Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk wetboek, Boek 1, artikel 16 en 16c
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, artikel 1 tot en met 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200521-11-2015nieuwe regeling

20-12-2005

geen

2005/36658

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Leidschendam-Voorburg,

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek I van het Burgerlijk wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

Besluiten vast te stellen:

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Er zijn in de gemeente Leidschendam-Voorburg:

 • a.

  ambtenaren van de burgerlijke stand, behorende tot het Servicecentrum;

 • b.

  buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, niet behorende tot de ambtenaren van het Servicecentrum en uitsluitend belast met de voltrekking van huwelijken of met de registratie van partnerschappen.

Artikel 2 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen, waarin de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 3 Locatie

De ambtenaren van de burgerlijke stand verichten hun wettelijke taken in het Servicecentrum in Leidschendam of in het Servicecentrum in Voorburg. De buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in de daarvoor aangewezen huwelijkslocaties. Deze taken kunnen zij, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente verrichten.

Artikel 4 Leiding

Het hoofd van het Servicecentrum is belast met de leiding van de burgerlijke stand.

Artikel 5 Openstelling

 • 1.

  De burgerlijke stand is voor het publiek geopend op de dagen waarop het servicecentrum is geopend en wel van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur in Leidschendam en Voorburg en op woensdag van 9.00 tot 21.00 in Voorburg. Op afspraak is de burgerlijke stand geopend van 13.00 tot 16.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag in Leidschendam en Voorburg.

 • 2.

  Uitsluitend voor het voltrekken van huwelijken of geregistreerd partnerschap is de burgerlijke stand bovendien geopend:

  • a.

   in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Leidschendam: zondag van 13.00 tot 22.00 uur; maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 22.00 uur

  • b.

   in het raadhuis Huize Swaensteyn, Herenstraat 72 in Voorburg: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur; zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

  • c.

   in Huygensmuseum “Hofwijck”, Westeinde 2 in Voorburg: donderdag om 10.00 en 12.00 uur; vrijdag om 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur; zaterdag om 10.00 en 12.00 uur

  • d.

   in het Stadskantoor, Raadhuisstraat 47a in Voorburg: dinsdag van 9.30 tot 10.00 uur.

  • e.

   in de muziekkoepel in park Vreugd en Rust aan het Oosteinde in Voorburg met als uitwijk de raadzaal van Huize Swaensteyn aan de Herenstraat 72 in Voorburg: dag en tijd in overleg met het Servicecentrum.

 • 3.

  De burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 en 2 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop de burgerlijke stand anders dan voor het voltrekken van huwelijken niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 4.

  In bijzondere omstandigheden kunnen de ambtenaren van de burgerlijke stand ook buiten de in lid 1 van dit artikel bepaalde openingstijden hun medewerking verlenen op verzoek van belanghebbende, indien deze aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende dag waarop de burgerlijke stand zal zijn geopend. Onmiddellijk nadat deze werkzaamheden zijn verrichten wordt de burgerlijke stand weer gesloten.

 • 5.

  Als de termijn, die de burgerlijke stand overeenkomstig lid 3 van dit artikel gesloten is, vier of meer achtereenvolgende dagen omvat, wijst het hoofd van het Servicecentrum binnen deze periode een dag en uur aan waarop het doen van aangiften van geboorten en overlijden is toegestaan.

 • 6.

  De besluiten, genomen op grond van lid 3 en 5 van dit artikel, worden tenminste één week van tevoren openbaar bekend gemaakt.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van vaststelling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 20 december 2005

A. Thijssen, mr. M.A.P. van Haersma Buma

secretaris, burgemeester