Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011
CiteertitelVerordening marktgeld 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

02-11-2010

Leidschendammer / Voorburgse Courant 16-12-2010

474124 / 492294

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011

De raad van de Gemeente Leidschendam-Voorburg;

 

gelezen het desbetreffende voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a. van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011”

Artikel 1 - Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld worden rechten geheven voor het gebruik van een standplaats op de voor de openbare dienst bestemde als marktterrein aangewezen plaats.

Artikel 2 - Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt.

Artikel 3 - Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven naar het aantal standplaatsen

 • 2.

  Het marktgeld bedraagt per standplaats of gedeelte daarvan:

  • a.

   per dag of gedeelte daarvan € 10,00

  • b.

   per kalenderkwartaal € 100,00

Artikel 4 - Wijze van heffing

 • 1.

  Het in artikel 3, tweede lid sub a, verschuldigde bedrag wordt geheven bij wege van een mondelinge kennisgeving van een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het in artikel 3, tweede lid sub b, verschuldigde bedrag wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 5 - Ontstaan belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak

 • 1.

  Het recht, bedoeld in artikel 3, tweede lid sub b, is verschuldigd bij de aanvang van het kalenderkwartaal of, indien de belastingplicht in de loop van het kalenderkwartaal aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderkwartaal eindigt, wordt voor de rechten bedoeld in artikel 3, tweede lid sub b, op aanvraag ontheffing verleend over zoveel maanden als er in dat kalenderkwartaal, na het tijdstip van eindigen van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Het recht, bedoeld in artikel 3, tweede lid sub a, is verschuldigd op het moment dat de in artikel 4, eerste lid, bedoelde ambtenaar de standplaats toewijst.

Artikel 6 - Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moet het recht bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub a, op eerste aanzegging aan de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar worden voldaan. De ambtenaar die het per dag verschuldigde marktgeld int, is verplicht voor elke betaling een bewijs af te geven, waaruit blijkt dat het verschuldigde is voldaan. Het bewijs van betaling moet op verzoek worden getoond aan de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, belast met het toezicht op de heffing en invordering van deze rechten.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet wordt het recht bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub b, geheven bij wege van aanslag. De belastingaanslagen zijn invorderbaar in één termijn, welke vervalt uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 7 - Bevoegdheden

Onverminderd het bepaalde in de Gemeentewet en de Marktverordening 2004 is de in het eerste lid van artikel 6 bedoelde ambtenaar bevoegd ieder die nalatig is het verschuldigde te voldoen, van het marktterrein te doen verwijderen en de ingenomen standplaats te doen ontruimen.

Artikel 8 – Ontheffing

Indien de belastingplichtige door omstandigheden buiten zijn wil, geen gebruik heeft kunnen maken van zijn standplaats, waarvoor het in artikel 3, tweede lid, sub b bedoelde marktgeld is voldaan, bestaat aanspraak op ontheffing, met dien verstande dat hij altijd het bedrag verschuldigd is indien het tarief als bedoeld in artikel 3 sub a, zou zijn toegepast.

Artikel 9 - Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het marktgeld.

Artikel 11 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgelden 2010” vastgesteld bij raadsbesluit van 4 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening marktgeld 2011'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de

Gemeente Leidschendam-Voorburg van 2 november 2010.”

de griffier, de voorzitter,

mr. G.A. van Egmond, drs. J.W. van der Sluijs