Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal houdende belastingregels voor gebruik van begraafplaatsen Verordening lijkbezorgingsrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal houdende belastingregels voor gebruik van begraafplaatsen Verordening lijkbezorgingsrechten 2017
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingsrechten 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 229 lid 1 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201601-01-2018nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 2016, 184338

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats:

  de acht gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Lingewaal, te weten:

  Asperen, de algemene begraafplaats aan de Heukelumseweg 1;

  Heukelum, de algemene begraafplaats aan de Torenstraat 1;

  Heukelum, de algemene begraafplaats aan de Achterweg 22;

  Herwijnen, de algemene begraafplaats aan de Peperstraat 3;

  Spijk, de algemene begraafplaats aan de Zuiderlingedijk 185a;

  Spijk, de algemene begraafplaats aan de Spijkse Steeg 25;

  Vuren, de algemene begraafplaats aan de Graaf Reinaldweg 8;

  Vuren, de algemene begraafplaats aan de Waaldijk 124.

 • b.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van overleden personen van 12 jaar en ouder;

  • 2.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van overleden kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar

  • 3.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 4.

   het doen verstrooien van as.

 • c.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • d.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • f.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • g.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  algemene urnennis: een nis, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden

  tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • k.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • l.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • n.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • o.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

 • p.

  voorwerpen:

  • a

   een grafkelder;

  • b

   gedenktekenen en kruisen;

  • c

   een zerk;

  • d

   bomen, heesters en andere gewassen;

 • q.

  onderhoud; het door of vanwege de gemeente onderhouden van voorwerpen als bedoeld onder p.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het begraven of bijzetten van asbussen van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de moeder in één kist worden begraven;

 • b.

  het op rechterlijk gezag lichten en weder in hetzelfde graf begraven van een lijk of asbus.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten genoemd in artikel 4.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in artikel 5 zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  De rechten moeten, in afwijking van de Invorderingswet 1990, worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde rechten.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2016” vastgesteld op 10 december 2015 in de openbare vergadering van de raad der gemeente Lingewaal, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie in het Lingewaaljournaal.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten 2017”.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2016.

De griffier, de voorzitter,

H.H. Dame L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Bijlage 1: Tarieventabel

Tarieventabel