Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Reglement automatische incasso gemeentelijke heffingen en belastingen Leidschendam-Voorburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement automatische incasso gemeentelijke heffingen en belastingen Leidschendam-Voorburg
CiteertitelReglement automatische incasso gemeentelijke heffingen en belastingen Leidschendam-Voorburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013, artikel 7
  2. Verordening rioolheffing 2013, artikel 10
  3. Verordening afvalstoffenheffing 2013, artikel 8
  4. Verordening hondenbelasting 2013, artikel 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2016nieuwe regeling

04-12-2012

Leidschendammer / Voorburgse Courant 20-12-2012

785804

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement automatische incasso gemeentelijke heffingen en belastingen Leidschendam-Voorburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg,

gelet op het bepaalde in: artikel 7 van de "Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2013"; artikel 10 van de "Verordening Rioolheffing 2013"; artikel 8 van de "Verordening Afvalstoffenheffing 2013";artikel 10 van de "Verordening Hondenbelasting 2013".

Besluit:

Vast te stellen: het Reglement automatische incasso gemeentelijke heffingen en belastingen Leidschendam-Voorburg

 

Algemeen

De aanslagen onroerende-zaakbelasting(en), rioolheffing, afvalstoffenheffing, en hondenbelasting worden verzameld op het aanslagbiljet Gemeentelijke belastingen. Belastingplichtigen wordt voor de aanslag Gemeentelijke belastingen de mogelijkheid geboden het totaalbedrag van de aanslag te voldoen in termijnen door middel van automatische incasso. De (beleids)regels in dit reglement zijn opgesteld met als doel een uniforme uitleg en toepassing te geven op het gebied van automatische incasso van gemeentelijke belastingen.

Artikel 1 - Belastingen waarop de automatische incasso van toepassing is

De automatische incasso is alleen van toepassing op de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing (tot 400m3), de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting.

Artikel 2 - Wie komen in aanmerking voor automatische incasso

Automatische incasso wordt na schriftelijk verzoek verleend aan personen, bedrijven en instellingen die de aanslag Gemeentelijke belastingen hebben ontvangen.

Artikel 3 - Aanmelding voor automatische incasso

Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door de volledig ingevulde en ondertekende machtigingskaart in te leveren bij of toe te zenden aan de Financiële administratie/invordering van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De automatische incasso is alleen van toepassing als de machtiging voorafgaand aan de dagtekening van het aanslagbiljet, danwel binnen twee weken na dagtekening van het aanslagbiljet is ontvangen door de Financiële administratie/invordering van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Artikel 4 - Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 5 - Tijdstip van afschrijving

Het termijnbedrag wordt automatisch afgeschreven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand.

Artikel 6 - Overlijden

Bij overlijden van de belastingplichtige loopt de machtiging door, tenzij deze door de erfgenamen wordt ingetrokken.

Artikel 7 - Echtscheiding

De automatische incasso eindigt niet bij echtscheiding of beëindiging van samenwonen e.d.

Artikel 8 - Verhuizing

De automatische incasso eindigt niet bij verhuizing van de belastingplichtige, ook niet bij verhuizing naar een andere gemeente.

Artikel 9 - Wijziging van het bankrekeningnummer

Wijziging van het bankrekeningnummer moet zo snel mogelijk schriftelijk worden doorgegeven aan de Financiële administratie/invordering van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Artikel 10 - Het niet slagen van automatische incasso

Ingeval een automatische incasso van een termijnbedrag éénmaal niet slaagt, wordt het niet geïncasseerde bedrag verdeeld over het resterend aantal termijnen. Wanneer het te incasseren termijnbedrag voor de tweede achtereenvolgende termijn niet slaagt wordt de automatische incasso door de gemeente beëindigd. De belastingplichtige wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 11 - Intrekking machtiging tot automatische incasso door belastingplichtige

De belastingplichtige kan de machtiging tot automatische incasso intrekken. De belastingplichtige dient dit schriftelijk door te geven aan de Financiële administratie/invordering van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Artikel 12 - Beëindiging automatische incasso door de gemeente Leidschendam-Voorburg

De automatische incasso kan door de gemeente schriftelijk worden beëindigd als:

  • -

    in één kalenderjaar de automatische incasso van twee termijnen niet slaagt;

  • -

    de belastingplichtige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken danwel als er sprake is van andere omstandigheden waardoor betaling van de betreffende aanslag in gevaar zou kunnen komen.

Artikel 13 – Gevolgen van de beëindiging van de automatische incasso

Als de automatische incasso door de belastingplichtige danwel door de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt beëindigd, worden de vervaltermijnen die voor betaling van de aanslag(en) van toepassing zijn bij het niet deelnemen aan automatische incasso, zoals genoemd in de betreffende belastingverordening, weer van kracht. Wanneer de in de betreffende belastingverordening vermelde laatste vervaldag inmiddels is verstreken, dan is de belastingplichtige verplicht het restantbedrag direct te voldoen. Wanneer de belastingplichtige dat verzuimt, dan kunnen zonder waarschuwing vooraf de wettelijke invorderingsmaatregelen worden getroffen.

Artikel 14 - Intrekking

Het besluit “Reglement automatische incassogemeentelijke heffingen Leidschendam-Voorburg”, vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders van 26 januari 2010, wordt met ingang van 1 januari 2013 ingetrokken met dien verstande dat het van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 15 - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 16 - Slotbepaling

Als zich met betrekking tot de uitvoering van de automatische incasso omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de invorderingsambtenaar van de gemeente Leidschendam-Voorburg zoveel mogelijk in de geest van dit reglement.

Artikel 17 - Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement automatische incasso gemeentelijke heffingen en belastingen Leidschendam-Voorburg”.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg d.d. 4 december 2012.

mr. ing. J. Eshuis, drs. J.W. van der Sluijs

secretaris, burgemeester