Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Subsidie tussenschoolse opvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidie tussenschoolse opvang
CiteertitelDeel-subsidieverordening tussenschoolse opvang
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze deel-subsidieverordening is een onderdeel van de Subsidieverordening Leeuwarden

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-200006-12-2005intrekking

17-01-2000

Huis aan Huis; 26 januari 2000

72/22401
03-02-2000nieuwe regeling

17-01-2000

Huis aan Huis; 26-01-2000

72

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidie tussenschoolse opvang

 

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Titel 3 Subsidie tussenschoolse opvang

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In aanvulling op artikel 1 van het Algemeen deel van de Subsidieverordening Leeuwarden wordt voor de toepassing van deze deel-subsidieverordening verstaan onder:

aanvrager

:

de medezeggenschapsraad van een basisschool;

medezeggenschapsraad

:

raad, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992;

basisschool

:

school voor basisonderwijs;

basisonderwijs

:

onderwijs, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op het Primair Onderwijs;

tussenschoolse opvang

:

de opvang, zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op het Primair Onderwijs;

locatie

:

hoofdgebouw of nevenvestiging van de basisschool als bedoeld in artikel 1 van het Bekostigingsbesluit WPO.

Artikel 2 Reikwijdte van de deel-subsidieverordening

Deze deel-subsidieverordening is van toepassing op basisscholen die tussenschoolse opvang organiseren.

Artikel 3 Besluit tot subsidieverstrekking/subsidieplafond

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van besluiten omtrent het subsidiëren van de aanvragen binnen het jaarlijks beschikbaar gestelde budget voor deze deel-subsidieveror-dening.

 • 2.

  Aan de betrokken raadsadviescommissie wordt jaarlijks over het gevoerde beleid gerapporteerd.

Paragraaf 2 Subsidieaanvraag

Artikel 4 Gegevens bij de subsidieaanvraag

Naast de in hoofdstuk 1 (in het Algemeen deel) van de Subsidieverordening Leeuwarden gestelde verplichtingen, dient de aanvraag vergezeld te gaan van een overzicht van:

 • -

  het aantal kinderen dat het komende jaar gebruik zal maken van de tussenschoolse opvang, gemiddeld per dag en in totaal.

Artikel 5 Waar en wanneer indienen

 • 1.

  De aanvraag dient jaarlijks voor 1 oktober te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan door het college van burgemeester en wethouders worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5, lid 1.

Artikel 6 Afwijzing van de subsidieaanvraag

Afwijzing van een subsidieaanvraag kan in ieder geval plaatsvinden, indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikel 4 gestelde eisen.

Paragraaf 3 Subsidieverlening

Artikel 7 Verlening van de subsidie

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders besluit eenmaal per jaar over de verlening van subsidie voor tussenschoolse opvang.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in artikel 7, lid 1 afwijken. De aanvrager wordt hiervan met opgaaf van redenen schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 8 Wijze van subsidieverlening

 • 1.

  De subsidie is eenmalig en bestaat uit een jaarlijks vast te stellen bijdrage.

 • 2.

  De hoogte van de bijdrage wordt bepaald op een jaarlijks vast te stellen bedrag per locatie van een basisschool, waarin tussenschoolse opvang wordt georganiseerd.

Paragraaf 4 Slotbepaling

Artikel 9 Citeertitel

Deze titel kan worden aangehaald als "Deel-subsidieverordening tussenschoolse opvang"