Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening is voor inwerkingtreding gewijzigd bij raadsbesluit van 15-12-2009 (2009/25645).

Bij de tweede wijziging is hoofdstuk 5 van de tabel vervangen door Titel 2 "Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning", opgenomen aan het eind van de tabel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-01-2011Tabel Hoofdstuk 5

21-09-2010

Leidschendammer / Voorburgse Courant 30-9-2010

474984
01-01-201001-10-2010nieuwe regeling

04-11-2009

Leidschendammer / Voorburgse Courant 17-12-2009

2009/18355 2009/18426 2009/25645

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

gelezen het desbetreffende voorstel van het college van burgemeester en wethouders;gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van of door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbijbehorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • 2.

  openbare besturen, ambtenaren en instellingen voor diensten door hen in het openbaar belang verzocht, echter met uitzondering van vergunningen als bedoeld in de tarieventabel, hoofdstuk 5 - Bouwvergunningen, sub. 5.3;

 • 3.

  de op basis van artikel 15.11 van de tarieventabel berekende leges, voor zover de vergunning wordt aangevraagd door een charitatieve instelling, zonder winstoogmerk, die een cultureel, sociaal of een voor de gemeente promotioneel doel nastreeft.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag, een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de leges worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Legesverordening 2009”, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 21 april 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening 2010'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

van 4 november 2009.

de griffier, de voorzitter,

mr. G.A. van Egmond, drs. J.W. van der Sluijs

Bijlage

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2010

["Hoofdstuk 5 Bouwen en ruimtelijke ordening" is vervangen door "Titel 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING", opgenomen na Hoofdstuk 15.]

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

 

1.1.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

 

per pagina: A4-formaat

0,50

 

per pagina A3-formaat

0,60

1.1.2

afschriften, doorslagen of: fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

 

per pagina: A4-formaat

0,50

 

per pagina: A3-formaat

0,60

 

per pagina: A4- formaat kleurenkopie

1,20

 

per pagina: A3- formaat kleurenkopie

2,30

1.1.3

afschriften van exemplaren van door de reproductieafdeling vervaardigde boekwerken, nota’s, rapporten, e.d. welke meer dan 10 bladzijden tellen met een maximum van 25 bladzijden

2,00

 

meer dan 25 bladzijden

3,75

1.1.4

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

 

1.1.5

papierkopieën op A-4 formaat per stuk

1,85

 

papierkopieën op A-3 formaat per stuk

3,60

 

papierkopieën groter dan A-3 formaat per stuk voor transparante papierkopieën wordt op de basisprijs een toeslag toegepast van

tussenkopieën voor eventuele vergrotingen of

verkleiningen per afdruk

7,10

3,30

0,65

1.1.6

lichtdrukken op papier A-4 formaat per stuk

3,20

 

lichtdrukken transparant A-4 formaat per stuk

8,00

 

lichtdrukken transparant A-3 formaat per stuk

4,05

 

lichtdrukken transparant A-3 formaat per stuk

10,50

 

lichtdrukken transparant A-2 formaat per stuk

5,30

 

lichtdrukken transparant A-2 formaat per stuk

11,70

 

lichtdrukken transparant A-1 formaat per stuk

6,70

 

lichtdrukken transparant A-1 formaat per stuk

20,55

 

lichtdrukken op papier A-0 formaat per stuk

lichtdrukken transparant A-0 formaat per stuk

lichtdrukken op transparant polyester wordt een materiaaltoeslag per m2 berekend van

8,00

25,40

26,40

 

Indien sprake is van een afdruk op kopie, die bij een extern bedrijf is vervaardigd, wordt hiervoor de kostprijs per kopie in rekening gebracht

 

Kostprijs

1.1.7

huisnummerkaart in boekvorm uitgevoerd in kleur

115,30

 

huisnummerkaart een geheel als lichtdruk

89,70

1.1.8

een afdruk van een digitale ondergrond (plots)

30,85

1.1.9

het verstrekken van een (deel) van een digitaal bestand van de gemeentekaart (van de ondergrond), per handeling het in paragraaf 1.1.9 vermelde tarief wordt per hectare verhoogd met

€€

61,00

91,50

1.1.10

een afdruk van de kaart van een bestemmingsplan in de gemeente of een andere kaart, uitgezonderd afdrukken van kaarten behorende bij bestekken

6,60

 

Hoofdstuk 2 Bestuurszaken

 

 

2.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van:

 

 

2.1.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening Leidschendam -Voorburg 2009

37,15

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 

 

3.1

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of een registratie van een partnerschap op:

 

 

3.1.1

maandag tot en met vrijdag:

 

 

 

vanaf 08.00 uur tot 16.45 uur

314,00

 

vanaf 16.45 uur tot 22.00 uur

600,00

 

zaterdag:

832,00

 

zondag:

905,00

3.2

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van:

 

 

3.2.1

een trouw- of partnerschapsboekje in geval van kosteloze huwelijksvoltrekking of kosteloze registratie van het partnerschap

31,80

3.2.2

een duplicaat trouw- of partnerschapsboekje

31,80

3.3

het van gemeentewege zorg dragen voor de aanwezigheid van getuigen bij een kosteloze huwelijksvoltrekking per kwartier per getuige

17,95

3.4

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van een lijst, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, per wekelijks abonnement waarop zijn vermeld:

 

 

3.5

Het tarief bedraagt terzake van het doen van nasporing in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

17,95

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking waarbij toestemming wordt verleend de lijkbezorging te doen plaatsvinden buiten de daartoe in de Wet op de lijkbezorging gestelde termijn

8,10

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke

Basisadministratiepersoonsgegevens

 

 

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd

 

 

4.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking of gewaarmerkt afschrift uit de Gemeentelijke Basisadministratie

9,70

4.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.3.1

tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in art. 6, 7e lid van het Besluit gemeentelijke basisadministratiegegevens (GBA No-Hit)

2,50

4.4

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van informatie per gelichte persoonskaart

9,70

4.5

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

17,95

4.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van inlichtingen door middel van een selectie uit de basisadministratie per geselecteerd record

0,35

4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring uit de basisadministratie

18,55

4.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken aan ingeschrevenen van een afschrift van de gegevens die omtrent zijn persoon zijn opgenomen in de basisadministratie

14,80

 

Hoofdstuk 6 Gemeentearchief

 

 

6.1

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het Gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

17,95

6.2

Het tarief bedraagt voor een afschrift of fotokopie van een in het Gemeentearchief berustend stuk:

 

 

 

voor de eerste kopie A-4 formaat

0,50

 

voor elke volgende kopie A-4 formaat (tarief 1.1.2)

0,50

 

voor de eerste kopie A-3 formaat

0,60

 

voor elke volgende kopie A-3 formaat (tarief 1.1.2)

0,60

6.3.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een duplicaat / digitale foto uit de historische beeldcollectie van het gemeentearchief op A-4 formaat bedraagt per foto

6,00

6.3.2

Het tarief voor het eenmalig publiceren, ongeacht de vorm van de publicatie van verstrekte afbeeldingen zoals bedoeld in 6.3.1 bedraagt per afbeelding voor:

 

 

 

-niet commerciële reproductie (stichtingen en verenigingen)

10,00

 

-commerciële reproductie

40,00

6.4

Het tarief terzake van het opzoeken, kopiëren en verzenden van akten (via Genlias besteld) met betrekking tot burgerlijke standgegevens

6,50

 

Hoofdstuk 7 Kiezersregister

 

 

7.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

11,90

 

Hoofdstuk 8 Kadaster

 

 

8.1

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in het Gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier, ongeacht het resultaat

8.00

8.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de Plaatselijke aanduiding, per inlichting

40,40

 

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort

€ 50,90

1.2.1.2

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,90

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 56,90

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 50,90

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 8,95

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 20,90

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 20,90

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen van 14 jaar en ouder

€ 42,85

1.2.1.8

Tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen tot 14 jaar

€ 8,95

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 41,00

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, door middel van een bijschrijvingssticker bedraagt per bijschrijvingssticker

€ 20,90

1.2.4

Het tarief dat als bijkomende leges moet worden betaald bij vermissing van een vorig reisdocument, voor het nazoeken of opvragen van het vorige aanvraagformulier om de identiteit te kunnen vaststellen

€ 10,00

 

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 23,00

1.3.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 5,70

1.3.3

Het tarief dat als bijkomende leges moet worden betaald bij vermissing van een vorig reisdocument, voor het nazoeken of opvragen van het vorige aanvraagformulier om de identiteit te kunnen vaststellen

€ 10,00

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 33,25

 

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

 

 

11.1

Een vergunning tot het exploiteren van een speelgelegenheid, zoals bedoeld in art. 2.3.3.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leidschendam-Voorburg 2009

,

64,65

11.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

11.2.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

voor een periode van minder dan twaalf maanden wordt het bedrag ad € 59,15 naar evenredigheid toegepast

64,65

11.2.2

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

64,65

 

en voor iedere volgende speelautomaat

38,90

 

voor een periode van minder dan twaalf maanden, worden de tarieven naar evenredigheid toegepast

 

 

11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

22,20

11.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

22,20

 

Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet

 

 

12.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

165,50

12.1.1.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

22,20

12.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in art. 30 van de Drank- en Horecawet.

22,20

12.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van exploitatievergunning tot het uitoefenen van een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg 2009

64,65

12.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing tot het na algemeen sluitingsuur geopend houden van inrichtingen als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg 2009:

per maand of minder

23,15

 

per jaar of minder, doch langer dan een maand

66,60

 

Hoofdstuk 13 Huisvestingswet

 

 

13.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

13.1.1

Een indicatiestelling om aangemerkt te worden als urgent woningzoekende (als bedoeld in de artikelen 17 en volgende van de Huisvestingsverordening Stadsgewest Haaglanden) indien noodzakelijke verhoogd met de kosten zoals genoemd in artikel 13.1.2

44,60

13.2

Een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Huisvestingswet

16,30

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

 

 

14.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

 

14.1.1

Verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

22,20

14.1.2

Verkrijgen van een ontheffing, ingevolge artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, uitsluitend voor zover het betreft artikel 25 van dit Reglement, per keer of per mutatie op adres met een geldigheidsduur van 4 jaar

43,35

14.1.3a

Verkrijgen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart of een gewestelijke gehandicapten parkeerkaart

Dit bedrag wordt verhoogd met een bijdrage in de kosten van een medisch onderzoek en/of medisch dossieronderzoek. De bijdrage is bepaald op 50% van de door de keuringsinstantie in rekening te brengen bedragen van een standaard medische keuring

31,50

14.1.3b

Verkrijgen van een verlenging van een Europese gehandicaptenparkeerkaart of een gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart

31,50

14.1.3c

Verstrekken van duplicaten van Europese gehandicapten parkeerkaarten of Gewestelijke gehandicapten parkeerkaarten danwel omzetten of wijzigen van een kenteken bij een Gewestelijke gehandicapten parkeerkaart

31,50

14.1.3d

Toekennen van een gehandicaptenparkeervak

77,90

14.1.3e

Verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats binnen de gemeentegrens

77,90

14.1.3f

Wijzigen van een onderbord op de gehandicaptenparkeerplaats

31,50

14.1.4

Verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175)

17,50

14.1.5

Verkrijgen van een ontheffing voor het regime van betaald parkeren zonder gereserveerde plaats in de Corbulogarage, per maand

13,80

14.1.6

Verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2009 (uitweg of uitritvergunning)

22,20

14.1.7

De bij 14.1.3a en 14.1.3b vermelde tarieven worden, indien van toepassing, verhoogd met de door de keuringsinstantie in rekening te brengen kosten voor het niet verschijnen op een keuringsafspraak en/of voor het brengen van een huisbezoek door de keuringsarts

 

Kostprijs

 

Hoofdstuk 15 Diversen

 

 

15.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

 

15.1.1

verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

5,10

15.1.2

terzake van het waarmerken van een kopie

5,10

15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van:

 

 

15.2.1

een vergunning tot venten, met een geldigheidsduur van één dag

22,50

15.2.2

een vergunning tot venten, met een geldigheidsduur van een kalenderjaar of een gedeelte daarvan

22,50

15.2.3

een standplaatsvergunning

440,50

15.2.4

een vergunning voor het hebben van een standplaats met een geldigheids-duur van drie kalenderjaar of een gedeelte daarvan (minimaal acht weken)

110,30

15.2.5

een vergunning voor het hebben van een standplaats voor een beperkte periode (maximaal acht weken)

22,50

15.2.6

plaatsing op een wachtlijst voor een standplaatsvergunning

19,50

15.2.7

een vergunning om op grond van artikel 5 van de Marktverordening Leidschendam-Voorburg 2004 een standplaats in te nemen

19,50

15.2.8

Een vergunning om op grond van artikel 5.2.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2009een snuffelmarkt te organiseren

22,20

15.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van:

 

 

15.3.1

oude materialen en afvalstoffen, per jaar

38,75

15.3.2

schillen en resten van levensmiddelen, per jaar

38,75

15.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

15.4.1

Vervallen

 

 

15.5

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van:

 

 

15.5.1

Selecties uit geautomatiseerde gegevensbestanden welke door de gemeente worden onderhouden

per geselecteerd record

per selectie

vermeerderd met de kosten van het medium waarop de geselecteerde records moeten worden aangeleverd:

CD-rom, per CD

0,50

300,00

30,00

15.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag van

 

 

15.6.1

een vergunning ingevolge het artikel 2.1.4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2009 voor een vertoning, feest en muziek op of aan de weg;

een vergunning ingevolge het artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2009 voor een evenement

22,20

44,40

15.6.1.1

voorzover de in deze verordening vermelde vergunningen, verklaringen, inlichtingen, ontheffingen, fotokopieën, enz. worden toegestuurd, bedragen de leges minimaal

De aanvrager zal hiervan vooraf in kennis worden gesteld.

3,00

15.7

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een:

 

 

15.7.1

Een vergunning tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet en als bedoeld in artikel 2.1.5, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Leidschendam-Voorburg 2009, voor ieder daaraan besteed half uur

40,00

15.7.1.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, per halfuur overleg, per van gemeentewege aanwezige persoon verhoogd met

40,00

15.7.1.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

15.7.1.3

indien een begroting als bedoeld in 15.10.1.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

15.8

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke huur- en verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandswet

18,80

15.9

een vergunning voor het hebben van reclame objecten als bedoeld in artikel 4.7.2 van de algemene Plaatselijke Verordening Leidschendam-Voorburg 2009met dien verstande dat indien ten behoeve van de vergunning het advies wordt gevraagd van de stichting Dorp, Stad & Land het bedrag verhoogd wordt met

82,00

13,80

15.10

Een exploitatievergunning tot het uitoefenen van een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.2.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening Leidschendam-Voorburg 2009

64,65

15.11

Elke hierna niet afzonderlijk genoemde vergunning, ontheffing, verklaring of inlichting, verleend of verstrekt in het persoonlijk belang van de aanvrager, voorzover daarvoor elders in de tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

22,20

 

TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€   152,25

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

20 %

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 10.000 bedragen:

€   152.25

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 10.000 tot € 25.000 bedragen:

€   456,75

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

€   740,95

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 50.000 tot 100.000 bedragen:

€ 1674,75

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen:

€   152,25

 

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

€   152,25

 

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€   152,25

 

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€   152,25

 

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€   150,00

 

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

2.3.1.1.10

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€   152,25

 

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

 

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 300.000

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€   152,25

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€   152,25

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€   152,25

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€   468,20

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

150 %

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€   152,25

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€   152,25

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.2.2

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€   152,25

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€   380,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€   971,90

 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€   486,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

€   971,90

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 2075,00

 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 2075,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 2075,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€   152,25

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€   377,95

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€   971,90

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€   486,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€   971,90

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 2075,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 2075,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 2075,00

 

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€   204,40

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of het gemeentelijk aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€   152,25

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€   152,25

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of in de gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€   152,25

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€   152,25

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.7.2

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.7.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 2.3.1.3.2 of 2.3.2.2 zelf toepassing vinden.

 

 

 

Asbesthoudende materialen

 

2.3.7.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€     55,15

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€   152,25

 

Uitweg/inrit

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€   107,70

 

Kappen

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€     55,15

 

Opslag van roerende zaken

 

2.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€   152,25

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€   152,25

  

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€   372,35

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€   372,35

 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

2.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€   372,35

 

Andere activiteiten

 

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€   372,35

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 372,35

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.16.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

  Kostprijs

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 2045,00

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, behoudens een bedrag van € 54,30.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf en restitutie

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan

70%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken en binnen vijf weken na het in behandeling nemen ervan

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vijf weken en binnen acht weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen twaalf maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt van op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

50%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 152,25 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.6

Restitutie leges

 

2.5.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in 2.3.1 t/m 2.3.10

 

2.5.6.2

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning, bij indiening ervan, is voorzien van een (erkend) gecertificeerd bouwbesluittoets kan leges in mindering worden gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een omgevingsvergunning. De vermindering voor de volgende Bouwbesluit-onderdelen bedraagt:

 

2.5.6.2.1

voorschriften uit het oogpunt van veiligheid – constructieve aspecten

10%

 

voorschriften uit het oogpunt van veiligheid – brandtechnische aspecten

5%

 

voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

5%

 

voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid

5%

 

voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid

5%

 

voorschriften uit het oogpunt van milieu

5%

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€   152,25

 Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€   152,25

 Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.075,00

 Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€     55,15

 Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€   152,25

 Hoofdstuk 11 Verhoging van de leges

2.11.

De bedragen van de artikelen genoemd in Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, hoofdstuk 3 artikel 2.3.1 t/m 2.3.10 omgevingsvergunning worden verhoogd met € 100,00.

Als minimaal twee dagen voor de aanvang van de bouw- of sloopactiviteiten meldingskaartje 1 door het college van burgemeester en wethouders is ontvangen wordt € 50,00 terugbetaald. Als minimaal één dag voor de voltooiing van de bouw- of sloopactiviteiten meldingskaartje 2 door het college van burgemeester en wethouders is ontvangen wordt de resterende € 50,00 terugbetaald.

 

2.11.1

De tarieven vallend onder de omgevingsvergunningartikelen 2.3.1 t/m 2.3.10 welke digitaal zijn ingediend en voorzien van digitale tekeningen, bestanden e.d. worden verhoogd met de kosten van het door de gemeente afdrukken van deze documenten:

 

 

A-4 formaat per stuk

€       8,15

 

A-3 formaat per stuk

€     10,65

 

A-2 formaat per stuk

€     11,90

 

A-1 formaat per stuk

€     20,85

 

A-0 formaat per stuk

€     25,80