Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening op de verwerking van persoonsgegevens Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de verwerking van persoonsgegevens Leeuwarden
CiteertitelVerordening op de verwerking van persoonsgegevens Leeuwarden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBekendmaking intrekking verordening verwerking persoonsgegevens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-200403-11-2015nieuwe regeling

23-02-2004

Huis aan Huis; 3 maart 2004

3323

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de verwerking van persoonsgegevens Leeuwarden

(Rb. 23-02-2004, nr. 3323)

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de Wet:

Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302);

b. persoonsgegeven:

een gegeven als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet, zijnde elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c. bestand:

elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

d. reglement:

de reglementen die zijn vastgesteld voor eigen gebruik;

e. verantwoordelijke:

de verantwoordelijke als bedoeld in artikel 1 van de Wet, zijnde:

de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

f. verstrekken van persoonsgegevens:

beheerder: degene die onder gezag van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens;

g.

het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

Artikel 2
 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen, met uitzondering van de in artikel 2, lid 2, van de Wet genoemde verwerking van persoonsgegevens.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de verordening ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Wet gemeentelijke basisadministratie personen.

HOOFDSTUK II Verantwoordelijkheid en toezicht

Artikel 3
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen, met uitzondering van de in het tweede lid bedoelde verwerking van persoonsgegevens.

 • 2.

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn opgenomen in bestanden die zijn aangelegd ten behoeve van de uitvoering van de taken van de burgemeester.

HOOFDSTUK III Het reglement

Artikel 4
 • 1.

  De verantwoordelijke kan voor de bestanden met persoonsgegevens een reglement vaststellen.

 • 2.

  De reglementen welke door de verantwoordelijke zijn vastgesteld worden ter kennis gebracht van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen.

Artikel 5
 • 1.

  In aanvulling op de wettelijke voorschriften betreffende de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bevat het reglement voor de gemeentelijke basisadministratie een duidelijke regeling van:

  • a.

   welke personen of categorieën van personen binnen de gemeente rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie en tot welke gegevens;

  • b.

   aan welke personen en organisatieonderdelen binnen de gemeente systematisch gegevens worden verstrekt;

  • c.

   welke gegevens aan de onder b. bedoelde personen en organisatie-onderdelen kunnen worden verstrekt;

  • d.

   welke verbanden er bestaan tussen de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de andere verwerkingen van persoonsgegevens welke in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

 • 2.

  In aanvulling op de wettelijke voorschriften betreffende de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bevat het reglement voor de gemeentelijke basisadministratie een duidelijke regeling omtrent het verstrekken van gegevens in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 6
 • 1.

  Burgemeester en wethouders houden een openbaar register bij, waarin alle bestanden met persoonsgegevens worden ingeschreven. In dit register worden ook opgenomen de besluiten tot verstrekking van persoonsgegevens als bedoeld in de artikelen 9 en 10.

 • 2.

  Het register ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij de gemeentewinkel.

Artikel 7

De inschrijving van een bestand met persoonsgegevens, waarvoor ten behoeve van eigen gebruik een reglement is opgesteld, geschiedt door opneming van dit reglement in het openbaar register. De overige bestanden met persoonsgegevens worden vermeld door het opnemen van de naam, het doel van de verwerking, de categorieën van opgenomen gegevens en de organisatieonderdelen waar het bestand wordt gehouden.

Artikel 8

De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat iedere wijziging van een reglement terstond in het register wordt opgenomen.

HOOFDSTUK IV Bijzondere vormen van verstrekking van persoonsgegevens

Artikel 9
 • 1.

  Het samenbrengen van verschillende bestanden met persoonsgegevens in één bestand, op zodanige wijze dat meervoudige opslag wordt voorkomen en de samengebrachte gegevens uitsluitend afzonderlijk kunnen worden gebruikt overeenkomstig de doelstellingen, het reglement en andere eisen gesteld voor de afzonderlijke bestanden, mag alleen plaats vinden op grond van een besluit van de verantwoordelijke.

 • 2.

  Het besluit wordt in het openbaar register opgenomen.

Artikel 10
 • 1.

  Een niet in het reglement voorziene verstrekking van gegevens uit een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens door een beheerder aan een andere beheerder met het oog op het in verband brengen van deze gegevens met gegevens uit een ander geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens kan alleen plaatsvinden op grond van een besluit van de verantwoordelijke voor de betrokken bestanden.

 • 2.

  Het besluit wordt in het openbaar register opgenomen.

 • 3.

  Indien de in het eerste lid bedoelde verstrekking plaatsvindt voor een eenmalig gebruik van het aangelegde verband, wordt in het besluit vermeld met welk doel de gegevens uitsluitend met elkaar in verband mogen worden gebracht en mogen worden gebruikt.

 • 4.

  In andere gevallen behelst het besluit tevens de aanpassing van de reglementen van de betrokken bestanden met persoonsgegevens, voor zover hiervoor reglementen waren vastgesteld.

Artikel 11
 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 kan de verantwoordelijke, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften, besluiten dat aan andere personen en instanties persoonsgegevens kunnen worden verstrekt.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 kan de verantwoordelijke besluiten dat aan personen en instanties vermeld in een bestand met persoonsgegevens waarvoor een reglement is vastgesteld andere persoonsgegevens worden verstrekt dan in het reglement is voorzien.

 • 3.

  Een besluit als bedoeld in voorgaande leden kan slechts genomen worden naar aanleiding van een concreet verzoek om het incidenteel verstrekken van persoonsgegevens.

HOOFDSTUK V Beveiliging

Artikel 12

Burgemeester en wethouders stellen een beveiligingsplan vast waarin is aangegeven welke voorzieningen van technische en organisatorische aard zijn getroffen tegen verlies of aantasting van gegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking ervan.

HOOFDSTUK VI Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13

Deze verordening treedt zes weken na de bekendmaking daarvan in werking.

Artikel 14

De "Verordening persoonsregistraties gemeente Leeuwarden", vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 13 december 1993 wordt ingetrokken.

Artikel 15

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening op de verwerking van persoonsgegevens Leeuwarden".