Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Regeling melding nevenwerkzaamheden en financiële belangen Leidschendam-Voorburg 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling melding nevenwerkzaamheden en financiële belangen Leidschendam-Voorburg 2019
CiteertitelRegeling melding nevenwerkzaamheden en financiële belangen Leidschendam - Voorburg 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125quinquies van de Ambtenarenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2019nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2019-234289

1217

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling melding nevenwerkzaamheden en financiële belangen Leidschendam-Voorburg 2019

 

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

gelet op artikel 125 quinquies, tweede lid, juncto het eerste lid, onder d, van de Ambtenarenwet 1929;

besluit:

vast te stellen de “Regeling melding nevenwerkzaamheden en financiële belangen Leidschendam-Voorburg 2019”.

 

Artikel 1. Begripsbepaling

 • a.

  ambtenaar: de werknemer van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

 • b.

  financiële belangen: het bezit van en transacties van effecten en onroerend goed en de deelname in bedrijven, die de belangen van de gemeente kunnen raken, voor zover deze in verband staan met de functievervulling en waardoor een onafhankelijke besluitvorming door de ambtenaar niet mogelijk is;

 • c.

  nevenwerkzaamheden: alle al dan niet betaalde werkzaamheden die de ambtenaar buiten zijn of haar functie bij de gemeente voor zichzelf of voor derden verricht;

 • d.

  werkgever: het college van B&W en vanaf de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (1 januari 2020) de overheidswerkgever de gemeente Leidschendam-Voorburg.

 

Artikel 2. Maatschappelijke betrokkenheid

De werkgever waardeert het in algemene zin positief wanneer ambtenaren (bestuurlijke) functies vervullen in maatschappelijke organisaties of instellingen.

 

Artikel 3. Belangenverstrengeling

De ambtenaar vervult geen nevenwerkzaamheden in organisaties, als daarbij sprake is of kan zijn van strijdigheid met het belang van de gemeente of van strijdigheid c.q. belangenverstrengeling met de functie die hij of zij bij de werkgever vervult. Ook de schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen.

 

Artikel 4. Meldingsplicht nevenwerkzaamheden en financiële belangen

De ambtenaar is verplicht nevenwerkzaamheden en financiële belangen te melden via het daartoe vastgestelde formulier (zoals vermeld op WijvanLV onder mijn P&O), indien er mogelijk:

 • een relatie is, financieel of anderszins, tussen de gemeente of de functie van de ambtenaar en de organisatie waarvoor de nevenwerkzaamheden worden verricht;

 • een risico is dat de nevenwerkzaamheden een goede functievervulling in de weg staan;

 • een financiële relatie is tussen de gemeente of de functie van de ambtenaar en de

 • organisatie waarin de financiële belangen van toepassing zijn;

 • een risico is dat de financiële belangen een goede functievervulling in de weg staan.

 

Artikel 5. Verbod en toestemming nevenwerkzaamheden

Gemelde nevenwerkzaamheden en financiële belangen die zich niet goed verdragen met de ambtelijke functie, kunnen leiden tot het opleggen van een verbod. Er kunnen ook zodanige nadere afspraken worden gemaakt dat de mogelijkheid van belangenverstrengeling of anderszins zich niet meer voordoet. Toestemming tot het verrichten van de nevenwerkzaamheden, wordt schriftelijk door of namens de werkgever verleend. Aan deze toestemming kunnen beperkingen of voorwaarden worden verbonden. Een verbod of toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.

 

Toestemming kan onder andere worden geweigerd als de nevenwerkzaamheden een risico meebrengen met betrekking tot een of meer van de volgende aspecten:

 • (de schijn van) belangenverstrengeling;

 • ongewenste binding aan derden;

 • fraude en corruptie;

 • schade ten aanzien van het ambt;

 • schade aan de belangen van de gemeente;

 • onduidelijkheid over de hoedanigheid van de ambtenaar in zijn of haar optreden naar derden.

 

Indien geen toestemming wordt verleend, wordt dit schriftelijk gemotiveerd aan de medewerker ter kennis gebracht.

 

Artikel 6. Voorwaarden

Voor de ambtenaar aan wie toestemming overeenkomstig artikel 5 is verleend om nevenwerkzaamheden te verrichten, gelden in ieder geval de volgende algemene voorwaarden:

 • indien de nevenwerkzaamheden betrekking hebben op het voeren van een eigen bedrijf, moet de ambtenaar zijn of haar risico’s zodanig verzekeren, dat wordt voorkomen dat de gemeente op enigerlei wijze schade zal lijden ten gevolge van de uitoefening van de nevenwerkzaamheden;

 • contacten met opdrachtgevers en/of klanten dienen te worden gemeld, indien er sprake zou kunnen zijn van enige belangenverstrengeling;

 • de ambtenaar is verplicht in geval van nevenwerkzaamheden waarbij sprake is van een arbeidsverhouding (een betaalde baan), de regels van de Arbeidstijdenwet en daaruit voortvloeiende besluiten en voorschriften in acht te nemen;

 • het is de ambtenaar niet toegestaan om voor nevenwerkzaamheden gebruik te maken van faciliteiten als materialen, ruimten en middelen van de gemeente;

 • het is de ambtenaar niet toegestaan om gebruik te maken van (voor)kennis of gegevens waarover hij of zij uit hoofde van zijn of haar functie of zijn of haar dienstbetrekking bij de gemeente beschikt of kan beschikken;

 • de nevenwerkzaamheden worden geacht buiten de voor de ambtenaar geldende werktijden te worden verricht, dit geldt voor mensen die volgens een rooster werken. Voor mensen die volgens het flexibele kantoorconcept werken geldt dit dat niet ten koste mag gaan van de werkzaamheden voor de gemeente.

 

Artikel 7. Openbaarmaking

Nevenwerkzaamheden van de algemeen directeur worden openbaar gemaakt.

 

De werkgever kan bepalen dat de nevenwerkzaamheden van andere ambtenaren die integriteitgevoelige functies vervullen, eveneens openbaar worden gemaakt.

 

Artikel 8. Wijze van openbaarmaking

Openbaarmaking vindt plaats op een door de Algemene wet bestuursrecht vereiste wijze. Op dit moment is dat door een actuele opgave van deze nevenwerkzaamheden in het gemeentehuis van gemeente Leidschendam-Voorburg ter inzage te hebben. De openbaarmaking wordt bekendgemaakt via de website van gemeente Leidschendam-Voorburg.

 

Artikel 9. Vermelding van gegevens

De opgave als bedoeld in artikel 8 vermeldt:

 • de hoofdfunctie van de betreffende ambtenaar;

 • de nevenwerkzaamheden en de organisatie waarbinnen deze verricht worden;

 • de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden;

 • de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen of

 • voorwaarden.

 

Artikel 10. Register

De afdeling Bedrijfsvoering registreert de nevenwerkzaamheden.

 

Artikel 11. Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling melding nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Leidschendam-Voorburg 2019’ en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Met de invoering van deze regeling vervalt de, op 21 november 2017 vastgestelde, ‘Regeling melding nevenwerkzaamheden gemeente Leidschendam-Voorburg 2018’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 3 september 2019.

mr. drs. M.R. Gorsse, K. Tigelaar

wnd. secretaris, burgemeester