Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening kwijtschelding Leeuwarden 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding Leeuwarden 2007
CiteertitelVerordening kwijtschelding Leeuwarden 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-200811-09-2008intrekking

17-12-2007

Huis aan Huis; 10 september 2008

-
29-12-2006nieuwe regeling

18-12-2006

Huis aan Huis 28 december 2006

24604

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding Leeuwarden 2007

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Invorderingswet

: de Invorderingswet 1990 (Stb. 221);

b.

Uitvoeringsregeling

: de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 2 Kwijtschelding voor

De kwijtschelding wordt uitsluitend verleend voor:

de afvalstoffenheffing genoemd in 1.1 en 1.2 van de bij de verordening Reinigingsheffingen Leeuwarden behorende tarieventabel (één adres per belastingplichtige);

de hondenbelasting;

de onroerende-zaakbelastingen genoemd in artikel 6, eerste lid, onderdeel a en onderdeel b nummer 1, van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Leeuwarden 2007;

de rioolrechten genoemd in artikel 4, eerste en tweede lid onderdeel a, van de Verordening rioolrechten Leeuwarden 2007.

Artikel 3 Kwijtschelding aan

De kwijtschelding wordt uitsluitend verleend aan een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent.

Artikel 4 Kwijtscheldingsnorm

De kwijtscheldingsverzoeken worden berekend op basis van:

  • a.

    de kwijtscheldingsnorm van 100% van het bijstandsniveau;

  • b.

    de gestelde normen in afdeling 2, hoofdstuk II, van de Uitvoeringsregeling.

Artikel 5 Termijn

In afwijking op de bij artikel 26 van de Invorderingswet door onze minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels is de termijn voor indiening van een ver-zoek tot kwijt-schelding vastgesteld op 8 weken na dagteke-ning van de aanslag.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening kwijtschelding Leeuwarden 2007".

Artikel 7 Inwerkingtreding

De Verordening kwijtschelding Leeuwarden 2005, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2004, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang, met dien verstande, dat zij van toepassing blijven op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2006.

voorzitter

adjunct-griffier