Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Verordening subsidie kernenbudget

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidie kernenbudget
CiteertitelVerordening subsidie kernenbudget
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Eerste wijziging Verordening subsidie kernenbudget.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4:2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-201629-04-2016intrekking

14-04-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 28-04-2016

20160414
01-01-201529-04-2016nieuwe regeling

11-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 24-12-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidie kernenbudget

De raad van de gemeente Lingewaal;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ….

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat de raad het wenselijk acht om regels te stellen voor de verdeling van het kernenbudget;

Besluit vast te stellen:

De verordening subsidie kernenbudget

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal;

 • c.

  Initiatief: een plan om de leefbaarheid in de eigen kern te verbeteren;

 • d.

  Initiatiefnemer: individuele of georganiseerde groep bewoners, organisaties, verenigingen of bedrijven, die een aanvraag indienen om een initiatief uit te voeren;

 • e.

  Leefbaarheid: de kwaliteit van de woon- en leefomgeving;

 • f.

  Manifest: Het Manifest van Lingewaal, de Structuurvisie Plus 2030, vastgesteld door de raad op 28 januari 2010;

 • g.

  Kernensubsidie: de incidentele aanspraak op financiële middelen voor een initiatief;

 • h.

  Subsidieperiode: jaarlijkse periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • i.

  Subsidieplafond: een bedrag als bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 2 Budget en uitvoering regeling

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting het subsidieplafond per subsidieperiode voor kernensubsidies vast .

 • 2.

  Bij de vaststelling van het kernenbudget geeft de raad aan op welke wijze het beschikbare bedrag over de kernen wordt verdeeld.

 • 3.

  Het college is bevoegd te besluiten over aanvragen voor kernensubsidie die betrekking hebben op het kernenbudget . Indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel goedgekeurd – besluit het college onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 • 4.

  Het college verstrekt per initiatief maximaal € 5.000,- aan subsidie.

 • 5.

  De Algemene Subsidie Verordening is niet van toepassing.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Initiatiefnemers kunnen de aanvraag kernensubsidie indienen bij het college. De aanvragen worden naar volgorde van ontvangst per kern behandeld.

 • 2.

  De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college en dient de volgende gegevens te bevatten:

  • a.

   naam, contactadres, telefoonnummer, emailadres en handtekening van de aanvrager;

  • b.

   een beschrijving van doel, doelgroep, inhoud, planning en wijze van uitvoering van het initiatief;

  • c.

   een kostenraming en eventuele andere inkomstenbronnen van het initiatief;

  • d.

   bewijsmateriaal dat het initiatief wordt ondersteund door minstens 10 inwoners van de kern.

Artikel 4 Weigeringsgrond subsidie

Naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gronden, kan een aanvraag in het kader van het kernenbudget worden geweigerd, indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

 • a.

  het initiatief onvoldoende bijdraagt aan de leefbaarheid in van de kern;

 • b.

  het initiatief voornamelijk betrekking heeft op privébelangen van de initiatiefnemer;

 • c.

  de initiatiefnemer onvoldoende kan aantonen dat voor zijn initiatief draagvlak bestaat in de betreffende kern;

 • d.

  het initiatief niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning of uiterlijk voor het einde van het daaropvolgende kalenderjaar;

 • e.

  het initiatief in strijd is met het Manifest;

 • f.

  het beheer en onderhoud van de voorgestelde fysieke verbeteringen van de leefomgeving niet kunnen worden gewaarborgd door de initiatiefnemer;

 • g.

  het initiatief geen incidenteel karakter heeft;

 • h.

  het initiatief onder lopende projecten of procedures valt;

 • i.

  de aanvraag betrekking heeft op een initiatief waarover de gemeente al eerder een besluit heeft genomen;

Artikel 5 Subsidieverlening en verantwoording

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na de ontvangst van de aanvraag over het verlenen van de subsidie.

 • 2.

  Het college beslist of een subsidie wordt verleend en hoe hoog deze bijdrage is. De subsidie wordt direct vastgesteld en na ontvangst van het betalingsverzoek van de aanvrager betaald.

 • 3.

  Een initiatiefnemer kan maximaal een keer per subsidieperiode in aanmerking komen voor een kernensubsidie.

 • 4.

  Bij het verlenen van subsidie kan het college als voorwaarde stellen dat binnen een bepaalde termijn met de uitvoering van het initiatief wordt gestart.

 • 5.

  Na afloop van de uitvoering van het initiatief worden aanvragers verzocht een (foto)verslag in te dienen

Artikel 6 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien de toepassing van een artikel van deze verordening leidt tot een onbillijke situatie voor de initiatiefnemer is het college bevoegd hiervan af te wijken.

 • 2.

  In die gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015 en kan worden aangehaald als: ‘verordening subsidie kernenbudget’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lingewaal in zijn openbare vergadering van 11-12-2014.

De griffier, De voorzitter,

H. H. Dame, L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen