Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten Leeuwarden 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten Leeuwarden 2006
CiteertitelVerordening brandweerrechten Leeuwarden 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpdeze verordening treedt in de plaats van de verordening brandweerrechten leeuwarden 2005

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200701-01-2007intrekking

18-12-2006

Huis aan Huis; 27 december 2006

24609
01-01-2006nieuwe regeling

15-12-2005

Huis aan Huis; 14-12-2005

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten Leeuwarden 2006

DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2005 (kenmerk );

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2006.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Invorderingswet:

de Invorderingswet 1990 (Stbl. 221);

b. etmaal:

een aaneengesloten periode van 24 uur;

c. dag:

een aaneengesloten periode van 24 uur;

d. dagdeel:

een aaneengesloten periode van 4 uur voor 12.00 uur of een aaneengesloten periode van 4 uur na 12.00 uur;

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “brandweerrechten” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zaken van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 4 Grondslag en maatstaf van de heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten, als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het gebruik of bij de aanvang van de dienst.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één aanslag.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van rechten.

Artikel 9 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening brandweerrechten Leeuwarden 2006”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Verordening brandweerrechten Leeuwarden 2005’, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2004, wordt ingetrokken met ingang van met de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

Van 19 december 2005.

voorzitter

griffier

Tarieventabel behorende bij de Verordening brandweerrechten Leeuwarden 2006

Tarieven exclusief BTW

Hoofdstuk 1 Brandslangen

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

 

1.1.1

het repareren en bendelen van

 

 

brandslangen

 

 

per lek/koppeling

10,05

 

 

 

1.1.2

het wassen van brandslangen,

 

 

per brandslang

6,53

 

 

 

1.2

Het tarief bedraagt ter zake van

 

 

het verhuren van brandslangen,

 

 

per eerste etmaal

13,84

 

per ieder volgend etmaal

6,80

 

 

 

Hoofdstuk 2 Verrichtingen ten behoeve van adembescherming

 

 

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van

 

2.1.1

het onderhouden van ademluchtapparatuur,

 

 

per toestel en masker

21,98

 

per masker

9,58

 

per afsluiter

6,18

2.1.2

het vullen van een ademluchtcilinder,

 

 

 

 

 

per cilinder op 200 bar

5,32

 

per cilinder op 300 bar

6,74

2.1.3

het gebruik van een duiktoestel,

 

 

per dag

44,71

 

 

 

Hoofdstuk 3 Verrichten van diensten

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van

 

3.1.1

het voorrijden van een tankautospuit

35,82

 

 

 

3.1.2

verhoogd met,

 

 

per bemanningslid

14,82

3.1.3

verhoogd met,

 

 

na een actietijd van meer dan

 

 

een half uur,

 

 

per kwartier

18,22

3.1.4

verhoogd met,

 

 

per bemanningslid,

 

 

per kwartier

10,02

 

 

 

Hoofdstuk 4 Overige diensten

 

 

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van

 

 

het in behandeling nemen van

 

 

een aanvraag tot

 

4.1.1

het ter beschikking stellen van

 

 

een leslokaal,

 

 

per dagdeel

24,71

4.1.2

het ter beschikking stellen van

 

 

een kan thee of koffie

 

 

tijdens het gebruik van het leslokaal

7,18

 

 

 

4.1.3

het ter beschikking stellen van

 

 

een kelderpomp,

 

 

per half uur

3,28

 

 

 

4.1.4

het wassen en drogen van uitrukkleding,

 

 

per uitruktenue

5,48

 

eventueel te verhogen met haal- en brengkosten:

 

 

per kilometer

0,18

 

per kwartier reistijd

10,02

 

 

 

4.1.5

het wassen en drogen per set van 6 werkoveralls

 

 

per wasbeurt

7,31

 

eventueel te verhogen met haal- en brengkosten:

 

 

per kilometer

0,18

 

per kwartier reistijd

10,01

Behorende bij het raadsbesluit van 19 december 2005.

De griffier van Leeuwarden,