Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal houdende regels omtrent afvalstoffen Tijdelijke Afvalstoffenverordening Lingewaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaal houdende regels omtrent afvalstoffen Tijdelijke Afvalstoffenverordening Lingewaal
CiteertitelTijdelijke Afvalstoffenverordening Lingewaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 147a Gemeentewet
 2. art. 149 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2017nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 2017, 6910

Z-16-14971 /INT-16-09179

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke Afvalstoffenverordening Lingewaal

De raad van de gemeente Lingewaal,

 

gezien het initiatiefvoorstel van het lid Vink van 31 oktober 2016,

 

gezien de wensen en bedenkingen van het college van 21 november 2016,

 

gezien de reactienota van het lid Vink van 25 november 2016,

 

gelet op de artikelen 147a en 149 van de Gemeentewet,

 

besluit vast te stellen de volgende

 

V E R O R D E N I N G

Artikel 1 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

 • 1.

  Het is verboden buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te verbranden, te verwerken, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu.

 • 2.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing:

  • a.

   op het overeenkomstig de Afvalstoffenverordening Avri 2016 dan wel deze verordening ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen of andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen;

  • b.

   op het thuis composteren van groente- , fruit- en tuinafval;

  • c.

   voor zover de (afval)stoffen tijdelijk op de weg geraken of worden gebracht als onvermijdelijk gevolg van het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen dan wel het verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg;

  • d.

   op het verbranden van kerstbomen, voor zover dit plaatsvindt tijdens en in het kader van een evenement, waarvoor door de burgemeester vergunning is verleend.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover de Wet Bodembescherming of het Besluit Bodemkwaliteit voorziet in de beoogde bescherming van het milieu.

Artikel 2 Achterlaten van andere afvalstoffen dan straatafval

Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

Artikel 3 Achterlaten van straatafval

Het is verboden om straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.

Artikel 4 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

 • 1.

  Het is verboden afvalstoffen, andere stoffen of voorwerpen zodanig te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten dat de openbare weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig kan worden beïnvloed.

 • 2.

  Indien bij het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen dan wel bij de andere werkzaamheden bedoeld in het eerste lid van dit artikel, stoffen of voorwerpen de openbare weg wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die genoemde werkzaamheden verricht alsmede diens opdrachtgever verplicht deze weg te reinigen of te laten reinigen:

  • a.

   direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • b.

   direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;

  • c.

   indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, dagelijks direct na beëindiging van de werkzaamheden, maar uiterlijk om 20.00 uur

Artikel 5 Strafbepaling

Een gedraging in strijd met de artikelen 1 tot en met 4 is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 3, van de Wet op de economische delicten.

Artikel 6 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de ambtenaren die zijn aangewezen krachtens:

 • a.

  artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • b.

  artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lingewaal.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Tijdelijke Afvalstoffenverordening Lingewaal.

Aldus vastgesteld door de raad van Lingewaal,

in zijn openbare vergadering van 15 december 2016

De griffier, De voorzitter,

H. H. Dame L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen