Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Verordening op het verlenen van subsidie voor oud papier en - karton

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het verlenen van subsidie voor oud papier en - karton
CiteertitelVerordening vergoeding inzamelen oud papier en karton door instellingen 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 108, 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2006nieuwe regeling

06-06-2006

De Leidschendammer / De Voorburgse Courant 29-11-2006

2006/10089

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het verlenen van subsidie voor oud papier en - karton

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

gezien het voorstel van het college d.d. 18 april 2006 (2006/10089);

gelet op ; de artikelen 108, 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 • 1.

  (...)

 • 2.

  (...)

 • 3.

  vast te stellen de volgende Verordening op het verlenen van subsidie voor oud-papier en –karton en deze in werking te laten treden per 1 juli 2006.

Artikel 1 Definities

Instellingen: scholen, verenigingen en andere instellingen gevestigd in de Gemeente Leidschendam-Voorburg.Inzamelaar: de organisatie die door burgemeester en wethouders belast is met de inzameling van oud papier en karton dat vrijkomt in de gemeente Leidschendam-Voorburg. (art. 4.2.2.1. lid 1 APV)

 • 1.

  Inzamelen: het verzamelen van oud papier en karton middels het door de instelling huis aan huis ophalen van oud papier en karton dan wel middels het plaatsen van een container op eigen of openbaar terrein waar burgers van laag- en hoogbouwwoningen het oud papier en karton kunnen aanbieden.

 • 2.

  Opbrengst: de geldelijke opbrengst welke de inzamelaar van het oud papier en karton ontvangt van de verwerker.

 • 3.

  Oud papier en karton: onder oud papier en karton worden kranten, tijdschriften, cadeaupapier, eierdozen, kartonnen en papieren verpakkingen verstaan. Productgebonden verontreinigingen zijn toegestaan (stickers, coating en vensters). Niet toegestaan is verontreinigd en/of nat papier, sanitair papier, geplastificeerd papier, behang, foto’s. Productvreemde verontreinigingen zijn niet toegestaan (verpakkingsfolie, touw).

 • 4.

  Vergoeding: de vergoeding die instellingen ontvangen van de Gemeente Leidschedam-Voorburg voor het inzamelen van oud papier en karton.

Artikel 2 Subject

 • 1.

  Voor een vergoeding voor het inzamelen van oud papier en karton komen de in de Gemeente Leidschendam-Voorburg gevestigde instellingen in aanmerking die in het algemeen belang werkzaam zijn en als zodanig niet het maken van winst beogen.

 • 2.

  Een vergoeding wordt alleen verstrekt voorzover het de inzameling van oud papier en karton betreft dat is ontstaan bij huishoudens binnen het grondgebied van de Gemeente Leidschendam-Voorburg.

 • 3.

  Om voor een vergoeding in aanmerking te komen dienen de in lid 1 genoemde instellingen een contract te hebben met Regionaal reinigingsbedrijf Avalex en tevens een vergunning in het kader van de APV.

Artikel 4 Vaststelling vergoeding

 • 1.

  De hoogte van de vergoeding per instelling wordt bepaald aan de hand van het totaal in de Gemeente Leidschendam-Voorburg ingezamelde oud papier en karton, de door de inzamelaar verkregen opbrengst en de door de eigen instelling ingezamelde kilogrammen oud papier en karton.

 • 2.

  De minimale vergoeding per kilogram ingezameld oud papier en karton bedraagt drie eurocent. Deze vergoeding wordt aangemerkt als een garantievergoeding.

 • 3.

  Indien de werkelijke opbrengst hoger is dan de garantievergoeding, krijgen de instellingen een vergoeding per kilogram gelijk aan de opbrengst per kilogram.

 • 4.

  De vergoedingen worden als volgt berekend: de kilogrammen welke de inzamelaar inzamelt via de collectieve en individuele papiervoorzieningen in de gemeente Leidschendam-Voorburg worden vermeerderd met de kilogrammen welke de inzamelaar inzamelt of in ontvangst neemt voor de instellingen. Het totaal aantal kilogrammen wordt verdeeld in twee gelijke delen en de opbrengst van één deel komt volledig ten goede van de instellingen welke met positief gevolg een verunning voor het inzamelen van oud papier en karton hebben aangevraagd bij burgemeester en wethouders. Deze verdeling wordt de 50% regeling genoemd. De middels de 50% regeling verkregen totale vergoeding wordt vervolgens verdeeld over de instellingen naar rato van bijdrage aan het totaal ingezamelde kilogrammen oud papier en karton.

Artikel 5 Toekenning en betaling vergoeding

 • 1.

  Toekenning van de vergoeding vindt per kwartaal plaats op basis van de inzamelgegevens die de Gemeente Leidschendam-Voorburg van de inzamelaar ontvangt.

 • 2.

  De vergoeding wordt uiterlijk binnen twee maanden na afloop van een kwartaal uitbetaald.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor de vergoeding niet uit te keren indien blijkt dat een instelling niet voldoet aan de voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning in het kader van deze verordening.

Artikel 6 Bonus

 • 1.

  Burgemeester en wethouders keren uiterlijk zeventien weken na afloop van het kalenderjaar aan de tien instellingen met de hoogste inzamelresultaten over dat kalenderjaar een bonus uit.

 • 2.

  De bonusstructuur is als volgt:

  • -

   € 900,-- voor de instelling met procentueel de hoogste stijging;

  • -

   € 450,-- voor de instelling met procentueel de op een na hoogste stijging;

  • -

   € 225,-- voor de instelling met procentueel de op twee na hoogste stijging;

  • -

   € 110,-- voor de instelling met procentueel de op drie na hoogste stijging;

  • -

   € 45,-- voor de instelling met procentueel de op vier na hoogste stijging;

  • -

   € 45,-- voor de instelling met procentueel de op vijf na hoogste stijging;

  • -

   € 45,-- voor de instelling met procentueel de op zes na hoogste stijging;

  • -

   € 45,-- voor de instelling met procentueel de op zeven na hoogste stijging;

  • -

   € 45,-- voor de instelling met procentueel de op acht na hoogste stijging;

  • -

   € 45,-- voor de instelling met procentueel de op negen na hoogste stijging.

 • 3.

  Het inzamelresultaat in een kalenderjaar wordt bepaald door een optelling van het aantal ingezamelde kilogrammen oud papier en karton per instelling die de Gemeente Leidschendam-Voorburg van de inzamelaar heeft ontvangen.

Artikel 7 Toezichthoudende ambtenaren

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ambtenaren aanwijzen die zijn belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 • 2.

  De krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren zijn bevoegd containers waarin oud papier en karton waarvoor een vergoeding wordt aangevraagd, is opgeslagen, te onderzoeken voorzover dit nodig is om te bepalen of het oud papier en karton afkomstig is van huishoudens binnen het grondgebied van de Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Artikel 8 Slot- en overgangsbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2006.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening vergoeding inzamelen oud papier en karton door instellingen 2006'.

 • 3.

  Op 1 juli 2006 vervalt de 'Subsidieverordening oud papier en -karton Leidschendam-Voorburg 2004, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2003 (R.nr. 2003/18288) met inbegrip van latere besluiten tot wijziging van die verordening.

 • 4.

  Voor instellingen waarvan de opzegtermijn van het inzamelcontract doorloopt tot na 1 juli 2006, blijft de subsidieverordening oud papier en -karton Leidschendam-Voorburg 2004 van toepassing tot het einde van de opzegtermijn, doch uiterlijk tot 31 december 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg van 6 juni 2006,

de griffier, mr. G.A. van Egmond,

de voorzitter, mr. M.A.P.van Haersma Buma