Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

04-11-2009

Leidschendammer / Voorburgse Courant 17-12-2009

2009/18355 2009/18410

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010

 

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

gelezen het desbetreffende voorstel van het college;

gelet op artikelen 216 en 229,eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst

   bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare

   dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer

   of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zaken van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a. b. en c. verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze

  verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgekomen die per

jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit jaar later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak opontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

 • 5.

  Ontheffing wordt niet verleend indien deze minder dan € 10,00 bedraagt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, danwel ingeval van toezending daarvan binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete zijn het eerste en tweede lidvan dit artikel van overeenkomstige toepassing, voorzover wordt opgelegd met vaststelling van de aanslag.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening Brandweerrechten 2009”, vastgesteld bij raadsbesluit van 4 november 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening Brandweerrechten 2010”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

van 4 november 2009.

de griffier, de voorzitter,

mr. G.A. van Egmond drs. J.W. van der Sluijs

Bijlage

Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening Brandweerrechten 2009’.

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting als deze verschuldigd is.

 

Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten

 

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van wacht- en waak- en controlediensten: per personeelslid, per uur exclusief benodigd materieel

49,20

 

Hoofdstuk 2 Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

2.1.1

het vullen van een persluchttoestel inclusief de daarvoor benodigde ademlucht, indien deze niet meer bedraagt dan 5 liter:

10,45

2.1.2

het vullen van een persluchttoestel inclusief de daarvoor benodigde ademlucht indien deze meer bedraagt dan 5 liter doch niet meer dan 7 liter:

13,15

 

Hoofdstuk 3 Verrichten van diensten

 

 

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het verrichten van dienstverleningen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, inclusief personeel met een:

 

 

3.1.1

redvoertuig of hulpverleningsvoertuig inclusief bemensing

(twee personen), per uur of deel daarvan

328,05

3.1.2

duikvoertuig inclusief bemensing (vier personen) per uur of deel daarvan

daarvan

382,70

3.1.5

een tankautospuit inclusief bemensing (zes personen) per uur of deel daarvan

656,00

 

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

 

 

4.1

Het tarief bedraagt voor een exemplaar van de Brandbeveiligings- verordening 1993

9,60

 

Hoofdstuk 5 Overige diensten

 

 

5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

5.1.6

het geven van instructie en/of advisering per uur

174,95

5.2.1

het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening 1993

 

Tarieven als vermeld in art 5.16 Legesverordening

5.3.1

het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of andere beschikking voorzover daarvoor niet elders in deze verordening of in de Legesverordening een tarief is opgenomen

22,25

5.4.1

het verlenen van hulp bij het betreden van een woning of gebouw aan de bewoner of gebruiker per geval

174,95

5.4.2

het dichten van ramen en of deuren van een woning of gebouw, ongeacht de oorzaak of reden, per geval

174,95

5.4.3

het verbruik van materialen en stoffen e.d. inclusief de afvoer hiervan

 

Kostprijs

5.4.4

indien bij het ter plaatse komen, blijkt dat de dienstverlening in een van de bovengenoemde gevallen niet meer nodig is, voorrijkosten per geval

87,45

5.4.5

het verhelpen van een storing in of aan een gebouw, zoals een liftstoring, wateroverlast, alarmoverlast e.d. het tarief van het/de uitgerukte voertuig(en) per tijdseenheid als genoemd in hoofdstuk 3

 

Tarief art. 3.1.1.

5.5.1

het beschikbaar stellen van een aansluiting van een automatische brandmeldinstallatie op de meldkamer van de brandweer, exclusief de aan de abonnee in rekening te brengen kosten van PTT-Telecom, Telenorma of Siemens, dan wel de Regionale Hulpverleningsdienst Haaglanden

via de SM 40 per abonnee, per jaar

via de SM 88 per abonnee, per jaar

 

Kostprijs

Kostprijs

5.6.1.

het verstrekken van bouwkundige brandpreventieve adviezen als vooroverleg voor het indienen van een bouwaanvraag, per half uur of deel daarvan

174,95

5.6.2

het verstrekken van brandpreventieve adviezen ter zake van ontruimingsplannen, aanvalsplannen en dergelijke ten behoeve van bedrijven en instelling per uur of deel daarvan

174,95

5.6.3

het verstrekken van brandpreventieve adviezen bij evenementen (braderieën, concerten, festiviteiten e.d.) per uur of deel daarvan

 

5.6.4

het verstrekken van schriftelijke inlichtingen aan verzekerings-maatschappijen, expertisebureaus, e.d. omtrent incidenten waarbij de brandweer op grond van haar publiekrechtelijke taak is betrokken per inlichting

174,95