Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Verordening op de ambtelijke bijstand 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand 2003
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-200809-05-2008intrekking

22-04-2008

De Leidschendammer / De Voorburgse Courant 8-5-2008

2007/34360
19-12-2003nieuwe regeling

16-12-2003

Leidschendammer / Voorburgse Courant 18-12-2003

2003/18956

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand 2003

De raad van de gemeente ;

gelezen het desbetreffende voorstel van het college d.d. 4 november 2003;

gelet op artikel 33, derde lid van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

onder intrekking van de “Regeling voor ambtelijke bijstand van leden van de gemeenteraad 2002” vast te stellen de “Verordening op de ambtelijke bijstand 2003”.

Artikel 1
 • 1.

  Een raadslid of de raad wendt zich met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang: tot een ambtenaar of de griffier;

  • b.

   inzage in of afschriften van documenten die openbaar zijn: tot de griffier of een ambtenaar;

  • c.

   bijstand bij het opstellen van uitgebreide informatieverzoeken, voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand: tot de griffier.

 • 2.

  Indien een ambtenaar wordt benaderd en twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder lid 1, onderdeel a of b, stelt hij de gemeentesecretaris daarvan in kennis. De gemeentesecretaris beslist.

 • 3.

  Indien de griffier wordt benaderd voor bijstand bedoeld onder lid 1, onderdeel c, maar deze bijstand niet kan verlenen, kan de griffier de gemeentesecretaris verzoeken, een of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk leveren.

Artikel 2
 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de gemeentesecretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid of de raad niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

  • c.

   het bijstand, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, betreft en het raadslid of de raad reeds volledig gebruik heeft gemaakt van het hem op grond van artikel 5, eerste en tweede lid, beschikbaar gestelde aantal uren ambtelijke bijstand;

 • 2.

  De gemeentesecretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de gemeentesecretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier, aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend of aan de raad.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de gemeentesecretaris wordt geweigerd, kan de griffier, het betrokken raadslid of de raad het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4
 • 1.

  Indien een raadslid of de raad niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de raad – of de griffier - hiervan mededeling aan de gemeentesecretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de gemeentesecretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5
 • 1.

  Elk raadslid heeft per jaar recht op 25 uur ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c.

 • 2.

  De raad en de door hem ingestelde commissies hebben gezamenlijk per jaar recht op maximaal 800 uur ambtelijke bijstand.

 • 3.

  De gemeentesecretaris houdt in een register bij hoeveel uren per jaar een raadslid en/of de raad gebruik maakt van ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c.

Artikel 6

De gemeentesecretaris verstrekt de griffier en desbetreffende portefeuillehouder in het college een afschrift van het verzoek uit het register, zoals bedoeld in artikel 5, lid 3.

Artikel 7
 • 1.

  Een raadslid of de raad kan aangeven dat de inhoud van een verzoek om ambtelijk bijstand of de inhoud van het gegeven advies geheim wordt gehouden.

 • 2.

  Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies, wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid of de raad.

Artikel 8

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening ambtelijke bijstand 2003” en treedt in werking de dag na vaststelling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg van 16 december 2003

de griffier

de voorzitter