Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2005
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-200501-01-200501-01-2006nieuwe regeling

13-10-2004

Huis aan Huis; 18-05-2005

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2005

DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van .. september 2004 (bijlage nr. );

gelet op het bepaalde in artikel 225 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2005

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • c.

  parkeerapparatuur; parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:

   • 1.

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • 2.

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

   • 3.

    De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

   • 4.

    De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Maatstaf van de heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel en de bijlagen met de zones 1 en 2.

Artikel 4a Berekening van belasting

Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in deze tabel genoemde tijdseenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 5a Einde belastingplicht in de loop van het tijdvak

Indien de belasting voor een vergunning is voldaan voor een tijdvak van een jaar of een halfjaar en de vergunning voor het verstrijken van dat tijdvak volgens Artikel 6 van de "Parkeerverordening Leeuwarden 2005" wordt ingetrokken of gewijzigd, wordt de belasting verminderd met zoveel volle 1/12, respectievelijk 1/6 gedeelten, als er na het tijdstip van intrekking/wijziging volle kalendermaanden resteren.

Artikel 6 Wijze van heffing en termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met in achtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend. Verlenging van de vergunning geschiedt automatisch wanneer de aanslag vòòr 1 januari is betaald.

 • 3.

  Een naheffingsaanslag moet binnen 30 dagen worden betaald.

Artikel 7 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 10 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 46,00.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2005”.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  De "verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2002", vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2001, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2005.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

voorzitter

griffier

Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen Leeuwarden 2005

ALGEMEEN

 

Parkeren bij parkeerapparatuur

1.

Het tarief terzake van het parkeren bij

 

 

 

parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt van zonekaart 1 in

 

 

 

 

 

 

1.1.1

zone A, op een niet-gehandicaptenparkeerplaats, per uur

2,20

1.1.2

zone A, op een gehandicaptenparkeerplaats, per uur

1,10

 

 

 

 

1.2

zone B, per uur

1,10

1.3

zone C, per uur

0,60

1.4

zone D, per uur

0,30

VERGUNNING BEDRIJVEN

Eén locatie (code A)

2.

Het tarief terzake van een parkeervergunning,

 

 

 

als bedoeld in artikel 2, onderdeel b,

van zonekaart 2 in de zones 1, 2, 3, 4 en 5,

geldend voor 12 uur per dag gedurende 6 dagen per week (vergunning bedrijven Binnenstad en Stationskwartier, één locatie,) bedraagt

 

 

2.1

per dag

15,00

2.2

per week

27,50

2.3

per maand

105,00

2.4

per kwartaal

134,00

2.5

per half jaar

187,00

2.6

per driekwart jaar

253,00

2.7

per jaar

320,00

Meerdere locaties (code B)

3.

Het tarief terzake van een parkeervergunning,

 

 

 

als bedoeld in artikel 2, onderdeel b,

van zonekaart 2 in de zones 1, 2, 3, 4 en 5,

geldend voor 12 uur per dag gedurende 6 dagen per week (vergunning bedrijven, meerdere locaties), bedraagt

 

 

3.1

per dag

15,00

3.2

per week

30,00

3.3

per maand

118,00

3.4

per kwartaal

150,00

3.5

per half jaar

209,00

3.6

per driekwart jaar

275,00

3.7

per jaar

356,00

Schilgebieden 6 dagen à 24 uur (code C)

4.

Het tarief terzake van een parkeervergunning,

 

 

 

als bedoeld in artikel 2, onderdeel b en artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van de Parkeerverordening Leeuwarden 2005, van zonekaart 2 in de zones 6 en 7,

geldend voor 24 uur per dag gedurende 6 dagen per week (vergunning bedrijven betaald parkeren in schilgebieden, één locatie), bedraagt

 

 

4.1

per dag

8,00

4.2

per week

13,00

4.3

per maand

52,00

4.4

per kwartaal

66,00

4.5

per half jaar

93,50

4.6

per driekwart jaar

125,00

4.7

per jaar

160,00

Schilgebieden 5 dagen à 10 uur (code D)

5.

Het tarief terzake van een parkeervergunning,

 

 

 

als bedoeld in artikel 2, onderdeel b,

van zonekaart 2 in de zones 6 en 7,

geldend voor 10 uur per dag gedurende 5 dagen per week, bedraagt

 

 

5.1

per dag

5,50

5.2

per week

22,00

5.3

per maand

36,00

5.4

per kwartaal

60,00

5.5

per half jaar

102,00

5.6

per driekwart jaar

144,00

5.7

per jaar

178,00

Geadresseerd extern (code E)

6.

Het tarief terzake van een parkeervergunning,

 

 

 

als bedoeld in artikel 2, onderdeel b,

van zonekaart 2 in alles zones,

geldend voor 24 uur per dag gedurende 6 dagen per week (vergunning bedrijven betaald parkeren, geadresseerd extern in deze gebieden, meerdere locaties), bedraagt

 

 

6.1

per dag

19,00

6.2

per week

38,50

6.3

per maand

150,00

6.4

per kwartaal

180,00

6.5

per half jaar

258,00

6.6

per driekwart jaar

345,00

6.7

per jaar

439,00

Parkeerontheffing (code F)

7.

Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen

 

 

 

van een aanvraag voor het verstrekken van een parkeerontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Stb. 459) te verlenen aan bedrijven, instellingen en diensten, die frequent in de binnenstad van Leeuwarden werkzaamheden moeten verrichten aan de gemeentelijke infrastructuur en in de eerste lijnsgezondheidszorg,

verleend krachtens artikel 3, vierde lid, van de Parkeerverordening Leeuwarden 2005,

geldend voor 10 uur per dag gedurende 5 dagen per week (vergunning bedrijven parkeerverboden), bedraagt

 

 

7.1

per dag

15,00

7.2

per week

30,00

7.3

per maand

118,00

7.4

per kwartaal

150,00

7.5

per half jaar

209,00

7.6

per driekwart jaar

275,00

7.7

per jaar

356,00

VERGUNNING BEWONERS

Parkeervergunning op basis van de Parkeerverordening (code L)

8.

Het tarief terzake van een parkeervergunning.

 

 

 

als bedoeld in artikel 2, onderdeel b en artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de Parkeerverordening Leeuwarden 2005,

van de zonekaart 2 in de zones 1, 2, 3, 4 en 5,

geldend voor 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week (vergunning bewoners, één locatie), bedraagt

 

 

8.1

per dag

8,00

8.2

per week

13,00

8.3

per maand

52,00

8.4

per kwartaal

66,00

8.5

per half jaar

93,50

8.6

per driekwart jaar

125,00

8.7

per jaar

160,00

Parkeervergunning op basis van de Parkeerverordening (code M)

9.

Het tarief terzake van een parkeervergunning,

 

 

 

als bedoeld in artikel 2, onderdeel b en artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de Parkeerverordening Leeuwarden 2005,

zonekaart 2: zones 6 en 7

geldend voor 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week (vergunning bewoners, één locatie)

 

 

9.1

per dag

4,50

9.2

per week

6,50

9.3

per maand

24,00

9.4

per kwartaal

33,00

9.5

per half jaar

46,00

9.6

per driekwart jaar

63,00

9.7

per jaar

80,00

Parkeerontheffing blauwe zone(code N)

10.

Het tarief terzake van een parkeerontheffing,

 

 

 

als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de Parkeerverordening Leeuwarden 2005,

geldend in de parkeerschijfzones (blauwe zones), bedraagt

 

 

10.1

per 5 kraskaarten

2,00

10.2

per jaar

12,50

 

PARKEERGARAGES

 

 

 

Parkeergarage Klanderij

 

 

11.

Het tarief terzake van het parkeren in de

 

 

 

parkeergarage Klanderij,

 

 

11.1

op maandag tot en met zaterdag, bedraagt

 

 

11.1.2

per 30 minuten

0,50

11.1.3

per 55 minuten

1,00

11.1.4

per 90 minuten

1,50

11.1.5

per 120 minuten

2,00

11.1.6

per 150 minuten

2,50

11.1.7

per 180 minuten

3,00

11.1.8

per 240 minuten

3,50

11.1.9

Per meer dan 240 minuten

4,00

 

 

 

 

 

Abonnementen

 

 

11.2

een maandkaart, geldig maandag t/m vrijdag, bedraagt

 

 

 

per maand

69,00

11.3

een maandkaart, geldig maandag t/m zaterdag, bedraagt

 

 

 

per maand

77,00

 

 

 

 

 

Parkeergarage Hoeksterend

 

 

12.

Het tarief terzake van het parkeren in de

 

 

 

parkeergarage Hoeksterend

 

 

12.1

op maandag tot en met zaterdag

 

 

12.1.1

per 30 minuten

0,50

12.1.2

per 55 minuten

1,00

12.1.3

per 90 minuten

1,50

12.1.4

per 120 minuten

2,00

12.1.5

per 150 minuten

2,50

12.1.6

per 180 minuten

3,00

12.1.7

per 240 minuten

3,50

12.1.8

per meer dan 240 minuten

4,00

 

 

 

 

12.2

op maandag tot en met zaterdag

 

 

 

van (’s avonds) 19.00 uur tot (’s morgens) 7.00 uur,

 

 

 

met uitzondering van koopavond(en), bedraagt

2,50

 

 

 

 

 

Abonnementen

 

 

12.3

een maandkaart, geldig maandag t/m vrijdag, bedraagt

 

 

 

per maand

40,00

12.4

een maandkaart, geldig maandag t/m zaterdag, bedraagt

 

 

 

per maand

59,00

 

Parkeergarage Zaailand

 

 

13.

Het tarief terzake van het parkeren in de

 

 

 

parkeergarage Zaailand, bedraagt

 

 

 

 

 

 

13.1.1

per 15 minuten

0,50

13.1.2

per 30 minuten

1,00

13.1.3

per 40 minuten

1,30

13.1.4

per 50 minuten

1,50

13.1.5

per 65 minuten

1,80

13.1.6

per 80 minuten

2,00

13.1.7

per 95 minuten

2,20

13.1.8

per 105 minuten

2,40

13.1.9

per 120 minuten

2,70

13.1.10

per 150 minuten

3,00

13.1.11

per 180 minuten

3,50

13.1.12

per 240 minuten

4,00

13.1.13

per 300 minuten

4,50

13.1.14

per 360 minuten

5,00

13.1.15

per 420 minuten

5,50

13.1.16

per meer dan 420 minuten

6,00

 

 

 

 

13.2

van (’s avonds) 19.00 uur tot (’s morgens)7.00 uur,

 

 

 

met uitzondering van koopavond(en)bedraagt

2,50

 

 

 

 

 

Abonnementen

 

 

13.3

een maandkaart, geldig maandag t/m vrijdag, bedraagt

 

 

per maand

77,00

13.4

een maandkaart, geldig maandag t/m zaterdag, bedraagt

 

 

 

per maand

 

86,00

 

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van

De griffier van Leeuwarden,