Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal houdende regels voor straatnaamgeving en nummering Uitvoeringsbesluit straatnaamgeving en nummering (adressen) 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal houdende regels voor straatnaamgeving en nummering Uitvoeringsbesluit straatnaamgeving en nummering (adressen) 2016
CiteertitelUitvoeringsbesluit straatnaamgeving en nummering (adressen) 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2016nieuwe regeling

08-11-2016

Lingewaal Journaal, 16-11-2016

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit straatnaamgeving en nummering (adressen) 2016

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Adresseerbaar object: een als zodanig aangewezen en gedefinieerd objecttype binnen de Basis Gebouwen Registratie.

 • b.

  BAG: Basisregistraties Adressen en gebouwen; een verzamelnaam van de Basis Gebouwen Registraties (BGR) en de Basis registratie Adressen (BRA).

 • c.

  CVDR: Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving.

 • d.

  Garage of bedrijfspand aan woning: een verblijfsobject met de functie “garage”, of een bedrijfsmatige functie die op hetzelfde perceel staat als de woning.

 • e.

  Gebouw voor openbaar nut: een gebouw bedoeld voor openbaar nut, zoals gemalen, schakelstations, transformatorhuisjes en gasreduceerstations

 • f.

  Opvolgend: een Arabisch nummer of alfabetische letter die numeriek of alfabetisch volgt op respectievelijk het nummer of de letter van het naastgelegen huisnummer met dezelfde naam voor aanliggend openbaar gebied.

 • g.

  Serie garagebox: één of meerdere verblijfsobjecten met de functie : garage” dat onderdeel uitmaakt van een reeks aaneengesloten garages die functioneel ten dienste staan van meerdere hoofdgebouwen.

 • h.

  Straatnaam: een door het college aangewezen gebied waaraan een naam voor een gedeelte van de openbare weg als onderdeel van de openbare ruimte toegewezen is.

 • i.

  Subnummering: de toevoeging van letters aan een nummer.

 • j.

  Zorgcomplex: complex waar mensen gehuisvest zijn en verzorgd worden die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Een zorgcomplex bestaat uit één of meerdere verblijfsobjecten binnen één of meerdere panden.

Voor de overige begrippen, voor zover hier niet genoemd, wordt aangesloten bij de begripsomschrijving uit de “Verordening naamgeving en nummering (adressen)” van de gemeente Lingewaal.

Artikel 2 Bevoegdheid tot het regelen van (huis)nummering en straatnaamgeving.

De bevoegdheid tot het benoemen en nummeren van de openbare ruimte is geregeld in de op 25 maart 2010 door de gemeenteraad vastgestelde “Verordening Straatnaamgeving en huisnummering (adressen) van de gemeente Lingewaal.

De verordening legt de bevoegdheid tot het vaststellen van (straat)naamgeving en de (huis)nummering bij het college van burgemeester en wethouders. (artikel 2 en 3 van de verordening)

Het college kan op basis van de verordening (artikel 7) regels vaststellen waarin is vastgelegd aan welke objecten of te onderscheiden delen daarvan nummers worden toegekend.

Tevens kan het college regels vaststellen omtrent de vergoeding van kosten die voortvloeien uit het wijzigen in (huis)nummering en straatnaamgeving.

Artikel 3 Straatnaamgeving.

 

Richtlijnen  

 • 1.

  Aangezien de adresregistratie de ingang is tot bijzonder veel gegevensbestanden is de burger er mee gediend als hierbij zo min mogelijk problemen ontstaan. Door het overnemen van algemene richtlijnen van de VNG kan in voorkomende gevallen gemakkelijk naar eigen beleid verwezen worden bij het overnemen dan wel afwijzen van suggesties van burgers. Straatnamen moeten de vindbaarheid bevorderen. Daarom moeten ze passen binnen een aantal richtlijnen. De belangrijkste zijn:

  • Straatnamen moeten passen bij de namen van de straten in de omgeving. Straatnamen binnen /e/en project dienen een onderlinge relatie te hebben.

  • Er worden geen personen vernoemd die nog in leven zijn, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis. De te vernoemen persoon mag geen strafblad hebben en de naaste familie dient toestemming te hebben verleend. Bij vernoeming van personen moet de te vernoemen persoon van groot belang zijn geweest voor de gemeente Lingewaal of de samenleving in breder zin.

  • De naam moet passen bij de aard van de straat; het misstaat om een smal straatje een laan te noemen of een steeg te vernoemen naar een groot staatsman.

  • De spelling moet éénduidig en correct zijn Met name bij zogenaamde historische spellingswijzen ontstaat vaak verwarring. De gehanteerde spelling is de voorkeursspelling volgens het Groene Boekje. .

  • Een straatnaam moet kort zijn (maximaal 24 lettertekens) in verband met geautomatiseerde bestanden. Ook kan alfabetisering tot problemen leiden: wordt Pr. Juliana onder de P of de J opgeborgen.

  • Uitspreekbaarheid is belangrijk; niet iedereen spreekt een Franse naam juist uit en ook kinderen moeten straatnamen goed kunnen gebruiken.

  • Mogelijkheden tot verbastering en dubbelzinnigheid moeten worden voorkomen.

  • Namen met een eenvoudige spelling hebben de voorkeur.

  • De naam mag niet bestaan binnen de gemeente Lingewaal of sterk lijken op een naam binnen de gemeente Lingewaal.

  • Een straatnaam begint altijd met een hoofdletter.

  • Het gebruik van diakritische tekens moet worden vermeden aangezien dit kan leiden tot verschillende schrijfwijzen.

   Deze richtlijnen zijn ontleend aan de richtlijnen die het VNG hierover heeft opgesteld.

   Benoemen, nummeren en begrenzen. Handboek van gemeenteambtenaren die zijn belast met het benoemen van de openbare ruimte, het nummeren van vastgoedobjecten en het begrenzen van gebieden (2002). Samenstelling R.B.M. ten Kroode en J. Brouwer. VNG Uitgeverij, Den Haag.

 • 2.

  Zonder de straatnaamgeving te verstikken in een overvloed aan regels is het uit praktische overwegingen raadzaam straatnaamsuggesties aan de vastgestelde richtlijnen te toetsen. In voorkomende gevallen kan overleg gepleegd worden met de Historische Verenigingen binnen de gemeente Lingewaal.

  Doordat de gangbare praktijk wordt vastgelegd is er geen sprake van het toevoegen van regelgeving.

 • 3.

  Straatnamen en huisnummering moeten intern zijn vastgesteld voordat de bouw-of aanlegvergunning (omgevingsvergunning) wordt verleend. Bij grote uitbreidingsplannen dient dit in het matenplan te zijn vastgesteld.

 • 4.

  Na vaststelling worden partijen schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 4 (Huis)nummers.

 • 1.

  Een huisnummer wordt toegekend aan verblijfsobjecten die voldoen aan de criteria voor een zelfstandig verblijfsobject, genoemd in de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Bij toetsing wordt gebruik gemaakt van het objectenhandboek Basisregistratie adressen.

 • 2.

  Een zelfstandig verblijfsobject is afsluitbaar en kan zijn:

  • a.

   Een zelfstandige woning/appartement. Dat betekent dat alle noodzakelijke functies voor de woning, zoals keuken, badkamer en toilet, achter de afsluitbare deur aanwezig zijn.

  • b.

   Praktijk-, kantoor- of winkelruimtes etc als deel van de woning, mits dit gedeelte afsluitbaar is.

  • c.

   Garageboxen die onderdeel uitmaken van een reeks aaneengesloten garages die functioneel ten dienste staan aan meerdere hoofdgebouwen.

  • d.

   Zelfstandige bedrijfsruimten zoals kantoren, praktijkruimtes, winkels etc.

  • e.

   De verblijfsobjecten binnen een zorgcomplex, mits de verblijfsobjecten voldoen aan de reguliere afbakeningscriteria genoemd in het besluit BAG BAO uit 2012.

  • f.

   Delen van woningen, zoals technische ruimtes, liften etc. waarbij het soms gewenst is dat ze een uniek nummer krijgen ten behoeve van alarmlijnen en overige nutsaansluitingen. In die gevallen wordt administratief een fictief nummer opgevoerd; een nummerbordje blijft dan achterwege.

 • 3.

  Naast verblijfsobjecten kan een adres worden toegekend aan ligplaatsen en standplaatsen. De gemeente wijst standplaatsen aan voor woonwagens, caravans en bouwketen indien die minimaal één jaar zullen blijven staan.

  Geen huisnummer wordt toegekend aan:

  • a.

   Onzelfstandige eenheden zoals bijvoorbeeld bij kamerverhuur, begeleide woonvorm of andere vorm van inwoning waarbij sprake is van gedeeld gebruik van keuken, badkamer en toilet.

  • b.

   Een agrarisch bedrijf indien sprake is van een complex (bedrijf + bedrijfswoning). Omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn krijgen alleen de woonhuizen een nummer.

  • c.

   Terreinen zonder bebouwing.

  • d.

   Aanlegsteigers, kades en ligplaatsen van jachten en vrachtschepen.

  • e.

   Woonwagens, caravans en bouwketen en overige in de BAG genoemde objecten.

Artikel 5 Systematiek van huisnummering.

 • 1.

  Nummering kan alleen geschieden indien het betreffende object van een straatnaam is voorzien.

 • 2.

  Nummering geschiedt vanuit het centrum oplopend, oneven links , even nummers rechts.

 • 3.

  Het huisnummer bestaat uit Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een kleine letter. De tekens worden zonder spatie geschreven.

 • 4.

  Het huisnummer bestaat uit een opvolgend nummer van het naastgelegen huisnummer voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde straatnaam.

 • 5.

  Indien het opvolgend nummer genoemd onder het vorige punt al bestaat wordt een kleine letter toegevoegd.

 • 6.

  De letters f, i, j l, o, q u, x, y en z worden in verband met de leesbaarheid niet toegepast, tenzij eventueel voor fictieve nummering van liften en dergelijke zoals genoemd onder 2 punt f. Ook de letters g, s, t en k worden niet toegepast om verwarring te voorkomen met het gebruik van deze letters in hoofdlettervorm.

 • 7.

  Het huisnummer van een volgens de BAG-regels te nummeren garagebox bestaat uit het huisnummer van het dichtstbij gelegen huisnummer, niet zijnde een huisnummer voor een garagebox of een gebouw voor openbaar nut, waarna een spatie volgt, gevolgd door de hoofdletter G.

 • 8.

  Het huisnummer van een volgens de BAG-regels te nummeren loods/schuur die niet op het perceel van de woning is geplaatst bestaat uit het huisnummer van het dichtstbij gelegen huisnummer, niet zijnde een huisnummer voor een garagebox of een gebouw voor openbaar nut, waarna een spatie volgt, gevolgd door de hoofdletter S.

 • 9.

  Het huisnummer van een volgens de BAG-regels te nummeren gebouw voor openbaar nut bestaat uit het huisnummer van het dichtstbij gelegen huisnummer, niet zijnde een huisnummer voor een garagebox of een gebouw voor openbaar nut, waarna een spatie volgt, gevolgd door de hoofdletter T.

 • 10.

  Het huisnummer voor een verblijfsobject in een zorgcomplex bestaat uit het huisnummer van het zorgcomplex, waarna een spatie, gevolgd door de hoofdletter K met de toevoeging van een door het zorgcomplex toegekende kamernummer.

 • Bij het toekennen van huisnummer voor een later geplaatst object wordt zoveel mogelijk de bestaande nummering doorgezet voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde straatnaam.

  Indien het opvolgende nummer al bestaat, wordt een opvolgende kleine letter toegevoegd.

  Als toevoeging van letters geen uitkomst biedt omdat er te veel objecten worden tussen gevoegd of er al een nummering met subnummering bestaat, wordt onderzocht of tot vernummering van bestaande adressen moet plaatsvinden.

  Er worden niet meer objecten vernummerd dan strikt noodzakelijk is. Vernummering is de minst gewenste vorm bij toevoegen van nummers.

  Als uit de feitelijke inrichting van de ruimte het logischer is een nieuwe straatnaam vast te stellen, bijvoorbeeld als er sprake is van een hofje of plein, dan geniet dit de voorkeur boven een vernummering.

  Als door het toevoegen van straten verblijfsobjecten hun ontsluiting aan een nieuwe straat krijgen, dan wel nummering om andere redenen aan de nieuwe straat logisch is, wordt aan die verblijfsobjecten een nummer toegekend aan die nieuwe straat.

  De gemeente kent nieuwe huisnummers toe. Aankoop en plaatsing van het huisnummer wordt door de eigenaar/realisator van de woning verzorgd. Vervanging van het (oude) huisnummer wordt door de eigenaar van de woning verzorgd.

  Aan een toegekend (huis)nummer kan geen ander recht ontleend worden dan het gebruik van dat nummer; het al dan niet toekennen van een nummer zegt dus bijvoorbeeld niets over de bestemming van het betreffende object of over de mogelijkheden belasting te heffen.

Artikel 6 Afhandeling van kosten bij vernummering.

Het ligt voor de hand verschillende compensaties toe te kennen voor particulieren en niet-particulieren. Voor particulieren geldt dat een groot aantal instanties kosteloos van de adreswijziging op de hoogte gebracht wordt zodat in de praktijk de standaardtegemoetkoming zal voldoen.

Niet-particulieren zoals bedrijven, instellingen, stichtingen, verenigingen, praktijken etc. hebben over het algemeen meer relaties en ook vaker briefpapier, visitekaartjes, opschriften e.d. die veranderd moeten worden, waardoor een hogere standaardtegemoetkoming gerechtvaardigd is.

In het geval van een wijziging van straatnamen of huisnummers op initiatief van de gemeente kunnen hierdoor benadeelde partijen in aanmerking komen voor een standaardtegemoetkoming in de gemaakte kosten per te vernummeren object van:

 

 • € 50,-- voor particulieren.

 • € 200,-- voor niet-particulieren.

 • Uitbetaling van deze tegemoetkoming geschiedt alleen op verzoek.

 • Bij vernummering wordt per vernummerd object slechts éénmaal een nadeelcompensatie verstrekt, met dien verstande dat ingeval het een woning betreft de bewoner als partij wordt aangemerkt en bij bedrijven de gebruiker.

 

Indien partijen binnen alle redelijkheid kunnen aantonen meer kosten te hebben voor het wijzigen van straatnamen of huisnummers dan de standaardtegemoetkoming kunnen deze bedragen worden verhoogd tot een maximum van resp. € 100,-- en

€ 300,--.

 

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een tegemoetkoming in de kosten wanneer vernummering geschiedt op verzoek van de eigenaar of gebruiker van het object.

 

Schade die het gevolg is van een noodzakelijke vernummering op initiatief van derden wordt verhaald op de initiatiefnemer.

Artikel 7 Slotbepalingen

 

Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan het bepaalde in dit besluit buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het verstrekken van een huisnummer dan wel het geven van een straatnaam, leidt tot onbillijkheid van overwegende waard. Bij het afwijken van in dit besluit genoemde regels zal wel rekening moeten worden gehouden met de wet BAG.

 

Publicatie en inwerkingtreding  

Ten behoeve van het beschikbaar stellen van de algemeen bindende voorschriften in de CVDR wordt dit besluit gepubliceerd. Dit draagt bij aan het toegankelijk maken van regelingen. Zo krijgt iedereen een overzicht van de geldende regelingen van de gemeente Lingewaal.

 

Dit uitvoeringsbesluit wordt gepubliceerd in “Het Kontakt”.

 

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking na de dag van bekend

making.

Citeertitel  

Dit besluit kan worden aangehaald als “Uitvoeringsbesluit straatnaamgeving en nummering (adressen) 2016”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 november 2016.

Burgemeester en wethouders van Lingewaal,

Ir. C. Verweij L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Gemeentesecretaris  Burgemeester