Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Eerste wijziging Verordening subsidie kernenbudget

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste wijziging Verordening subsidie kernenbudget
CiteertitelEerste wijziging Verordening subsidie kernenbudget
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening Manifestsubsidie en kernenbudget Lingewaal.

Deze regeling vervangt de Verordening subsidie kernenbudget, zoals inwerking getreden op 1 januari 2015.

Artikel 6 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-201609-02-2018nieuwe regeling

14-04-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 28-04-2016

20160414

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste wijziging Verordening subsidie kernenbudget

De raad van de gemeente Lingewaal;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ….

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat de raad het wenselijk acht om regels te stellen voor de verdeling van het kernenbudget;

Besluit vast te stellen:

Eerste wijziging Verordening subsidie kernenbudget

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal;

 • c.

  Incidenteel: nieuw of eenmalig voorkomend;

 • d.

  Initiatief: een plan om de leefbaarheid in de eigen kern te verbeteren;

 • e.

  Initiatiefnemer: individuele of georganiseerde groep bewoners, organisaties, verenigingen of bedrijven, die een aanvraag indienen om een initiatief uit te voeren;

 • f.

  Leefbaarheid: de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, onderhoud, beheer en exploitatie van (maatschappelijke) gebouwen worden hiervan uitgezonderd;

 • g.

  Manifest: Het Manifest van Lingewaal, de Structuurvisie Plus 2030, vastgesteld door de raad op 28 januari 2010;

 • h.

  Kernensubsidie: de incidentele aanspraak op financiële middelen voor een initiatief;

 • i.

  Subsidieperiode: jaarlijkse periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • j.

  Subsidieplafond: een bedrag als bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 2 Budget en uitvoering regeling

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting het subsidieplafond per subsidieperiode voor kernensubsidies vast .

 • 2.

  Bij de vaststelling van het kernenbudget geeft de raad aan op welke wijze het beschikbare bedrag over de kernen wordt verdeeld.

 • 3.

  Het college is bevoegd te besluiten over aanvragen voor kernensubsidie die betrekking hebben op het kernenbudget. Indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel goedgekeurd – besluit het college onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 • 4.

  Het college verstrekt per initiatief maximaal € 5.000,- aan subsidie.

 • 5.

  De Algemene Subsidie Verordening is niet van toepassing.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Initiatiefnemers kunnen de aanvraag kernensubsidie indienen bij het college. De aanvragen worden naar volgorde van ontvangst per kern behandeld.

 • 2.

  De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college en dient de volgende gegevens te bevatten:

  • a.

   naam, contactadres, telefoonnummer, emailadres en handtekening van de aanvrager;

  • b.

   een beschrijving van doel, doelgroep, inhoud, planning en wijze van uitvoering van het initiatief;

  • c.

   een kostenraming en eventuele andere inkomstenbronnen van het initiatief;

  • d.

   bewijsmateriaal dat het initiatief wordt ondersteund door minstens 10 inwoners van de kern.

Artikel 4 Weigeringsgrond subsidie

Naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gronden, kan een aanvraag in het kader van het kernenbudget worden geweigerd, indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

 • a.

  het initiatief onvoldoende bijdraagt aan de leefbaarheid in van de kern;

 • b.

  het initiatief onvoldoende gericht is op de kern of de inwoners van de kern;

 • c.

  de initiatiefnemer onvoldoende kan aantonen dat voor zijn initiatief draagvlak bestaat in de betreffende kern;

 • d.

  het initiatief niet openbaar toegankelijk is, tenzij de initiatiefnemer kan aantonen toegangsgeld te moeten vragen voor realisatie van het initiatief. De initiatiefnemer moet aantonen dat initiatief toegankelijk is voor hele kern en hiervoor reclame maakt of voorlichting over geeft.

 • e.

  het initiatief niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning of uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar;

 • f.

  het initiatief in strijd is met het Manifest;

 • g.

  het beheer en onderhoud van de voorgestelde fysieke verbeteringen van de leefomgeving niet kunnen worden gewaarborgd door de initiatiefnemer;

 • h.

  het initiatief geen incidenteel karakter heeft;

 • i.

  het initiatief onder lopende projecten of procedures valt;

 • j.

  de aanvraag betrekking heeft op een onderwerp c.q. initiatief waarover de gemeente al eerder een besluit heeft genomen;

Artikel 5 Subsidieverlening en verantwoording

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken na de ontvangst van de aanvraag over het verlenen van de subsidie.

 • 2.

  Het college beslist of een subsidie wordt verleend en hoe hoog deze bijdrage is. De subsidie wordt direct vastgesteld en na ontvangst van het betalingsverzoek van de aanvrager betaald.

 • 3.

  Een initiatiefnemer kan maximaal een keer per subsidieperiode in aanmerking komen voor een kernensubsidie.

 • 4.

  Er wordt geen bijdrage geleverd aan kansspelen.

 • 5.

  Bij het verlenen van subsidie kan het college als voorwaarde stellen dat binnen een bepaalde termijn met de uitvoering van het initiatief wordt gestart.

 • 6.

  Na afloop van de uitvoering van het initiatief worden aanvragers verzocht een (foto)verslag in te dienen

Artikel 6 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien de toepassing van een artikel van deze verordening leidt tot een onbillijke situatie voor de initiatiefnemer is het college bevoegd hiervan af te wijken.

 • 2.

  In die gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 7. Intrekking oude regeling

 • 1.

  De Verordening subsidie kernenbudget, zoals inwerking getreden op 1 januari 2015 wordt in getrokken.

 • 2.

  De Verordening subsidie kernenbudget blijft van toepassing ten aanzien van aanvragen die zijn ingediend op of voor de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze wijzigingsverordening kan worden aangehaald als 'Eerste wijziging Verordening subsidie kernenbudget'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lingewaal in zijn openbare vergadering van 14 april 2016

De griffier, De voorzitter,

H. H. Dame L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen