Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Verordening Subsidie Cliëntondersteuning Lingewaal 2015 en 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Subsidie Cliëntondersteuning Lingewaal 2015 en 2016
CiteertitelVerordening Cliëntenondersteuning Lingewaal 2015 en 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt tot en met 31 december 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2017vervallen van rechtswege

11-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 07-01-2015

Z-14-08657 / INT-14-03896
08-01-201514-07-201401-01-2017nieuwe regeling

11-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 07-01-2015

Z-14-08657 / INT-14-03896

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Subsidie Cliëntondersteuning Lingewaal 2015 en 2016

De raad van de gemeente Lingewaal,

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

 

Overwegende dat:

 

 • -

  de gemeente op grond van artikel 2.1.2 onder 4 g en 2.2.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor cliëntondersteuning;

 • -

  de gemeente en MEE Gelderse poort op 22 april 2014 afspraken hebben gemaakt over de continuïteit van de cliëntondersteuning in het regionaal transitiearrangement MEE Gelderse Poort;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders de afspraken heeft vastgesteld bij collegebesluit van 15 april 2014;

 • -

  cliëntondersteuning toegankelijk moet zijn voor alle burgers, maar zich vooral richt op burgers met beperkte regie, beperkte sociale zelfredzaamheid, die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving. In de gemeente Lingewaal betreft de huidige (2014) cliëntenondersteuning MEE 50% doelgroep jeugd en 50% doelgroep volwassenen.

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende verordening: verordening Subsidie Cliëntondersteuning Lingewaal 2015 en 2016.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  subsidieaanvrager: MEE Gelderse Poort;

 • b.

  cliëntenondersteuning: activiteiten die bijdragen aan het versterken van zelfredzaamheid en participatie die toegankelijk is voor alle burgers met beperkte regie, beperkte sociale zelfredzaamheid, die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving

 • c.

  ASV: Algemene Subsidieverordening van de gemeente Lingewaal.

 • d.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Doel van de subsidie

 • 1.

  Het doel van de subsidie is het in het jaar 2015 en 2016 continueren van cliëntondersteuning door:

  • a.

   het verstrekken van informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en

  • b.

   het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

 • 2.

  Subsidie kan worden verleend voor de volgende vormen van cliëntenondersteuning op individueel- en op groepsniveau waarvan de beschikbaarheid in 2015 en 2016 wordt gecontinueerd en toegankelijk is voor alle burgers met beperkte regie en beperkte sociale zelfredzaamheid, en die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving:

  • a.

   het geven van informatie en advies;

  • b.

   vraagverheldering;

  • c.

   toegang;

  • d.

   korte ondersteuning;

  • e.

   evaluatie zorg;

  • f.

   lokale netwerken;

  • g.

   casemanager meerdere partijen;

  • h.

   casemanagement IVH;

  • i.

   coördinatie IVH;

  • j.

   intelligentieonderzoek;

  • k.

   specialistische expertise;

  • l.

   langdurige trajecten;

  • m.

   regionale netwerken;

  • n.

   consultatie ouders;

  • o.

   deskundigheidsbevordering;

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door MEE Gelderse Poort.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend voor:

  • a.

   cliëntondersteuning gebiedsteams jeugd op lokaal niveau;

  • b.

   cliëntondersteuning volwassenen op lokaal niveau;

  • c.

   cliëntondersteuning, incl. IVH Budgetafspraak op regionaal niveau.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvrager dient een subsidieaanvraag in met behulp van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier in de periode van 4 augustus tot en met 31 augustus..

 • 2.

  De subsidieaanvraag bevat het volledig ingevulde aanvraagformulier en de daarin voorgeschreven bijlagen.

 • 3.

  Bij de subsidieaanvraag wordt ingediend:

  • a.

   het bankrekeningnummer waarop de subsidie moet worden overgemaakt;

  • b.

   een activiteitenplan;

  • c.

   een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten.

Artikel 5 Subsidieplafond en subsidiehoogte per doelgroep

 • 1.

  Het subsidieplafond voor MEE Gelderse Poort bedraagt voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2015 € 66.798,--. Voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2016 is het subsidieplafond nog niet definitief.

Artikel 6 Subsidieverlening en begrotingsvoorbehoud

 • 1.

  Het college beslist uiterlijk op 1 november over de subsidieaanvraag.

 • 2.

  Voor zover een subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, kan zij worden verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 7 Beoordelingsprocedure

De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door het college.

Artikel 8 Weigeringsgronden

De subsidie kan worden geweigerd in geval van strijdigheid met de Algemene wet bestuursrecht en deze subsidieverordening.

Artikel 9 Beoordelingscriteria

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt als de subsidieaanvrager voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  voor cliëntondersteuning mag geen eigen bijdrage gevraagd worden;

 • b.

  er wordt zorg gedragen voor de kwaliteit en continuïteit van de voorziening cliëntondersteuning;

 • c.

  met het oog op het belang van de cliënt werken de cliëntondersteuners op basis van professionele autonomie, vergelijkbaar met sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs;

 • d.

  het aanbod richt zich op een integrale aanpak van de cliëntondersteuning op het verbeteren of behouden van zelfredzaamheid en participatie;

 • e.

  er wordt samengewerkt met lokale partners. Uitvoering: de cliëntondersteuning doelgroep jeugd vindt plaats vanuit de gebiedsteams jeugd.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd de verplichtingen uit de ASV is de subsidieontvanger verplicht om:

 • a.

  een zodanig ingerichte administratie te voeren, dat te allen tijde voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen alsmede betalingen en ontvangsten kunnen worden nagegaan.

 • b.

  inzage te verlenen aan het college dan wel aan de door het college aangewezen ambtenaren of deskundigen in de administratie, indien dit naar het oordeel van het college nodig is voor de beoordeling van de besteding van de verstrekte subsidie.

 • c.

  onverwijld schriftelijk mee te delen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

 • d.

  op de door het college in de beschikking aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 11 Subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger dient binnen 13 weken na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van een financieel verslag en een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:80 van de Awb.

 • 3.

  Onverminderd artikel 4:80 van de Awb bevat het activiteitenverslag een verantwoording van:

  • a.

   per taak als bedoeld in artikel 4 lid 3: het aantal cliënten en het aantal uren dat hieraan is besteed

  • b.

   een overzicht van lopende en afgesloten cases

 • 4.

  Op de aanvraag tot subsidievaststelling wordt binnen 13 weken een besluit genomen.

Artikel 12 Vermogensvorming en tekorten

 • 1.

  De egalisatiereserve als bedoeld in artikel 4:72 van de Awb die de subsidieontvanger vormt bedraagt niet meer dan 10% van het vastgestelde boekjaarsubsidiebedrag over hetzelfde subsidiejaar. Als er sprake is van een overschrijding van genoemde 10% gaan subsidieontvanger en subsidieverstrekker met elkaar in overleg over te terugbetaling van het meerdere.

  Indien deze egalisatiereserve negatief komt te staan, wordt het meerdere bij de vaststelling voor het betreffende boekjaar afgetrokken.

 • 2.

  De egalisatiereserve komt niet eerder negatief te staan dan voordat het overige beschikbare eigen vermogen is aangewend. Indien de egalisatiereserve negatief komt te staan, wordt in de toelichting op de balans gemotiveerd weergegeven hoe deze weer positief wordt gemaakt.

 • 3.

  In de gevallen bedoeld in artikel 4:41, tweede lid, onderdelen c, d en e Awb is de subsidieaanvrager ter zake van de egalisatiereserve vergoedingsplichtig naar evenredigheid van de mate waarin de subsidie aan de egalisatiereserve heeft bijgedragen.

Artikel 13 Betaling en bevoorschotting

 • 1.

  Bevoorschotting vindt plaats in vier gelijke termijnen: voor 1 februari, voor 1 april, voor 1 juli en voor 1 oktober.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot 14 juli 2014.

 • 2.

  Deze regeling geldt tot en met 31 december 2016.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Cliëntenondersteuning Lingewaal 2015 en 2016.

Aldus vastgesteld door de raad van Lingewaal,

in zijn openbare vergadering van 11 december 2014

De griffier, De voorzitter,

H.H. Dame, L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen