Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Verordening op de heffing en de invordering van bruggelden 2006 (1)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van bruggelden 2006 (1)
CiteertitelVerordening bruggelden Leeuwarden 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2008intrekking

17-12-2007

Huis aan Huis; 31 december 2007

24169

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van bruggelden 2006 (1)

RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

18 april 2006 (kenmerk 114175 dp);

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van

bruggelden 2006.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Invorderingswet:

de Invorderingswet 1990 (Stb. 221);

b. Vaartuig:

alle soorten van drijvende lichamen, welke wegens hun drijfvermogen worden gebezigd dan wel bestemd of geschikt zijn voor het vervoer te water van personen en/of goederen.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam "bruggelden" wordt een recht geheven voor het van gemeentewege openen en geopend houden van:

 • a.

  de Eebrug voor het doorlaten van een vaartuig, komende vanuit noordelijke richting;

 • b.

  de Verlaatsbrug voor het doorlaten van een vaartuig, komende vanuit zuidelijke richting.

Artikel 3 Belastingplicht

De bruggelden worden geheven van de kapitein, de reder of de eigenaar van het vaartuig.

Artikel 4 Vrijstellingen

De bruggelden worden niet geheven van:

 • 1.
  • a.

   hospitaalschepen, waarop van toepassing is het bepaalde in artikel 1 van de internationale overeenkomst van 1904 (goedgekeurd bij de wet van 30 december 1905, no. 5383), betreffende aan hospitaalschepen te verlenen vrijstelling van rechten en heffingen.;

  • b.

   een roeivaartuig, behorende tot de uitrusting van een vaartuig, waarvoor de bruggen tegelijkertijd geopend of opengehouden is;

   vaartuigen gebruikt voor het beroepsmatig vervoer van goederen;

   vaartuigen rechtstreeks in gebruik zijnde voor rijks-, provinciale- en gemeentedienst.

 • 2.

  Tijdens bepaalde, door het college van burgemeester en wethouders nader aan te wijzen evenementen, kan afgezien worden van de heffing van bruggelden.

Artikel 5 Grondslag en maatstaf van heffing en tarief

1.

De bruggelden bedragen voor het openen en geopend houden van:

 

a.

de Eebrug

 

 

voor het doorlaten van een vaartuig komende vanuit de noordelijke richting, per vaartuig

€  6,00;

b.

de Verlaatsbrug

 

 

voor het doorlaten van een vaartuig komende vanuit de zuidelijke richting, per vaartuig

€   6,00.

2.

De bruggelden voor het bedienen van onder meer de bruggen, genoemd in het eerste lid, buiten de reguliere bedieningstijden bedraagt voor alle bruggen in Leeuwarden tezamen,per vaartuig, per uur

€  50,00.

Artikel 6 Wijze van heffing

De bruggelden worden geheven bij wege van kennisgeving, zoals aangegeven op de duidelijk zichtbaar geplaatste publicatieborden op of nabij de bruggen.

Artikel 7 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de bruggelden bij de doorvaart worden betaald.

De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van bruggelden.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening bruggelden Leeuwarden 2006”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2007.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2006,

voorzitter

griffier