Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Subsidieregeling Woningisolatie 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Woningisolatie 2015
CiteertitelSubsidieregeling Woningisolatie 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 augustus 2015.

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Woningisolatie 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-08-201501-08-2015nieuwe regeling

16-04-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 24-08-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Woningisolatie 2015

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LINGEWAAL

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 maart 2015.

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal;

 • b.

  subsidie: eenmalige activiteitensubsidie, waarbij aan een natuurlijk persoon financiële middelen

  worden verstrekt. Artikel 5.9, eerste lid van de ASV is hierbij niet van toepassing;

 • c.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Lingewaal;

 • d.

  overmacht: een tekortkoming van de subsidieontvanger die hem niet kan worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;

 • e.

  Rd-waarde: warmteweerstand van aan te brengen isolatiematerialen uitgedrukt in m²K/W;

 • f.

  Regeling subsidie isolatiemaatregelen door de provincie aan de gemeente ter beschikking gestelde budgetten ter stimulering van woningisolatie;

 • g.

  eigenaar-bewoner: de bewoner(s) van de woning die tevens de eigenaar is/zijn.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening Lingewaal is van toepassing voor zover daarvan in deze verordening niet wordt afgeweken.

Artikel 3. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Lingewaal.

Artikel 5. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatiemaatregelen aan de eigen woning.

Artikel 6. Weigeringgronden

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt geweigerd indien de maatregelen niet verder strekken dan:

  • a.

   hetgeen wettelijk minimaal verplicht is;

  • b.

   de termijn als bedoeld in artikel 12 niet wordt behaald;

  • c.

   de gangbare minimum kwaliteitseisen.

 • 2.

  De aanvraag wordt ook geweigerd indien uit de aanvraag blijkt dat kennelijk niet zal worden voldaan aan de eisen als bedoeld in artikel 7.

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  Aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W;

  • b.

   aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  • c.

   gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door:

   • 1

    het aanbrengen van spouwmuurisolatie in bestaande spouw;

   • 2

    het aanbrengen van gevelisolatie, waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m2 K/W is;

  • d.

   het vervangen van bestaand glas door HR++-glas. Deze subsidiabele maatregel werkt terug tot en met 31 januari 2014.

 • 2

  De woning heeft een woonbestemming en wordt bewoond door de eigenaar;

 • 3

  De aanvraag wordt ingediend op grond van een door het college vastgesteld aanvraagformulier;

 • 4

  De aanvraag tot subsidie wordt voor 1 oktober 2015 ingediend.

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 75.000,-.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

 • a.

  De hoogte van de subsidie bedraagt, op grond van één of meerdere aanvragen, één derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,-- per woning;

 • b.

  De subsidie kan op grond van één of meerdere aanvragen, elk ondertekend door tenminste zes eigenaar-bewoners die afkomstig zijn uit gemeente Lingewaal, worden verstrekt mits de totale som van de subsidie ten hoogste één derde van de subsidiabele kosten per koopwoning met een maximum van € 750,- per koopwoning bedraagt;

 • c.

  Het maximale bedrag onder a. en b. wordt binnen de Regeling subsidie isolatiemaatregelen slechts eenmaal uitgekeerd;

 • d.

  Kosten gemaakt voor 31 januari 2014 komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 10. Behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld;

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is ingediend.

Artikel 11 Uitbetaling subsidie

 • 1.

  Binnen twee weken na het uitvoeren van de maatregel of maatregelen als omschreven in artikel 7 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie zijn ingediend. Art. 5.9, eerste lid van de ASV is niet van toepassing;

 • 2.

  Als het verzoek tot vaststelling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen acht weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

Artikel 12. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen als bedoeld in artikel 7 worden uitgevoerd binnen zes weken na het besluit tot subsidieverstrekking, tenzij sprake is van overmacht;

 • b.

  een door de gemeente Lingewaal aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties;

 • d.

  wanneer de maatregelen door de eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidiabel.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking;

 • 2.

  Deze verordening werkt terug tot en met 1 augustus 2015;

 • 3.

  De Subsidieregeling Woningisolatie 2014 (vastgesteld op 6 maart 2014) wordt ingetrokken per 1 augustus 2015, waarbij de verordening van kracht blijft voor aanvragen die voor de datum van intrekking zijn ingediend.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieregeling Woningisolatie 2015.

Vastgesteld ter openbare vergadering van 16 april 2015,

Voorzitter, Griffier