling.

Artikel 3 Besluit tot subsidieverstrekking/ subsidieplafond

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van besluiten omtrent het subsidiëren van een aanvraag binnen het jaarlijks vastgestelde gemeentelijke verdeelbesluit Stadsvernieuwing, daarbij gehoord de in artikel 2 bedoelde Commissie Stadsontwikkeling.

Artikel 4 Wijze van subsidieverlening

In aanmerking genomen het bepaalde in artikel 3, komt de erkende koepelorganisatie op basis van een begroting en een werkplan als bedoeld in het Algemeen deel van de Subsidieverordening Leeuwarden in aanmerking voor eenmalige subsidiëring in de door het college van burgemeester en wethouders aanvaarde kosten van activiteiten en organisatie alsmede voor subsidiëring in de door het college aanvaarde kosten van huisvesting en van deskundige ondersteuning door een gedetacheerde beroepskracht voorzover deze aantoonbaar werkzaam zal zijn ten behoeve van de koepelorganisatie en de daarbij aangesloten instellingen.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

  • 1.

    Deze titel kan worden aangehaald als “Deel-subsidie-verordening erkende koepelorganisatie woonconsumenten(-instellingen)”.

  • 2.

    Deze verordening treedt in werking op de achtste dag de bekendmaking.

  • 3.

    Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de "Verordening geldelijke steun erkende koepelorganisaties van lokale woonconsumenten(-instellingen)", zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 25 april 1994.