Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal houdende Aanvullend Mandaatbesluit inzake de Milieueffectrapportage (m.e.r.) en het Vuurwerkbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal houdende Aanvullend Mandaatbesluit inzake de Milieueffectrapportage (m.e.r.) en het Vuurwerkbesluit
CiteertitelAanvullend Mandaatbesluit inzake de Milieueffectrapportage (m.e.r.) en het Vuurwerkbesluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 7.7 MB
 2. art. 7.8 MB
 3. art. 7.16 MB
 4. art. 7.17 lid 1 MB
 5. art. 7.19 lid 1 MB
 6. art. 7.21 lid 1 MB
 7. art. 7.21 lid 4 MB
 8. art. 7.22 lid 2 MB
 9. art. 7.24 lid 2 MB
 10. art. 7.25 MB
 11. art. 7.27 lid 2 MB
 12. art. 7.27 lid 3 MB
 13. art. 7.27 lid 7 MB
 14. art. 7.29 MB
 15. art. 7.35 MB
 16. art. 7.39 MB
 17. art. 7.41 MB
 18. art. 7.42 MB
 19. afdeling 10.1.1 Awb
 20. art. 2 Gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Rivierenland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2016nieuwe regeling

13-09-2016

Lingewaaljournaal, 12-10-2016

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullend Mandaatbesluit inzake de Milieueffectrapportage (m.e.r.) en het Vuurwerkbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal;

Overwegende:

 • -

  dat is gebleken dat binnen het grondgebied waarin de ODR opereert circa 35 bedrijven zijn gevestigd waar in de december- en januarimaanden opslag van vuurwerk plaatsvindt;

 • -

  dat bij iedere melding of verandering binnen een bedrijf het college zelf een besluit moet nemen;

 • -

  dat het college eveneens enkele malen per jaar besluiten moet nemen in de procedure milieueffectrapportage;

 • -

  dat de inhoudelijke beoordeling in de procedures milieueffectrapportage reeds door de ODR wordt gedaan;

 • -

  dat het derhalve vanuit het oogpunt van doelmatigheid wenselijk is de besluitbevoegdheden te mandateren aan de directeur van de ODR;

 • -

  dat dit niet eerder is meegenomen in de Mandaatregeling ODR;

 

Gelet op:

-Ten aanzien van het Vuurwerkbesluit-

 • -

  bijlage 1, Onderdeel C, Categorie 3, van het Besluit omgevingsrecht (BOR), voor zover het betreft opslag tot 10.000 kg vuurwerk;

 • -

  artikelen 2.2.1 t/m 2.2.5 van het Vuurwerkbesluit;

 •  

-Ten aanzien van de mer-besluiten– 

 • -

  artikel 7.7 t/m 7.8, van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 7.16, van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 7.19, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 7.21, eerste en vierde lid, van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 7.22, tweede lid, van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 7.24, tweede lid, van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 7.25, van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 7.27, tweede lid, derde lid en zevende lid, van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 7.29, van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 7.35, van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 7.39, van de Wet milieubeheer;

 • -

  artikel 7.41 t/m 7.42 van de Wet milieubeheer;

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 2 van de Gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Rivierenland;

   

Besluit:

Artikel I  

 • 1.

  Dat mandaat wordt verleend aan de directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland ten aanzien van de voornoemde bevoegdheden;

 • 2.

  Dat de directeur ter uitoefening van zijn taak van de aan hem gemandateerde bevoegdheden schriftelijk rechtstreeks ondermandaat kan verlenen aan medewerkers;

 • 3.

  Dat bij de afwezigheid van de directeur diens vervanger bevoegd is tot de uitoefening van het mandaat;

 • 4.

  Dat de hierboven genoemde mandaten gelden onder de voorwaarden, zoals reeds vastgesteld bij de Mandaatregeling 2013 of de opvolgers hiervan;

 • 5.

  Aan het mandaatregister, behorend bij de Mandaatregeling 2013 of diens opvolgers daarvan, worden ten aanzien van het Vuurwerkbesluit de grondslagen opgenomen in het algemene deel en ten aanzien van de mer-besluiten de producten C.1.12.1, C.1.12.2, C.1.12.3 en C.1.12.4 toegevoegd;

Artikel II  

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt en treedt in werking een dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld bij de vergadering van 13 september 2016,

College van burgemeester en wethouders van Lingewaal, de burgemeester,

de secretaris,

L.H.M. van Ruijven- van Leeuwen ir. C. Verweij